Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Koordynacji Świadczeń - Bon Turystyczny - informacja dla rodzin podlegających przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Bon Turystyczny - informacja dla rodzin podlegających przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Bon turystyczny wspiera polskie rodziny i jednocześnie branżę turystyczną w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. To dokument elektroniczny uprawniający do kwoty 500 zł na każde dziecko, który można wykorzystać do końca marca 2022 roku.

 Z bonu turystycznego skorzystają osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia i uprawnione do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (mają złożony wniosek lub posiadają rozstrzygnięcie na wniosek złożony w okresie zasiłkowym 19/21).

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje 1000 zł.
 
Podobnie jak w programie „Rodzina 500 Plus”, bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów. Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 6,5 miliona polskich dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą (dotyczy rodzin podlegających przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).
 
Bon turystyczny należy wygenerować w systemie teleinformatycznym, po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
 
Bon, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, otrzymuje się za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Numer ten należy okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.
Jeśli po zalogowaniu PUE ZUS nie jest widoczna zakładka [Polski Bon Turystyczny] w zakładce [Ogólny], a wymagane warunki do przyznania Bonu Turystycznego zostały spełnione, należy złożyć podpisany wniosek o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej.
 
Wzór wniosku do pobrania:
https://bonturystyczny.polska.travel/download/wniosek_o_bon_wzor.docx
 

 

Warunki przyznania Bonu Turystycznego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 
 1. Osoba ubiegająca się o Bon Turystyczny złożyła w organie właściwym wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 19/21, który został przekazany przez organ właściwy do wojewody zgodnie z art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ma wydaną przez wojewodę informację o przyznaniu świadczenia (również świadczenia w postaci dodatku dyferencyjnego). Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407):

  a) przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji;

  b) organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

  c) nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
  Każda osoba uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, powinna posiadać wydaną przez właściwy organ informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
  Jeśli wnioskodawca nie posiada takiej informacji powinien skontaktować się z właściwym organem, do którego składał wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ (urzędem miasta lub gminy albo wojewodą), w celu jej uzyskania.

 2. Osoba ubiegająca się o Bon Turystyczny złożyła w organie właściwym wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 19/21, który został przekazany przez organ właściwy do wojewody zgodnie z art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ma wydaną przez wojewodę decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego, ze względu na świadczenia kwotowo wyższe za granicą lub/i ze względu na przyznane świadczenia za granicą, na podstawie przepisów wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 3. Osoba ubiegająca się o Bon Turystyczny złożyła w organie właściwym wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 19/21, który został przekazany przez organ właściwy do wojewody zgodnie z art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i który nie został jeszcze rozpatrzony przez wojewodę.
 
Bon turystyczny można zrealizować na terenie całego kraju, opłacając nim usługi hotelarskie. Należy go więc wykorzystać, na pobyt w hotelu, pensjonacie, campingu czy gospodarstwie agroturystycznym. Można nim także zapłacić za imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej:
https://bonturystyczny.polska.travel/

cofnij do druku na górę