Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Zdrowie


1

Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów

2

UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

3

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

4

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

5

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.

6

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

7

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

8

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

9

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

10

Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole

11

Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl

12

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

13

Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

14

Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

15

Powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych

16

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2015 - 2018

17

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

18

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpnienia epidemii (2015 - 2018 ) - druki załączników do planu

19

Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

20

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny

21

Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną

22

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich

23

Informator dla przyszłych mam

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

24

Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka

25

Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne

26

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

27

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

28

Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego

29

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...

Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę