Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych - Fundusz Autobusowy - III nabór na 2020 rok

2020-09-25

Fundusz Autobusowy - III nabór na 2020 rok

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1123) Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że ogłasza III nabór wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą ze środków Funduszu.

W dniu 16.05.2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). W wymienionej ustawie wprowadzono również zmianę do ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, podnosząc stawki dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do 3,00 zł za wozokilometr.
 
NABÓR wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2020 r. będzie prowadzony od 25 września 2020 r. do 01 października 2020 r.
 
Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.
 
Dopłata wynosi nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 % oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego.
 
Wniosek o objęcie dopłatą (dofinansowanie zadania) składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo.
Dopłata udzielana jest po zawarciu przez organizatora umowy z Wojewodą.
 

I. Termin składania wniosków

Nabór wniosków o objęcie dopłatą będzie prowadzony od 25 września 2020 r. do 01 października 2020 r.
Wniosek o objęcie dopłatą z Funduszu:
1) doręczony po upływie terminu czyli po dniu 01 października 2020 r.,
2) nieuzupełniony w terminie wyznaczonym przez wojewodę
- nie podlega rozpatrzeniu.
 
UWAGA!
Decyduje data wpływu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 

II. Wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o objęcie dopłatą i jego wzór 

 1. 1. Wniosek o objęcie dopłatą zadania składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Wzór wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
 2. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo.
 3. Organizator składa wniosek zawierający w szczególności:
  1)   nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  2)   linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;3)   planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;
  4)   planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;
  5)   planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. Wniosek nie uzupełniony w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
 5. Wniosek musi być podpisany przez osoby (osobę) uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu wnioskodawcy oraz przez Skarbnika. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jednoznacznie upoważniać do czynności związanych ze złożeniem wniosku o objęcie dopłatą.
 6. Załączniki do wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.
 7. Wojewoda dokonuje weryfikacji wniosków o objęcie dopłatą. Rozpatrując wniosek Wojewoda bierze pod uwagę:
  1) powierzchnię obszaru właściwości organizatora,
  2) liczbę mieszkańców obszaru właściwości organizatora,
  3) liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
  4) długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
  5) liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
  6) realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
  7) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład związku.
 8. Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności:
  1) gminom, związkom międzygminnym,
  2) związkom powiatowo – gminnym,
  3) powiatom, związkom powiatów,
  4) województwom.
Szczegółowy sposób oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą składanych do wojewody przez organizatora określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1514).

III. Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski można składać w formie elektronicznej przy użyciu platformy e-PUAP (skrytka: /low5658fe1/skrytka), jednak wszystkie przekazane w ten sposób dokumenty winne być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do złożenia wniosku.
 
Wniosek (bez załączników) w wersji edytowalnej proszę dostarczyć także na adres: ir@szczecin.uw.gov.pl.
Dokumenty programowe, wzór wniosku o objęcie dopłatą i informacje niezbędne do jego złożenia dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 

IV. Ogłoszenie wyników:

 
5 października 2020 r. – ogłoszenie wyników naboru.
 
Punkt kontaktowy:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4 (pok. 217)
70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 753 faks: 91 43 03 531
email: ir@szczecin.uw.gov.pl.
 
Szczegółowych informacji udzielaja:
Katarzyna Odorska,
tel. 91 43 03 977
e-mail: kodorska@szczecin.uw.gov.pl 

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór wniosku o objęcie dopłatą z FRPA w 2020 r.
format pliku xlsx .xlsx
15.1 kB
2020-09-25, 11:49:00
2
Pytania i odpowiedzi.
format pliku doc .doc
49.5 kB
2020-09-25, 11:49:18
cofnij do druku na górę