Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

2019-12-12

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Golczewo – Recław związanej z rozbiórką istniejących napowietrznych przewodów linii i budową nowych przewodów linii nad terenem działki nr 634 w obrębie ewidencyjnym Wysoka Kamieńska, gmina Golczewo oraz działki nr 28/6 w obrębie ewidencyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard

Szczecin, 11 grudnia 2019 r.
Znak: AP-3.746.55.7.2019.KJ
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji
nr 53/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110kV relacji Golczewo – Recław związanej z rozbiórką
istniejących napowietrznych przewodów linii i budową nowych przewodów linii
nad terenem działki nr 634 w obrębie ewidencyjnym Wysoka Kamieńska, gmina
Golczewo oraz działki nr 28/6 w obrębie ewidencyjnym Wyszomierz, gmina
Nowogard [woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty Polskich
Kolei Państwowych S.A.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w pokoju 235 (drugie piętro), w terminie 14 dni od dnia
wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


cofnij do druku na górę