Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Prawo - Zarządzenia i rozporządzenia wojewody - ZARZĄDZENIE NR 80/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2020-03-13

ZARZĄDZENIE NR 80/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

   ZARZĄDZENIE NR 80/2020

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 
z dnia 11 marca 2020 r.
 
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa zachodniopomorskiego
 
 
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa zachodniopomorskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
 
§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:
1)   imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2)   imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.
 
§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie.
 
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 
§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r. 

 


cofnij do druku na górę