Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - Ogłoszenie nr 35 - Zastępca Dyrektora w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

2019-04-09

Ogłoszenie nr 35 - Zastępca Dyrektora w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko Zastępca Dyrektora w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

 

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

 

Adres urzędu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4                    

70-502 Szczecin

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Wymagania niezbędne:

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 

dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 

 

dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 

z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 35”

 

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 

Inne informacje:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi
co najmniej 6%.

 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 5400 zł oraz dodatek funkcyjny

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub  e-mailem.
Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.              
Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 439.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 


cofnij do druku na górę