Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych - Fundusz Autobusowy - II nabór na 2020 rok

2020-05-21

Fundusz Autobusowy - II nabór na 2020 rok

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1123) Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że ogłasza II nabór wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą ze środków Funduszu.

W dniu 16.05.2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). W wymienionej ustawie wprowadzono również zmianę do ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, podnosząc stawki dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do 3,00 zł za wozokilometr.
 

NABÓR wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2020 r. będzie prowadzony od 22 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

 

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.
Dopłata wynosi nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 % oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego.
Wniosek o objęcie dopłatą (dofinansowanie zadania) składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo.
Dopłata udzielana jest po zawarciu przez organizatora umowy z Wojewodą.
 

I. Termin składania wniosków

 

 

Nabór wniosków o objęcie dopłatą będzie prowadzony od 22 maja 2020 r. do 29 maja
2020 r.

 

Wniosek o objęcie dopłatą z Funduszu:
1) doręczony po upływie terminu czyli po dniu 29 maja 2020 r.,
2) nieuzupełniony w terminie wyznaczonym przez wojewodę
- nie podlega rozpatrzeniu.
UWAGA!
Decyduje data wpływu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 

II. Wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o objęcie dopłatą i jego wzór

 

 

1.  Wniosek o objęcie dopłatą zadania składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Wzór wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

2.  Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo.
3.       Organizator składa wniosek zawierający w szczególności:
1) nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe                    o charakterze użyteczności publicznej;
3) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;
4) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;
5) planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.
4.    Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. Wniosek nie uzupełniony w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
5.     Wniosek musi być podpisany przez osoby (osobę) uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu wnioskodawcy oraz przez Skarbnika. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jednoznacznie upoważniać do czynności związanych ze złożeniem wniosku o objęcie dopłatą.
6.   Załączniki do wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.
7.       Wojewoda dokonuje weryfikacji wniosków o objęcie dopłatą. Rozpatrując wniosek Wojewoda bierze pod uwagę:
1)     powierzchnię obszaru właściwości organizatora,
2)     liczbę mieszkańców obszaru właściwości organizatora,
3) liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały
co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
4) długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
5)   liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
6)  realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
7) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład związku.
8.   Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności:
1)     gminom, związkom międzygminnym,
2)     związkom powiatowo – gminnym,
3)     powiatom, związkom powiatów,
4)     województwom.
Szczegółowy sposób oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą składanych do wojewody przez organizatora określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1514).
 

III. Miejsce i sposób składania wniosków:

 

Wnioski można składać w formie elektronicznej przy użyciu platformy e-PUAP (skrytka: /low5658fe1/skrytka), jednak wszystkie przekazane w ten sposób dokumenty winne być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do złożenia wniosku.
Wniosek (bez załączników) w wersji edytowalnej proszę dostarczyć także na adres: ir@szczecin.uw.gov.pl.
 
Wnioski o objęcie dopłatą również można składać w formie papierowej, przesyłając na adres:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
 
Dokumenty programowe, wzór wniosku o objęcie dopłatą i informacje niezbędne do jego złożenia dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 

IV. Ogłoszenie wyników:

 

 

1 do 5 czerwca 2020 r. – rozpatrywanie wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą,
w tym ewentualne korekty wniosków złożonych przez organizatorów.

 

 

8 czerwca 2020 r. – ogłoszenie wyników naboru oraz zawieranie z organizatorami umów o dopłatę.

 

 

Punkt kontaktowy:

 

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4 (pok. 217)
70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 753 faks: 91 43 03 531
email: ir@szczecin.uw.gov.pl.
 
Szczegółowych informacji udzielają:
Katarzyna Odorska,
tel. 91 43 03 977
e-mail: kodorska@szczecin.uw.gov.pl ,
 
Urszula Gajewska - kierownik Oddziału, tel. 91 43 03 661
e-mail: ugajewska@szczecin.uw.gov.pl .

 

Lista załączników do ogłoszenia o naborze:

 

Wzór wniosku o objęcie dopłatą z FRPA w 2020 r.
Pytania i odpowiedzi.

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
pytania i odpowiedzi
format pliku doc .doc
53.5 kB
2020-05-21, 10:16:55
2
wzór wniosku o objęcie dopłatą
format pliku xlsx .xlsx
15.1 kB
2020-05-21, 12:51:15
cofnij do druku na górę