Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - obwieszczenie o wszczęciu postępowania Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek

2020-10-08

obwieszczenie o wszczęciu postępowania Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tj. Dz. U. 2019r. poz. 933) zawiadamia się, że na wniosek z 18.09.2020 r. (skorygowany 06.10.2020 r.) Pana Pawła Blazer, reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: „1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek”.

Szczecin, 08 października 2020 r.

                       AP-4.7820.214-3.2020.MM 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  (tj. Dz. U. 2019r. poz. 933) zawiadamia się, że na wniosek z 18.09.2020 r. (skorygowany 06.10.2020 r.) Pana Pawła Blazer, reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: „1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek”.

 

Nieruchomości objęte inwestycją:

 

województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Cedynia, obręb 0002 Piasek:

działki nr [numer księgi wieczystej]:

1/16 [SZ1Y/00068577/5], 144/1 [SZ1Y/00011120/3], 144/2 [SZ1Y/00011120/3],

145 [SZ1Y/00058928/8], 153 [SZ1Y/00011121/0], 342 [SZ1Y/00058502/6],

343/3 [brak KW], 410 [SZ1Y/00062830/5], 412 [SZ1Y/00036947/7],

413 [SZ1Y/00059683/5], 414 [SZ1Y/00036947/7], 426 [SZ1Y/00062816/1],

483 [SZ1Y/00058928/8], 669 [SZ1Y/00063707/1], 671 [SZ1Y/00011120/3],

672 [SZ1Y/00011218/7], 675 [SZ1Y/00059820/8], 676 [SZ1Y/00058928/8],

677 [SZ1Y/00011218/7], 678 [SZ1Y/00063986/0], 679 [SZ1Y/00011219/4],

680 [SZ1Y/00058928/8]

 

województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Chojna, obręb 0001 Raduń:

działki nr [numer księgi wieczystej]: 12/1 [SZ1Y/00051993/5]

 

Nieruchomości lub ich części, będące częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji, które staja się własnością Skarbu Państwa (art. 19 ust. 4 ww. ustawy):

 

województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Cedynia, obręb 0002 Piasek:

działki nr [numer księgi wieczystej]:

1/16 [SZ1Y/00068577/5], 144/1 [SZ1Y/00011120/3], 144/2 [SZ1Y/00011120/3],

145 [SZ1Y/00058928/8], 153 [SZ1Y/00011121/0], 343/3 [brak KW],

410 [SZ1Y/00062830/5], 412 [SZ1Y/00036947/7], 413 [SZ1Y/00059683/5],

414 [SZ1Y/00036947/7], 426 [SZ1Y/00062816/1], 671 [SZ1Y/00011120/3],

672 [SZ1Y/00011218/7], 675 [SZ1Y/00059820/8], 676 [SZ1Y/00058928/8],

677 [SZ1Y/00011218/7], 678 [SZ1Y/00063986/0], 679 [SZ1Y/00011219/4],

680 [SZ1Y/00058928/8]

 

województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Chojna, obręb 0001 Raduń:

działki nr [numer księgi wieczystej]: 12/1 [SZ1Y/00051993/5]

 

                Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

                Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii1, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

                W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii2 (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa).

                Przedmiotowe ograniczenia prowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej3.

 

Dane do kontaktu:    adres e-mail: mmituta@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl,

                              numer telefonu: 91-43-03-476 lub 91-43-03-470

 

      Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  (tj. Dz. U. 2019r. poz. 933), z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem w/w przepisu jest nieważna - art.7 ust. 8 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  (tj. Dz. U. 2019r. poz. 933).

        W oparciu o art. 7 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  (tj. Dz. U. 2019r. poz. 933) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją.

        Zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  (tj. Dz. U. 2019r. poz. 933) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

       W świetle art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  (tj. Dz. U. 2019r. poz. 933), w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 


 1Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491).

 2Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697)

3§13 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 

 


cofnij do druku na górę