Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności

Kierownik Oddziału Spraw Obronnych i Ochrony Ludności

pok. 128
tel. 91 4303 391
fax. 91 4303 372
e-mail: mdabrow@szczecin.uw.gov.pl

stanowisko pracy do spraw organizacji planowania obronnego i obrony cywilnej oraz szkolenia obronnego
pok. 420; tel. 91 4303 673

stanowisko pracy do spraw stanowisk kierowania, kwalifikacji wojskowej oraz przygotowań obronnych w ochronie zdrowia
pok. 421; tel. 91 4303 638

stanowisko pracy do spraw militaryzacji, ochrony obiektów, reklamowania pracowników, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony i wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)
pok. 419; tel. 91 4303 672

stanowisko pracy do spraw szkolenia obrony cywilnej, organizacji formacji obrony cywilnej, infrastruktury krytycznej oraz zabezpieczenia funkcjonowania środków łączności radiowej systemu kierowania wojewody
pok. 124; tel. 91 4303 733

stanowisko pracy do spraw infrastruktury technicznej obrony cywilnej i ewakuacji ludności, kontroli zarządczej oraz Lokalnego Administratora Danych Osobowych
pok. 124; tel. 91 4303 372

stanowisko pracy do spraw finansowych, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
pok. 123; tel. 91 4303 761

warsztat - stanowisko pracy do spraw napraw i konserwacji sprzętu łącznosci radiowej systemu kierowania wojewody oraz urządzeń ostrzegania ludności o zagrożeniach
pok. 014; tel. 91 4303 260

pracownia kalibracji przyrządów /”Z”/ - stanowisko pracy do spraw napraw, konserwacji i kalibracji w pracowni sprzętu dozymetrycznego
pok. 014; tel. 91 4303 262

Wojewódzki Magazyn Sprzętu OC - stanowisko pracy do spraw ewidencjonowania, przyjmowania, magazynowania i wydawania sprzętu z magazynu Obrony Cywilnej
m. Lubieszyn; tel. 91 4335 855

 


 

DO ZADAŃ ODDZIAŁU SPRAW OBRONNYCH i OCHRONY LUDNOŚCI  należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych wykonywanych w województwie;
 2. opracowywania aktualizowania planu operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz nadzoru nad opracowaniem takich planów przez organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, na które nałożono zadania obronne;
 3. opracowywania programu i kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych;
 4. planowania i realizacji w województwie zadań w zakresie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz organizacja współdziałaniaw tym zakresie z organami samorządowymi i innymi jednostakmi organizacyjnymi realizujacymi zadania obronne;
 5. organizacja współdziałania organów samorządowych, podmiotów leczniczych i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa.
 6. organizowania systemu stałych dyżurów w województwie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 7. przygotowania stanowisk kierowania Wojewody oraz koordynowania przedsięwzięć w tym zakresie podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i kierowników administracji zespolonej;
 8. organizowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad przygotowaniami gospodarczo-obronnymi przez organy wojewódzkiej administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podporządkowane oraz  nadzorowane przez Wojewodę, w tym przez przedsiębiorców;
 9. zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w zakresie akcji kurierskiej oraz koordynowania w województwie zadań dotyczących planowania i nakładania obowiązku świdczenia osobistych i rzeczowych;
 10. koordynowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, w zakresie ustalonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. organizowania przygotowania kwalifikacji wojskowej i nadzoru nad prawidłowością jej przebiegu;
 12. planowania, tworzenia i nadzoru nad formowaniem i przygotowaniem do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;
 13. opracowywania założeń akcji kurierskiej w województwie zachodniopomorskim i nadzoru nad ich realizacją;
 14. obowiązkowej i szczególnej ochrony obiektów;
 15. prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych oraz koordynowania działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania przez te organy kontroli problemowych;
 16. szkolenia obronnego, w tym koordynowania szkolenia obronnego organizowanego przez organy samorządu terytorialnego.
 17. kierowania oraz koordynowania przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej;
 18. opracowywania planu obrony cywilnej województwa; nadzoru nad opracowywaniem takich planów w organach samorządu terytorialnego;
 19. sporządzania programu doskonalenia obrony cywilnej, w ramach programowania obronnego;
 20. dokonywania oceny stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie;
 21. przygotowania do współdziałania organów i podmiotów realizujących zadania ochrony ludności, w tym prowadzenia i koordynowania szkoleń i ćwiczeń;
 22. koordynacja przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
 23. tworzenia i przygotowania do działania jednostek obrony cywilnej;
 24. koordynacja przygotowania warunków do ochrony ludności, zabezpieczenia mienia i produktów żywnościowych, zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń;
 25. zaopatrywania organów i jednostek organizacyjnych obrony cywilnejw sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych i umundurowania;
 26. funkcjonowania: wojewódzkiego magazynu sprzętu obrony cywilnej, wojewódzkiego warsztatu remontu sprzętu, pracowni kalibracji przyrządów dozymetrycznych.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-16 o godzinie: 15:44:31 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-12-29 o godzinie: 08:02:01 przez użytkownika Robert Drozdowicz
publikacja treści wykonana dnia: 2017-12-29 o godzinie: 08:02:01 przez użytkownika Robert Drozdowicz
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 26338 razy.

Zobacz również artykuły:

1
Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie
2
Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.
3
Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Obwieszczenie (uzupełniajace) Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
.pdf
20785.6 kB
2017-03-16, 10:50:04
2
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w 2017r.
.pdf
465.2 kB
2017-01-13, 07:51:40
3
Zarządzenie Nr 213/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie organizacji i działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach
.pdf
613 kB
2013-06-24, 12:52:13
4
Wytyczne Szefa OCK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń OC
.pdf
1520 kB
2012-12-03, 10:41:29
5
Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2018
.docx
148.9 kB
2018-02-06, 07:48:05
6
Wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa na 2018 r.
.docx
38.8 kB
2018-02-06, 07:47:27
7
Wytyczne Szefa OCK w zakresie kwalifikacji i dzialalnosci instruktorow oc - 29.06.2012
.pdf
3724.1 kB
2015-12-17, 09:07:10
8
Normatywy w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań
.pdf
36740.8 kB
2014-06-24, 10:21:06
9
Wytyczne Szefa OCK z dnia 11.01.2016 w sprawie zasad organizacji i sposobu szkoleń z zakresu oc - wersja edytowalna
.pdf
751.6 kB
2016-04-11, 12:46:15
10
Zarządzenie Nr 18/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
.pdf
38.6 kB
2016-07-18, 09:37:45
11
Założenia do akcji kurierskiej dla terenu województwa zachodniopomorskiego
.pdf
50.7 kB
2016-07-18, 09:40:48
12
Wytyczne SOCK z dnia 30.08.2016 w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony luudności i OC w województwachwie
.pdf
575.3 kB
2016-09-08, 10:44:14
13
Załacznik do wytycznych SOCK z dnia 30.08.2016 w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony luudności i OC w województwachwie
.xlsx
189.4 kB
2016-09-08, 10:44:21