Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Prowadzone ewidencje i rejestry znajdują się w Wydziałach merytorycznych:

Biuro Wojewody

 1. Rejestr rozporządzeń wojewody zachodniopomorskiego
 2. Rejestr zarządzeń wojewody zachodniopomorskiego
 3. Ewidencja zaproszeń (do wglądu w pokoju nr 111)
 4. Ewidencja świąt i rocznic państwowych (do wglądu w sekretariacie wojewody)
 5. Ewidencja aktów niepublikowanych (do wglądu w sekretariacie wojewody)
 6. Ewidencja i zbiór aktów o powołaniu zespołów w Urzędzie (do wglądu w pokoju nr 111)
 7. Ewidencja powołanych pełnomocników
 8. Ewidencja przedstawicieli wojewody

 

Wydział Prawny

 1. Ewidencja porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Wojewody (do wglądu w pokoju nr 116);
 2. Rejestr Skarg i Wniosków ZUW (do wglądu w pokoju nr 117);
 3. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej (do wglądu w pokoju nr 117);
 4. Centralna ewidencja wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej (do wglądu w pokoju nr 138);
 5. Ewidencja upoważnień udzielonych dyrektorom i pracownikom wydziałów do załatwiania spraw w imieniu Wojewody (do wglądu w pokoju nr 116). 

 

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

 1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
 2. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
 3. Lista kandydatów zarejestrowanych w zlikwidowanym Związku Spółdzielni Mieszkaniowych (do wglądu w pokoju nr 221)
 4. Ewidencja ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe i jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
 6. Rejestr upoważnień do kontroli (do wgladu w sekretariacie - pokój nr 208)
 7. Rejest jednostek zobowiązanych do zwrotu dotacji (do wgladu w sekretariacie - pokój nr 208)
 8. Rejestr nieprawidłowości - Interreg IIIA, Interreg IVA, South Baltic (do wglądu w pokoju nr 210)
 9. Rejestr umów - Interreg IIIA (do wglądu w pokoju nr 210)
 10. Rejestr poświadczeń od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej (do wgladu w pokoju 218)

 

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

 1. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.
 2. Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 1. Ewidencja paszportowa.
 2. Rejestr  zaproszeń. 
 3. Rejestr wniosków i decyzji w sprawach o udzielenie i przedłużenie zezwoleń na pobyt obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rod
 4. Rejestry wniosków o nabycie obywatelstwa polskiego i osób które nabyły obywatelstwo polskie, wniosków o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego i osób, które utraciły obywatelstwo polskie oraz rejestr oświadczeń o wyborze dla dziecka obywatelstwa polskiego lub obcego
 5. Rejestr wizowy
 6. Rejestr Cudzoziemców wydalonych z terytorium RP
 7. Rejestr udzielonych zezwoleń na pobyt Cudzoziemców na terytorium RP

Statystyki dotyczące decyzji w sprawach cudzoziemców

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat:

 1. Rejestr wojewódzki osób uprawnionych do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP (do wglądu w pokoju nr 308).

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 1. Rejestr postanowień wydanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 2. Rejestr spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej lub których rozstrzygnięcie rodzi skutki prawne.
 3. Ewidencja obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 4. Ewidencja budowli ochronnych na terenie województwa (tajna).
 5. Ewidencja jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (do wglądu w pokoju nr 127).
 6. Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (do wglądu w pokoju nr 127).

 

Biuro Organizacji i Kadr

 1. Ewidencja organów kolegialnych powoływanych przez Dyrektora Generalnego Urzędu
 2. Ewidencja upoważnień udzielonych pracownikom Urzędu i gospodarstw pomocniczych Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora Generalnego Urzędu
 3. Ewidencja zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu
 4. Ewidencja umów cywilnoprawnych zawieranych przez Dyrektora Generalnego Urzędu

 

Wydział Finansów i Budżetu

 1. Rejestr decyzji wydawanych w sprawie udzielenia ulgi w spłacie grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowych (do wglądu w pokoju nr 163).
 2. Rejestr decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu (do wglądu w pokoju nr 160).
 3. Rejestr przypisów kwot nałożonych, grzywien w formie mandatów karnych (do wglądu w pokoju nr 163).

Udostępnienie danych zawartych w rejestrach odbywa się zgodnie z obowiązującą w ZUW procedurą

  

Wydział Spraw Społecznych

 1. Rejestr ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych
 2. Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 3. Wykaz zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
 4. Rejestr centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej
 5. Rejestr domów pomocy społeczej
 6. Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
 7. Rejestr placówek całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku
 8. Rejestr tłumaczy języka migowego
 9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa
 10. Placówki udzielające tymczasowego schronienia
 11. Rejestr indywidualnych programów integracji cudzoziemców
 12. Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych


Wydział Zdrowia Publicznego

 1. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (informacja dostępna na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl)
 2. Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne (niedostępny dla osób nieupoważnionych - informacja w pok. 247 i 248)

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-24 o godzinie: 13:15:03 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-03-16 o godzinie: 13:14:12 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-03-16 o godzinie: 13:14:12 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 21361 razy.
historia wersji:
2018-03-16, 13:14:12 - Agnieszka Pokładowska
2016-11-29, 15:10:38 - Rafał Mańczak
2016-11-29, 15:09:54 - Rafał Mańczak
2016-11-29, 14:20:53 - Monika Pelczar
2016-11-28, 15:08:32 - Agnieszka Pokładowska
2016-11-22, 12:02:46 - Paweł Pacała
2016-10-14, 11:09:26 - Paweł Pacała
2016-10-13, 15:14:01 - Paweł Pacała
2016-10-13, 15:00:18 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:58:46 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:58:22 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:56:42 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:53:05 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:52:30 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:41:39 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-13, 14:40:30 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-13, 14:39:28 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-13, 14:37:14 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-13, 14:32:50 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-11, 10:32:24 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-11, 10:31:26 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-11, 10:30:31 - Agnieszka Pokładowska
2015-06-26, 12:37:07 - Tomasz Zarębski
2015-04-13, 08:43:05 - Tomasz Zarębski
2015-04-13, 08:38:50 - Tomasz Zarębski
2015-04-13, 08:32:14 - Tomasz Zarębski
2015-04-10, 11:50:15 - Tomasz Zarębski
2014-04-29, 07:36:57 - Tomasz Zarębski
2014-02-20, 14:18:13 - Piotr Pieleszek
2014-02-20, 14:14:30 - Piotr Pieleszek
2013-06-18, 08:21:33 - Tomasz Zarębski
2013-06-07, 10:48:00 - Piotr Pieleszek
2013-06-04, 13:59:18 - Piotr Solarz
2013-06-04, 08:36:45 - Piotr Solarz
2013-06-04, 08:34:01 - Piotr Solarz
2013-06-04, 08:30:56 - Piotr Solarz
2013-06-04, 08:25:33 - Piotr Solarz
2013-04-19, 13:30:20 - Justyna Pawłowska
2013-04-18, 12:04:28 - Rafał Mańczak
2013-04-17, 13:59:29 - Jagoda Gzyl
2013-04-16, 12:03:46 - Robert Drozdowicz
2013-04-16, 12:01:33 - Robert Drozdowicz
2013-04-10, 15:40:01 - Marta Budnik
2013-04-09, 14:27:54 - Monika Zwierzchowska
2013-04-08, 14:17:48 - Paweł Pacała
2013-04-08, 14:16:34 - Paweł Pacała
2013-04-08, 10:34:40 - Bartosz Herman
2013-04-04, 13:37:15 - Piotr Pieleszek
2013-04-04, 12:48:31 - Piotr Pieleszek
2013-04-04, 12:46:09 - Piotr Pieleszek
2013-04-04, 12:45:43 - Piotr Pieleszek
2012-10-19, 07:36:09 - Tomasz Zarębski
2012-10-11, 08:53:58 - Tomasz Zarębski
2012-10-11, 08:53:29 - Tomasz Zarębski
2012-07-05, 10:13:17 - Tomasz Zarębski
2012-07-05, 10:10:00 - Tomasz Zarębski
2012-03-07, 07:50:30 - Tomasz Zarębski
2012-03-06, 11:14:39 - Tomasz Zarębski
2011-06-24, 13:15:03 - System Administrator
cofnij do druku na górę