Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

2020-06-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

Szczecin, 02 czerwca 2020 r.
Znak: AP-3.746.35.2.2020.KJ
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka
kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV
po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny
nr Żółtnica, gmina Szczecinek, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei
Państwowych S.A.
Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały
Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach od 8oo do
14oo pod numerem telefonu 91 4303681 a także pod adresem:
kjaworska@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl w terminie 14 dni
od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu
za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi
dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do środy,
w godzinach od 800 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.
Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków
bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii1 (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie
mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa).


cofnij do druku na górę