Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Gospodarka wodna - Obwody rybackie

2019-04-11

Obwody rybackie

Informacje dot. ustanawiania obwodów rybackich na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1476 z późn. zm).

  1. Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące dzieli się na obwody rybackie (art. 12 ust. 1 ustawy). Wojewoda, w drodze aktu prawa miejscowego, ustanawia i znosi obwody rybackie, kierując się koniecznością zapewnienia warunków do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w istniejących obwodach rybackich (art. 15 ustawy).
  2. Obwód rybacki składa się z (art. 12 ust. 2 ustawy):
    1) zasadniczego obwodu rybackiego oraz
    2) uzupełniającego obwodu rybackiego.
  3. Do obwodu rybackiego nie włącza się wód znajdujących się w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, w których jest zabronione wykonywanie rybactwa, oraz wód w sztucznych zbiornikach wodnych przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb i innych organizmów wodnych, usytuowanych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, jeżeli wody w tych zbiornikach sztucznie zajęły grunty, które nie stanowią własności publicznej (art. 12 ust. 1a ustawy).
  4. W przypadku konieczności zniesienia obwodu rybackiego na wodach objętych formami ochrony przyrody obwód rybacki znosi się po upływie terminu, na który została zawarta umowa z uprawnionym do rybactwa, chyba że uprawniony do rybactwa wyrazi zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy (art. 15 ust. 2a ustawy).
  5. W obwodzie rybackim uprawnioną do rybactwa może być tylko jedna osoba fizyczna albo prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (art. 12 ust. 5 ustawy).

Zadanie znajduje się w kompetencji wojewody od 1 stycznia 2018 r., poprzednio obwody rybackie ustanawiał i znosił dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.


cofnij do druku na górę