Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo – Rzęśnica - Rozbudowa węzła „Święta” („Goleniów Zachód”).doc

2019-12-12

Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo – Rzęśnica - Rozbudowa węzła „Święta” („Goleniów Zachód”).doc

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 03.06.2019 r. Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła „Święta” („Goleniów Zachód”) w ramach Dostosowania Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 AP-1.7820.183-12.2019.MM Szczecin, 04 grudnia 2019 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) podaje się
do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie na wniosek z dnia 03.06.2019 r. Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła „Święta” („Goleniów Zachód”) w ramach Dostosowania Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:
Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Modrzewie:
dz. nr: 789/16, 789/14, 789/15, 156, 789/18, 789/19, 158/1, 158/2, 1086/10, 789/10, 155/1

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:
Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Modrzewie:
dz. nr: 789/20, 789/23, 155/6, 1086/10
Gmina Miasto Goleniów, obręb ewidencyjny Goleniów - 1:
dz. nr: 124
Gmina Miasto Goleniów, obręb ewidencyjny Goleniów - 6:
dz. nr: 1/1

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła „Święta” („Goleniów Zachód”) w ramach Dostosowania Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)”, jest Wojewoda Zachodniopomorski.
Zgodnie z art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm..) informuję, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 91 4303-476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 14.00 i w terminie 30 dni tj. od 09 grudnia 2019 r. do 08 stycznia 2020 r. wnieść ewentualne swoje uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 


cofnij do druku na górę