Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Gospodarka wodna - Spółki Wodne i Związki Spółek Wodnych

2019-04-11

Spółki Wodne i Związki Spółek Wodnych

Organizację i działanie spółek wodnych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych sprawuje starosta. Spółki wodne mogą łączyć się w związki spółek wodnych. Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda (art. 444 ust. 2 ustawy).

Spółki wodne / związki spółek wodnych prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Najważniejsze obowiązki Związków Spółek Wodnych w zakresie nadzoru wojewody.

Nadzór wojewody polega przede wszystkim na kontroli zgodności działalności statutowej związku spółek wodnych z przepisami prawa oraz podejmowanych przez organy związku uchwał.

Zarząd związku przedkłada wojewodzie uchwały organów związku spółek wodnych w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Stosownie do art. 462 ust. 3 ustawy Prawo wodne uchwały organów związku spółek wodnych sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. Ponadto wojewoda właściwy miejscowo dla siedziby związku spółki wodnej zatwierdza statut tego związku w drodze decyzji, przepisy stosuje się odpowiednio do zmiany statutu związku spółki wodnej.

Stosownie do art. 450 ustawy Prawo wodne wszelkie zmiany danych w zakresie: nazwy, siedziby, adresu i przedmiotu działania związku spółek wodnych, imion i nazwisk członków zarządu oraz sposobu reprezentowania związku, czasu trwania związku spółek wodnych oraz danych dotyczących decyzji wojewody o zatwierdzeniu statutu, zarząd związku spółek wodnych zgłasza Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Spółki wodne – dotacje podmiotowe

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja (art. 443 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Dotacje podmiotowe dla spółek wodnych z terenu województwa zachodniopomorskiego udzielane są przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.


Zobacz również artykuły:

1
Spółki Wodne – dotacje w 2019 r.
2
Spółki Wodne – dotacje w 2020 r.
3
Spółki Wodne – dotacje w 2021 r.
4
Spółki Wodne – dotacje w 2022 r.
5
Spółki Wodne – dotacje w 2023 r.
cofnij do druku na górę