Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody
Zachodniopomorskiego nr 76/2015 z dnia 30 marca 2015 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu
radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej
GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina
Chojna, stanowiącej tereny zamknięte PKP S.A..
Przedstawiciele stron, mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski,
uwagi i postanowienia w ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym
materiałem w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4
w Szczecinie, w pokoju 235, do poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wywieszenia
niniejszego obwieszczenia.


cofnij do druku na górę