Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Zdrowie


1

UWAGA!!! Zmiana Wydziału zajmującego się wydawaniem kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowików i dyspozytorów medycznych

2

UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

3

Ważna informacja od konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dla lekarzy przystępujących do PES w sesji jesiennej 2017

4

Za nami Jubileuszowe XXV Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

5

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

6

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

7

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.

8

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.

9

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

10

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

11

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

12

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

13

Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole

14

Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl

15

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.

16

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

17

Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

18

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.

19

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 października 2016 r.

20

Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

21

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.

22

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.

23

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2016 r.

24

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2015 r.

25

Powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych

26

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2015 - 2018

27

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

28

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpnienia epidemii (2015 - 2018 ) - druki załączników do planu

29

Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

30

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny

31

Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną

32

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich

33

Informator dla przyszłych mam

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

34

Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka

35

Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne

36

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

37

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

38

Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

39

Nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarzy/lekarzy dentystów

W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.

40

Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego

41

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...

Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę