Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Zdrowie


1

Pozostawione rzeczy po Lekarskim Egzaminie Końcowym

2

UWAGA!!! Zmiana Wydziału zajmującego się wydawaniem kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowików i dyspozytorów medycznych

3

UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

4

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

5

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

6

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.

7

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

8

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

9

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

10

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

11

Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole

12

Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl

13

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.

14

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

15

Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

16

Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

17

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.

18

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2015 r.

19

Powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych

20

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2015 - 2018

21

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

22

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpnienia epidemii (2015 - 2018 ) - druki załączników do planu

23

Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

24

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny

25

Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną

26

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich

27

Informator dla przyszłych mam

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

28

Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka

29

Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne

30

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

31

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

32

Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

33

Nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarzy/lekarzy dentystów

W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.

34

Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego

35

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...

Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę