Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących PKP.

2019-12-12

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej, ciągów pieszych oraz urządzeń związanych z integracją transportu, na terenie działek nr: 221/9, 221/10, położonych w obrębie ewidencyjnym 10 Reptowo, gmina Kobylanka.

Szczecin, 11 grudnia 2019 r.
Znak: AP-3.746.64.3.2019.KJ
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie drogi dojazdowej, ciągów pieszych oraz urządzeń związanych
z integracją transportu, na terenie działek nr: 221/9, 221/10, położonych
w obrębie ewidencyjnym 10 Reptowo, gmina Kobylanka, stanowiących teren
zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Przedstawiciele stron, mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski,
uwagi i postanowienia w ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym
materiałem w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4
w Szczecinie, w pokoju 235, do poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wywieszenia
niniejszego obwieszczenia.


cofnij do druku na górę