Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Alfabetyczny wykaz spraw

Alfabetyczny wykaz spraw realizowanych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie


1

Paszport dla osoby pełnoletniej

2

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

3

Afrykański Pomór Świń

Punkty informacyjne w sprawie ASF

4

Drugi paszport

5

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

6

Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc i prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Bogusław Staszewski podpisali porozumienie, na mocy którego corocznie publikowane będzie zestawienie informacji finansowej, w jakiej znajdują się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) naszego województwa.

7
ikonka artykułu: Informacja o zgłoszeniach budowy art. 29 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

Informacja o zgłoszeniach budowy art. 29 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

8

Informacja w języku migowym

9

Information for foreigners who want to apply for stay in Poland

10
ikonka artykułu: Kościoły i związki wyznaniowe

Kościoły i związki wyznaniowe

11
ikonka artykułu: Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie

Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie

12

Nadanie obywatelstwa

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

13

Numery pokojów i telefonów

14

Obsługa klienta - godziny urzędowania

15

Ogólna klauzula informacyjna - RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

16

Okres ważności paszportów

17

Opłaty paszportowe

18

Ostrzeżenia i informacje Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

19

Paszport - informacja w języku migowym

20

Paszport - obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

21

Paszport dla osoby małoletniej

22

Paszport tymczasowy

23

Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

24

Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

25

Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

26

Pomoc bezdomnym w czasie mrozów

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych.

27
ikonka artykułu: Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

28
ikonka artykułu: Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

29
ikonka artykułu: Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

30
ikonka artykułu: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

31
ikonka artykułu: Program Razem Bezpieczniej

Program Razem Bezpieczniej

Realizacja i dofinansowanie projektów w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2019 roku

32

Przedłużenie wizy / Visas / Визы

wniosek o przedłużenie wizy krajowej/ national visa extension application / заявка на продление национальной визы

33
ikonka artykułu: Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowania dotyczące przekazywania organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

34
ikonka artykułu: Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego

Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego

Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego

35
ikonka artykułu: Przyjmowanie informacji o nieprawidłowościach na drogach

Przyjmowanie informacji o nieprawidłowościach na drogach

36

Przywrócenie obywatelstwa - informacja

Od 15 maja 2012 r. można ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

37

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

38
ikonka artykułu: Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

39

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego.

40
ikonka artykułu: Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Nabywanie mienia przez Skarb Państwa lub jednotski samorządu terytorialnego z mocy prawa.

41
ikonka artykułu: Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmiana wpisu w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

42

Rezerwacja wizyt- informacja dla cudzoziemców, którzy składają wnioski o pobyt w Polsce

43

Spółki wodne

44
ikonka artykułu: Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

45

Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

46
ikonka artykułu: Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

47

System wniosków interaktywnych / Interactive application forms system / Система интерактивных форм заявлений

Wnioski online to nowoczesny system, dzięki któremu w szybki sposób dotrzesz do wszelkich niezbędnych dokumentów, służących legalizacji pobytu w Polsce.

48
ikonka artykułu: Szkody w rolnictwie

Szkody w rolnictwie

49
ikonka artykułu: Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

50
ikonka artykułu: Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.

Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie ulgi w spłacie należności oraz wnioski o wstrzymanie egzekucji administracyjnej innych należności pieniężnych.

51
ikonka artykułu: Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców

Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców

52
ikonka artykułu: Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31-12-2015 r.

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31-12-2015 r.

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłat należności wynikających z grzywien nakładanych w formie mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31-12-2015 r.

53

Utrata lub zniszczenie paszportu

54

Uzgodnienie tras przebiegu pielgrzymek

55

Uznanie za obywatela polskiego

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego

56

Uznanie za repatrianta

57
ikonka artykułu: Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

58

Uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

59
ikonka artykułu: Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

60
ikonka artykułu: Wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

61

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości

application for the issue* / replacement* of polish travel document for foreigner / заявка на выдачу* / замену* польского проездного документа для иностранца

62

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz członka jego rodziny

application for registering the residence

63
ikonka artykułu: Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu  na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

64
ikonka artykułu: Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

65
ikonka artykułu: Wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych,

Wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych,

w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych

66
ikonka artykułu: Wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych,

Wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych,

korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

67
ikonka artykułu: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

68
ikonka artykułu: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu  na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

69

Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

W myśl art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15:

70
ikonka artykułu: Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

71
ikonka artykułu: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

Karta informacyjna; Nazwa procedury: "Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych"

72
ikonka artykułu: Wydanie dziennika budowy

Wydanie dziennika budowy

73
ikonka artykułu: Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

74

Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu - druk ZUS RP-7

Karta informacyjna; Nazwa procedury: "Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - druk ZUS RP-7"

75
ikonka artykułu: Zainwestuj w Zachodniopomorskie

Zainwestuj w Zachodniopomorskie

76

Zaproszenia / Invitations / Приглашения

wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń / application to enter the invitation into the invitation register

77

Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

78
ikonka artykułu: Zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

79
ikonka artykułu: Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

80

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:

81

Zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

82

Zezwolenia na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki,

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

83

Zezwolenia na prowadzenie placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

84
ikonka artykułu: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

85
ikonka artykułu: Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

86
ikonka artykułu: Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - budowa tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - budowa tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni

87
ikonka artykułu: Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

88
ikonka artykułu: Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

89
ikonka artykułu: Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych

Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych

90
ikonka artykułu: Zmiany w podziale terytorialnym województwa

Zmiany w podziale terytorialnym województwa

91

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

92
ikonka artykułu: Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

93

Информацiя для iноземцiв якi здають заяви на перебування в Польщiinformacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:28:48 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:32:54 przez użytkownika Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:28:48 przez użytkownika Paweł Pacała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 59014 razy.
historia wersji:
2011-09-30, 11:32:54 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:32:40 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:29:49 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:28:48 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę