Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych - Fundusz Autobusowy - nabór na 2020 rok

2019-11-08

Fundusz Autobusowy - nabór na 2020 rok

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1123) Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że:

dla województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 roku przyznano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 47 502 981,76 zł,

i ogłasza nabór wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą ze środków Funduszu.

NABÓR wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2020 r. jest prowadzony od 13 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Dopłata wynosi nie więcej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 % oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego.

Wniosek o objęcie dopłatą (dofinansowanie zadania) składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo.

Dopłata udzielana jest po zawarciu przez organizatora umowy z Wojewodą.

I. Termin składania wniosków

Nabór wniosków o objęcie dopłatą jest prowadzony od 13 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Wniosek o objęcie dopłatą z Funduszu:

1) doręczony po upływie terminu czyli po dniu 29 listopada 2019 r.,

2) nieuzupełniony w terminie wyznaczonym przez wojewodę - nie podlega rozpatrzeniu.

UWAGA!

Decyduje data wpływu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

II. Wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o objęcie dopłatą i jego wzór

1. Wniosek o objęcie dopłatą zadania składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Wzór wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

2. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo.

3. Organizator składa wniosek zawierający w szczególności:

1) nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

3) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

4) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

5) planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. Wniosek nie uzupełniony w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

5. Wniosek musi być podpisany przez osoby (osobę) uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu wnioskodawcy oraz przez Skarbnika. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jednoznacznie upoważniać do czynności związanych ze złożeniem wniosku o objęcie dopłatą.

6. Załączniki do wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.

7. Wojewoda dokonuje weryfikacji wniosków o objęcie dopłatą. Rozpatrując wniosek Wojewoda bierze pod uwagę:

1) powierzchnię obszaru właściwości organizatora,

2) liczbę mieszkańców obszaru właściwości organizatora,

3) liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,

4) długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,

5) liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,

6) realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,

7) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład związku.

8. Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności:

1) gminom, związkom międzygminnym,

2) związkom powiatowo – gminnym,

3) powiatom, związkom powiatów,

4) województwom.

Szczegółowy sposób oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą składanych do wojewody przez organizatora określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1514).

III. Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski o objęcie dopłatą w formie papierowej należy składać na adres:

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4 pok. 212, 70-502 Szczecin.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej przy użyciu platformy e-PUAP (skrytka: /low5658fe1/skrytka), jednak wszystkie przekazane w ten sposób dokumenty winne być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do złożenia wniosku.

Wniosek (bez załączników) w wersji edytowalnej proszę dostarczyć także na adres: ir@szczecin.uw.gov.pl.

Dokumenty programowe, wzór wniosku o objęcie dopłatą i informacje niezbędne do jego złożenia dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

IV. Ogłoszenie wyników:

2 do 13 grudnia 2019 r. – rozpatrywanie wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą, w tym ewentualne korekty wniosków złożonych przez organizatorów.

16 do 20 grudnia 2019 r. – ogłoszenie wyników naboru oraz zawarcie z organizatorami umów o dopłatę.

Punkt kontaktowy:

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4 (pok. 217) 70-502 Szczecin tel. 91 43 03 753 faks: 91 43 03 531 email: ir@szczecin.uw.gov.pl.

Szczegółowych informacji udzielają:

Urszula Gajewska - kierownik Oddziału, tel. 91 43 03 661 e-mail: ugajewska@szczecin.uw.gov.pl

Anna Pastucha, tel. 91 43 03 588 e-mail: apastucha@szczecin.uw.gov.pl


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór wniosku o objęcie dopłatą - 2020
format pliku xlsx .xlsx
14.9 kB
2019-11-08, 14:17:49
2
Pytania i odpowiedzi
format pliku pdf .pdf
150.3 kB
2019-11-08, 14:18:02
cofnij do druku na górę