Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Stanowiska w służbie cywilnej - ogłoszenie nr 128 - starszego inspektora do spraw kontroli zewnętrznej i analiz w Wydziale Kontroli

2019-12-11

ogłoszenie nr 128 - starszego inspektora do spraw kontroli zewnętrznej i analiz w Wydziale Kontroli

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  w Szczecinie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko
starszego inspektora do spraw kontroli zewnętrznej i analiz
w Wydziale Kontroli

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Warunki pracy

Zakres zadań:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do 24   grudnia  2019 r.  
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 128”

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91 43 03 994,  91 43 03 660.

Pracownikom oferujemy:

 

REKRUTACJA:

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

ETAPY postępowania kwalifikacyjnego:

  1. Test wiedzy
  2. Sprawdzenie umiejętności określonych w ogłoszeniu w tym umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność obsługi programu word i excel
  3. Rozmowa kwalifikacyjna

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna


cofnij do druku na górę