Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2019-07-19

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 lipca 2019 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

czytaj wiecej
2
2019-07-19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 – etap II

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 – etap II”.

czytaj wiecej
3
2019-07-19

Karta informacyjna - wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejście m. Szczecinek w ciągu DW 172

Karta informacyjna dotycząca wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 – etap II"

czytaj wiecej
4
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
5
2019-07-19

ogłoszenie nr 73 - inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
6
2019-07-18

postanowienie o uzupełnienieu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu „Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek DN1000”

postanowienie o uzupełnieniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2019 z 17 maja 2019 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek DN1000”

czytaj wiecej
7
2019-07-17

karta informacyjna - decyzja o ustaleniu lokalizacji Linii 400 kV Krajnik Baczyna

karta informacyjna - Budowa linii 400 kV Krajnik Baczyna dla słupa My43

czytaj wiecej
8
2019-07-17

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 400 kV Krajnik – Baczyna

obwieszczenie o wydaniu w dniu 17.07.2019 r. decyzji Nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik – Baczyna dla słupa My43.

czytaj wiecej
9
2019-07-17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2019 r.

o możliwości zapoznania się z treścią projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piekiełko” oraz o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie

czytaj wiecej
10
2019-07-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV wraz z traktem światłowodowym do zasilania Podstacji Trakcyjnej Strzebielewo na terenie działek nr:  41/20 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 15;  1, 3, 4, 7 i 8/11 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 17; miasto Stargard;  680/3 i 787 położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard  74 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice

czytaj wiecej
11
2019-07-17

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
12
2019-07-16

obwieszczenie o wydaniu decyji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 408 i nr 409

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowych nr 408 Szczecin Główny – Stobno Szczecińskie w km 2,100 – 9,000 oraz nr 409 Szczecin Gumieńce – Granica Państwa (Tantow) w km 0,115 – 10,069.

czytaj wiecej
13
2019-07-16

karta informacyjna - wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej S-3 Miękowo - Rzęśnica

karta informacyjna dotycząca wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) odcinek od km 65+567 do km 68+029”.

czytaj wiecej
14
2019-07-16

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej S-3 Miękowo - Rzęśnica

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) odcinek od km 65+567 do km 68+029”.

czytaj wiecej
15
2019-07-16

ogłoszenie nr 71- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
16
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
17
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
18
2019-07-15

Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

czytaj wiecej
19
2019-07-15

ogłoszenie nr 69 - inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Terenowym Punkcie Paszportowym w Świnoujściu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo-

czytaj wiecej
20
2019-07-12

obwieszczenie DECYZJA - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Pełczyce polegająca na budowie drogi dla rowerów.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 30.05.2019 r. Pana Jarosława Matuszak, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski 11.07.2019 r. wydał decyzję nr 13/2019, znak: AP-1.7820.186-4.2019.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Pełczyce polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz budowa i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na terenie m. Pełczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich)”.

czytaj wiecej
21
2019-07-12

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 5 o pow. 0,0584 ha z obrębu ewidencyjnego nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

czytaj wiecej
22
2019-07-12

ogłoszenie nr 70- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
23
2019-07-11

ogłoszenie nr 56 - inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
24
2019-07-10

stacja bazowa telefonii komórkowej w Mierzynie - decyzja GINB.pdf

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że decyzją z 2 lipca 2019 r., znak: DOA.7110.533.2018.SPE, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 października 2018 r., znak: AP-2.7840.116- 5.2018.PZ, w całości i stwierdził nieważność decyzji Starosty Polickiego z 6 grudnia 2017 r., Nr 1186/2017, znak: AB.6740.216.D.2017.BP, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A. nr 43663 Mierzyn

czytaj wiecej
25
2019-07-10

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych jako działki nr: 68 z obrębu ewidencyjnego 3102 oraz 30/1 z obrębu ewidencyjnego 4172, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

czytaj wiecej
26
2019-07-10

ogłoszenie nr 68 - inspektor wojewódzki do spraw budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
27
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
28
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
29
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
30
2019-07-09

ogłoszenie nr 55- inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
31
2019-07-09

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej śr/c na terenie działki nr 3/214, położonej w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin.

czytaj wiecej
32
2019-07-09

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 109 o pow. 2,32 ha z obrębu ewidencyjnego Gostkowo, gmina Polanów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 6 lat i 6 miesięcy.

czytaj wiecej
33
2019-07-09

Wykaz Starosty Świdwińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz Starosty Świdwińskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę Skarbu Państwa nr 21/2 o pow. 0,1217 ha, obręb Borucino, gm. Połczyn-Zdrój.

czytaj wiecej
34
2019-07-09

Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 122 o pow. 7,12 ha z obrębu ewidencyjnego Potuliniec, gmina Płoty, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

czytaj wiecej
35
2019-07-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kościoła garnizonowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową zjazdu z ul. Zwycięstwa, na terenie działki nr 2/26, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0028 miasta Koszalin.

czytaj wiecej
36
2019-07-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego i niskiego ciśnienia, linii teletechnicznych światłowodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr: 221/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Reptowo, gmin Kobylanka.

czytaj wiecej
37
2019-07-08

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę Skarbu Państwa nr 345/10 o pow. 0,0072 ha, obręb Warnowo, gm. Wolin.

czytaj wiecej
38
2019-07-08

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia.

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 9 z obrębu Pilchowo, gm. Police, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

czytaj wiecej
39
2019-07-04

obwieszczenie o decyzji dotyczace rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 110 .doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 18.04.2019 r. pana Jarosława Matuszaka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, w dniu 03.07.2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 12/2019, znak: AP-1.7820.1795.2019.GZ, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300”.

czytaj wiecej
40
2019-07-04

Karta informacyjna - decyzja dotycząca rozbudowy drogi woj. nr 110 .pdf

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+

czytaj wiecej
41
2019-07-04

Ogłoszenie nr 60 - starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
42
2019-07-04

Ogłoszenie nr 59 - starszy inspektor ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
43
2019-07-04

Ogłoszenie nr 67 starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
44
2019-07-03

obwieszczenie-decyzja - Rozbudowa DW nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa .doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 13.05.2019 r. Pana Roberta Mituty, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 01.07.2019 r. wydał decyzję nr 10/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa”.

czytaj wiecej
45
2019-07-03

obwieszczenie - zmiana decyzji Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kiełpino – węzeł Kołobrzeg Zachód.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.06.2019 r. Pana Marka Stalmacha, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 20/2016 z dnia 12.12.2016 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachód” (z węzłem).

czytaj wiecej
46
2019-07-03

Karta informacyjna - decyzja- rozbudowa DW nr 177 w m. Człopa.pdf

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa

czytaj wiecej
47
2019-07-02

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych jako działki nr: 430/3, 431/3 z obrębu 20 m. Międzyzdroje, przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat.

czytaj wiecej
48
2019-07-02

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych jako działki nr: 430/3, 431/3, 431/2 z obrębu 20 m. Międzyzdroje oraz nr 193/2 z obrębu ewidencyjnego 16 m. Międzyzdroje, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat.

czytaj wiecej
49
2019-07-02

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła nabór wniosków w ramach ww. Programu.

czytaj wiecej
50
2019-07-02

Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 290 o pow. 0,0633 ha z obrębu ewidencyjnego Konotop, gmina Drawsko Pomorskie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

czytaj wiecej
51
2019-07-02

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

czytaj wiecej
52
2019-07-01

Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 911/20 o pow. dzierżawy 175 m2, z obrębu Niechorze, gm. Rewal.

czytaj wiecej
53
2019-06-28

obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Rozbudowa Tłoczni Gazu Goleniów.pdf

Na podstawie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302; tj. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 29.05.2019 r. Pana Tomasza Partyki reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 26.06.2019 r. decyzję Nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zamierzenia pn.: Rozbudowa Tłoczni Gazu Goleniów; Budowa śluzy odbiorczo – nadawczej wraz z niezbędną infrastrukturą dla gazociągu DN 1000 relacji Goleniów – Lwówek; Budowa śluzy odbiorczo – nadawczej wraz z niezbędną infrastrukturą dla „Inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędna do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego polaczenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – cześć lądowa w zakresie: Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty – Tłocznia Goleniów – DN1000”, na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim.

czytaj wiecej
54
2019-06-28

obwieszczenie decyzja Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi Baltic Pipe część lądowa Etap 1 Etap 2 Etap 3.pdf

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 24.05.2019 r., (uzupełniony w dniu 31.05.2019 r.) Pana Rafała Przybyłkiewicza, występującego w imieniu inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 27.06.2019 r. decyzję Nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Dani – część lądowa: Etap 1, Etap 2 oraz Etap 3 (w zakresie przyłączenia do Węzła Płoty)”.

czytaj wiecej
55
2019-06-28

Karta informacyjna - decyzja Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi Baltic Pipe część lądowa Etap 1 Etap 2 Etap 3.pdf

Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Dani – część lądowa: Etap 1, Etap 2 oraz Etap 3 (w zakresie przyłączenia do Węzła Płoty)

czytaj wiecej
56
2019-06-28

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwie Raduń .pdf

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie nr I - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwie Raduń”, na działkach nr: 8/1, 279/2, 292, 275/4, obręb Lubieszewo, gmina Gryfice, powiat gryficki.

czytaj wiecej
57
2019-06-27

Ogłoszenie nr 45 - inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w zakresie „specustaw” w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
58
2019-06-27

Obwieszczenie - Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna słup My43.doc

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 21.06.2019 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Joannę Szurnicką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik – Baczyna dla słupa My43.

czytaj wiecej
59
2019-06-27

karta informacyjna-wniosek budowa przedsięwzięcia p.n. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego.pdf

budowa przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, działki lądowe nr 49/14, 50/14, 25/1, 26/8, 26/9, 89, 91, 95/9, obręb 1084 Szczecin, działki wodne (morskie wody wewnętrzne) nr 95/12, 49/13, obręb1084 Szczecin.

czytaj wiecej
60
2019-06-27

karta informacyjna - Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna słup My43.pdf

Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna dla słupa My43

czytaj wiecej
61
2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
62
2019-06-24

obwieszczenie Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi Baltic Pipe część lądowa Etap 3 i część Etapu 2.pdf

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 24.05.2019 r., Pana Zbigniewa Widucha, występującego w imieniu inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 21.06.2019 r. decyzję Nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Dani – część lądowa: Etap 3 i część Etapu 2”.

czytaj wiecej
63
2019-06-24

obwieszczenie - decyzja - Rozbudowa przejścia przez m. Czaplinek w ciągu dw 177.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 29.04.2019 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 21.06.2019 r. wydał decyzję nr 9/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy przejścia przez m. Czaplinek w ciągu DW 177 na odc. 0+000 do km 1+300.

czytaj wiecej
64
2019-06-24

Karta informacyjna - decyzja Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi Baltic Pipe część lądowa Etap 3 i część Etapu 2.pdf

Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Dani – część lądowa: Etap 3 i część Etapu 2.

czytaj wiecej
65
2019-06-24

Karta informacyjna - decyzja - Rozbudowa przejścia przez m. Czaplinek w ciagu dw 177.pdf

Rozbudowa przejścia przez m. Czaplinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 odc. od km 0+000 do km 1+300

czytaj wiecej
66
2019-06-24

obwieszczenie Budowa odcinka drogi łączącej drogę DD1 wykonywaną w ramach zadania z drogą gminną łączącą wieś Wojcieszyn z miastem Nowogard.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.03.2019 r., Pana Łukasza Wojny, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 21.06.2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 11/2019, znak: AP-1.7820.178-5.2019.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa odcinka drogi łączącej drogę DD1 wykonywaną w ramach zadania „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)” z drogą gminną łączącą wieś Wojcieszyn z miastem Nowogard.

czytaj wiecej
67
2019-06-24

Karta informacyjna - decyzja Budowa odcinka drogi łączącej drogę DD1 wykonywaną w ramach zadania z drogą gminną łączącą Wojcieszyn z m Nowogard.pdf

Budowa odcinka drogi łączącej drogę DD1 wykonywaną w ramach zadania „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)” z drogą gminną łączącą wieś Wojcieszyn z miastem Nowogard.

czytaj wiecej
68
2019-06-19

obwieszczenie -Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła „Rzęśnica”..doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 05.06.2019 r. Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła „Rzęśnica”.

czytaj wiecej
69
2019-06-19

obwieszczenie GINB - przedłużenie terminu załatwienia sprawy - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Mierzyn.pdf

Na podstawie art. art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że z uwagi na niezakończone postępowanie wyjaśniające zachodzi konieczność przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 października 2018 r., znak: AP- 2.7840.116-5.2018.PZ, odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Polickiego z 6 grudnia 2017 r., Nr 1186/2017, znak: AB.6740.216.D.2017.BP, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A. nr 43663 Mierzyn wraz z linią elektroenergetyczną zasilającą na terenie działki nr ewid. 204/2 położonej w Mierzynie, obręb Mierzyn 3, gmina Dobra.

czytaj wiecej
70
2019-06-19

karta informacyjna- wniosek rozbudowa węzła Rzęśnica.pdf

Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła „Rzęśnica”

czytaj wiecej
71
2019-06-19

serwisant urządzeń elektronicznych w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
72
2019-06-13

Ogłoszenie nr 46 - inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
73
2019-06-12

Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

czytaj wiecej
74
2019-06-06

Ogłoszenie nr 40 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
75
2019-06-06

Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
76
2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
77
2019-05-29

Ogłoszenie nr 44 - inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
78
2019-05-29

Ogłoszenie nr 37 - inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
79
2019-05-29

Ogłoszenie nr 36 - inspektor wojewódzki ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
80
2019-05-28

 Ogłoszenie nr 38 - inspektor wojewódzki ds. wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
81
2019-05-27

ogłoszenie nr 41 - inspektor wojewódzki ds. stanowisk kierowania, kwalifikacji wojskowej oraz przygotowań obronnych w ochronie zdrowia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
82
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
83
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
84
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
85
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
86
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
87
2019-05-13

Wyniki naboru na stanowisko zastepcy Dyrektora Biura Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
88
2019-05-13

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+" - EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru dodatkowego w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "SENIOR+".

czytaj wiecej
89
2019-05-10

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
90
2019-05-08

ogłoszenie nr 39 - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
91
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
92
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

czytaj wiecej
93
2019-04-29

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
94
2019-04-19

ogłoszenie nr 22 - kierownik oddziału w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
95
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
96
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
97
2019-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2019 r."

czytaj wiecej
98
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
99
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
100
2019-04-03

ogłoszenie nr 21 - kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
101
2019-04-03

ogłoszenie nr 20 - inspektor wojewódzki ds. infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia systemów Łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
102
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
103
2019-04-01

Informacje dotyczące wypełniania w Centralnej Aplikacji Statystycznej Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-159-KS/2019 - z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r.

czytaj wiecej
104
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
105
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
106
2019-03-11

ogłoszenie ne 16 - inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
107
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
108
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
109
2019-03-05

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

czytaj wiecej
110
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
111
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
112
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
113
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
114
2019-02-04

Karta informacyjna - decyzja - budowa sieci wodociągowej w pasie DW 178 w Wałczu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 178 - dz. nr 5095, 5204/4 obr. 01 M. Wałcz, w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przejazdową przepompownią ścieków w rejonie ul. Półwiejskiej w Wałczu”.

czytaj wiecej
115
2019-02-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

czytaj wiecej
116
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
117
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
118
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
119
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
120
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
121
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
122
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
123
2018-12-21

Konkurs w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym „Pokonać bezdomność” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
124
2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

czytaj wiecej
125
2018-12-10

Program "Opieka 75+" na 2019 rok.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Program „Opieka 75+”. Adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

czytaj wiecej
126
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
127
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
128
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
129
2018-11-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

czytaj wiecej
130
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
131
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
132
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
133
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
134
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
135
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
136
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
137
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
138
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
139
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
140
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
141
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
142
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
143
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
144
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
145
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
146
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
147
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
148
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
149
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
150
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
151
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
152
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
153
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
154
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
155
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
156
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
157
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
158
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
159
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
160
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
161
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
162
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
163
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
164
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
165
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
166
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
167
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
168
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
169
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
170
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
171
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
172
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
173
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
174
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
175
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
176
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
177
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
178
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
179
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
180
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
181
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
182
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
183
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
184
2016-09-20

UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
185
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
186
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
187
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
188
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
189
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
190
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
191
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
192
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
193
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
194
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
195
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
196
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
197
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
198
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
199
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
200
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
201
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
202
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
203
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
204
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
205
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
206
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
207
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
208
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
209
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
210
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 275614 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę