Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

 

            Prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności w Polce jest decyzja administracyjna wydana przez skład orzekający uprawnionego organu, którą jest:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia, lub

- orzeczenie o niepełnosprawności w odniesieniu do osób do 16 roku życia.

            Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu stanowi podstawę do ubiegania się o ulgi i uprawnienia, ale na mocy odrębnych przepisów, np. karta parkingowa, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek mieszkaniowy, ulgowe przejazdy, ulgi pracownicze (np. skrócony wymiar czasu pracy).

Postępowanie o wydanie orzeczenia jest dwuinstancyjne:

1. w pierwszej instancji są to powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (w województwie zachodniopomorskim – 17);

2. w drugiej instancji są to wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

            Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie jako organ II instancji został powołany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i funkcjonuje w ramach struktur urzędu obsługującego Wojewodę, czyli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie mieści się w Szczecinie, ul. Stanisława Dubois 27.

Członkami Wojewódzkiego Zespołu są:

1) przewodniczący zespołu, który reprezentuje zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno – biurową,

2) sekretarz zespołu, który w składzie z przewodniczącym zespołu, wydaje rozstrzygnięcia o charakterze proceduralnym,

3) lekarze,

4) psycholodzy,

5) pedagodzy,

6) doradcy zawodowi,

7) pracownicy socjalni.

Członków Wojewódzkiego Zespołu powołuje na wniosek przewodniczącego wojewódzkiego zespołu – Wojewoda Zachodniopomorski.

Lekarz – członek Wojewódzkiego Zespołu powinien spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne:

a) prawo wykonywania zawodu,

b) specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Po powołaniu lekarza przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu kieruje lekarza na szkolenie, organizowane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Odbycie szkolenia oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu sprawdzającego w zakresie objętym szkolenie stanowi podstawę do uzyskania przez lekarza zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 91 81 40 297 /lub 296.


cofnij do druku na górę