Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

2020-04-01

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

slajd z podstawowymi informacjami
Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegnie:
 
 
Ponadto przesunięte zostaną terminy:
 
 

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej i zezwolenia na pobyt czasowy będzie dotyczyło sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będzie to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.
 
Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej lub wydaniem nowej karty pobytu. Cudzoziemiec nie będzie mógł na podstawie tak przedłużonego pobytu podróżować po terytorium innych państw obszaru Schengen. Będzie miał jednak możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostaną bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.
 

Przedłużenie terminów na składanie wniosków

Ustawa przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni. Pobyt cudzoziemca w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złoży on wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie.
P
owyższe rozwiązanie będzie dotyczyło cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o:
 

Przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski

Ustawa zawiera rozwiązanie stanowiące podstawę przedłużenia z mocy prawa terminów opuszczenia terytorium Polski wynikające z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy), jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ich przedłużenie nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
 

Przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Zakładane jest przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którego koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak w przypadku pozostałych rozwiązań zawartych w ustawie, przedłużenie terminu nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
 

Obywatele państw UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywający z nimi członkowie rodzin

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie wpływa w żaden sposób na prawa pobytowe obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin. Uprawnienia te nie są bowiem uzależnione od posiadania jakichkolwiek zezwoleń czy dokumentów.
W najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców pojawi się materiał szczegółowo opisujący rozwiązania wprowadzane na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 
Urząd będzie również informował o wszelkich kolejnych zmianach stanu prawnego mających znaczenie dla pobytu cudzoziemców w Polsce. Zachęcamy do śledzenia dalszych komunikatów.

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiązania-dla-cudzoziemców-1
format pliku pdf .pdf
717.1 kB
2020-04-01, 11:51:52
2
Coronavirus-outbreak-–-special-solutions-for-foreigners
format pliku pdf .pdf
570 kB
2020-04-01, 11:51:58
3
Епідемія-коронавірусу-спеціальні-рішення-для-іноземців
format pliku pdf .pdf
614.1 kB
2020-04-01, 11:52:04
4
Эпидемия-коронавируса-‒-специальные-решения-для-иностранцев
format pliku pdf .pdf
611.1 kB
2020-04-01, 11:52:10


Galeria zdjęć:

slajd z opisem regulacji

116.2 kB
1058 x 661 pix
slajd z opisem regulacji

126.4 kB
1058 x 661 pix
slajd z opisem regulacji

133.8 kB
1058 x 661 pix
slajd z opisem regulacji

141 kB
1058 x 661 pix
slajd z opisem regulacji

164.9 kB
1058 x 661 pix
slajd z opisem regulacji

116.3 kB
1058 x 661 pix
slajd z opisem regulacji

159.2 kB
1058 x 661 pix
slajd z opisem regulacji

99.3 kB
1058 x 661 pix
cofnij do druku na górę