Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program wieloletni SENIOR+ - Rok 2020

2019-11-25

Rok 2020

Od 25 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zaplanowano 80 mln złotych.

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku.

O programie

Wieloletni program „Senior +” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

Dzienne Domy i Kluby „Senior +”

 O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +” (moduł 1)

• W przypadku Dziennych Domów dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych
• Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. 

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek (moduł 2). W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. 

• Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania

• Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie 

Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu. 

W 2019 roku na realizację programu rząd przeznaczył kwotę 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano w projekcie budżetu na 2020 rok. W 2019 roku powstanie ok. 300 nowych placówek. Na koniec ubiegłego roku funkcjonowało łącznie 497 Dziennych Domów i Klubów „Senior +”, które oferowały seniorom ponad 12,8 tys. miejsc.

Uprawnione podmioty:

a) moduł 1 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego;
b) moduł 2 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego prowadzące Dzienne Domy i Kluby „Senior +, które zostały utworzone na podstawie zawartych umów dotacyjnych w latach 2015-2019.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 

Zasady i terminy dotyczące składania ofert

Termin składania ofert – od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 7 stycznia 2020 r.

Składanie ofert w generatorze ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert.

Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https:// https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/.

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 7 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.   

 

*)      termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 7 stycznia o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),

*)      termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 7 stycznia (w godzinach pracy urzędów).

          

Wymagana dokumentacja:

1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (wydrukowany z GO), podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (wójt/burmistrz/prezydent/starosta oraz skarbnik gminy/powiatu);

2. uchwała odpowiednio rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+” lub uchwała rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu „Klubu Senior+” (obowiązuje w przypadku ofert składanych w module 2);

3. w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1), należy dołączyć do oferty program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579 (obowiązujący wzór formularza umieszczony na stronie ZUW)).

4. kalkulacja kosztów w układzie paragrafowym (obowiązujący wzór formularza umieszczony na stronie ZUW);

5. oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 5 do ogłoszenia);

6. umowa o partnerstwie (załącznik nr 7 do ogłoszenia) w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (obowiązuje wzór formularza umieszczony na stronie ZUW ).

Więcej szczegółów znajduje się w Ogłoszeniu oraz w Programie Wieloletnim "SENIOR+" na lata 2015 - 2020 (w załącznikach).
 

Osobami do kontaktu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim są :
 
1. Agnieszka Pokładowska tel. 91 4 303 236
2. Jacek Araś tel. 91 4 303 489

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt., w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 47.


Zobacz również artykuły:

1
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu Edycja 2020
2
Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Instrukcja wypełniania oferty w Generatorze Ofert dla JST 2020
format pliku doc .doc
230 kB
2019-12-14, 09:58:04
2
Program SENIOR+
format pliku pdf .pdf
461.2 kB
2019-11-26, 13:19:19
3
Ogłoszenie o konkursie EDYCJA 2020
format pliku docx .docx
90.7 kB
2019-11-26, 13:19:52
4
ZUW Program inwestycji - dotyczy inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych
format pliku docx .docx
21.8 kB
2019-11-27, 08:38:40
5
ZUW Program_inwestycji_-_dotyczy_wylacznie_zakupow_inwestycyjnych
format pliku docx .docx
18 kB
2019-11-27, 08:38:49
6
5 Oswiadczenie o kwalifikowalnosci VAT_załącznik nr 5 do ogłoszenia
format pliku doc .doc
35 kB
2019-11-27, 12:12:56
7
7 Ramowy wzor umowy o Partnerstwo_załącznik nr 7 do ogłoszenia
format pliku docx .docx
25.9 kB
2019-11-27, 08:37:50
8
kalkulacja kosztów w module 1
format pliku xls .xls
33.5 kB
2019-11-27, 08:40:18
9
kalkulacja kosztów w module 2
format pliku xls .xls
37 kB
2019-11-27, 08:40:30
10
2020 WZÓR modul_1_oswiadczenie_o_przyjeciu_dotacji
format pliku doc .doc
27 kB
2019-11-27, 08:41:42
11
2020 WZÓR modul_2_oswiadczenie_o_przyjeciu_dotacji
format pliku doc .doc
26.5 kB
2019-11-27, 08:42:03
12
12 Sprawozdanie z trwalosci zadania_załącznik nr 12 do ogłoszenia
format pliku doc .doc
41 kB
2019-11-27, 08:42:21
13
Wzór umowy Senior+ moduł 1
format pliku pdf .pdf
245.1 kB
2020-04-22, 15:28:34
14
Wzór umowy Senior+ moduł 2
format pliku pdf .pdf
239.7 kB
2020-04-22, 15:28:49
15
Wniosek o wypłatę dofinansowania moduł 1 - WZÓR
format pliku doc .doc
88.5 kB
2020-05-14, 14:22:57
cofnij do druku na górę