ZUW Szczecin. Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2018-07-19

starszy inspektor do spraw oceny sytuacji w rolnictwie oraz udostępniania informacji o środowisku w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
2
2018-07-18

inspektor wojewódzki ds. kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia Publicznego

czytaj wiecej
3
2018-07-17

inspektor wojewódzki ds.wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
4
2018-07-17

inspektor wojewódzki ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
5
2018-06-28

inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
6
2018-06-19

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
7
2018-06-08

inspektor wojewódzki ds. infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia systemów łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
8
2018-06-04

inspektor wojewódzki ds.postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców-zastępstwo

czytaj wiecej
9
2018-05-30

inspektor wojewódzki ds.wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
10
2018-05-30

inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
11
2018-05-30

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
12
2018-05-24

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
13
2018-05-16

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczego w Wydziale Koordynacji świadczeń

czytaj wiecej
14
2018-04-27

starszy inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
15
2018-04-27

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
16
2018-04-26

inspektor wojewódzki ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
17
2018-04-24

Starszy inspektor ds. przyjmowania wnisoków w sprawach cvudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
18
2018-04-23

inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
19
2018-04-18

starszy inspektor ds. realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - Delegatura ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
20
2018-03-28

Starszy inspektor ds. koordynacji świadczeń i postępowań egzekucyjnych w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
21
2018-03-27

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
22
2018-03-26

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
23
2018-03-16

Inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń i postępowań egzekucyjnych w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
24
2018-03-15

inspektor do spraw egzekucji i ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
25
2018-02-13

inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
26
2017-12-21

inspektor wojewódzki ds. rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, lecznictwa uzdrowiskowego oraz postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia Publicznego

czytaj wiecej
27
2017-12-05

starszy inspektor ds. ewidencji księgowej i pozaksięgowej majątku Urzędu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
28
2017-11-23

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
29
2017-10-12

inspektor wojewódzki ds. organizacji planowania obronnego i obrony cywilnej oraz szkolenia obronnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
30
2017-03-27

Inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
31
2016-05-25

Starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
32
2016-04-21

Radca generalny w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

czytaj wiecej
33
2016-04-07

Inspektor wojewódzki ds. analizy budżetu, finansowania zadań z zakresu środowiska i programów z udziałem środków UE w Wydziale Infrstruktury i Rolnictwa

czytaj wiecej
34
2016-02-26

Inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
35
2015-12-30

Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
36
2015-12-09

Inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
37
2015-11-12

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

czytaj wiecej
38
2015-11-10

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
39
2015-07-20

Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura w Koszalinie

czytaj wiecej
40
2015-07-17

Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

w Wydziale Spraw Społecznych- ogłoszenie o naborze nr 7

czytaj wiecej
41
2015-06-23

Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
42
2015-06-08

audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
43
2015-02-27

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
44
2014-12-31

Inspektor wojewódzki

ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- ogłoszenie o naborze nr 15

czytaj wiecej
45
2014-11-28

inspektor wojewódzki ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 14)

czytaj wiecej
46
2014-11-19

inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
47
2014-07-24

Inspektor wojewódzki ds. rodziny

w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12

czytaj wiecej
48
2014-07-16

Inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych

w Biurze Organizacji i Kadr- oferta zatrudnienia nr 11

czytaj wiecej
49
2014-06-24

Inspekor wojewódzki

ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 10

czytaj wiecej
50
2014-06-20

Inspektor wojewódzki ds. egzekucji należności z tytułu mandatów karnych

w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 9

czytaj wiecej
51
2014-04-25

Inspektor wojewódzki ds. zapewnienia obsługi administracyjnej Centrum Powiadamiania ratunkowego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego-oferta zatrudnienia nr 8

czytaj wiecej
52
2014-04-10

Inspektor wojewódzki ds. przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych- oferta nr 6

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
53
2014-03-11

Inspektor wojewódzki

ds. planowania i organizacji systemu Państwowego ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7

czytaj wiecej
54
2014-02-26

Inspektor wojewódzki

ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia nr 5

czytaj wiecej
55
2014-02-20

Starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
56
2014-02-18

Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
57
2014-02-10

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodoezyjnego i kartograficznego

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
58
2014-01-28

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 1

Praca w celu zastepstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

czytaj wiecej
59
2013-11-29

inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - Delegatura ZUW w Koszalinie ogł. 28

czytaj wiecej
60
2013-11-04

audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego ogł. 27

czytaj wiecej
61
2013-10-11

starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ogł. 22

czytaj wiecej
62
2012-08-17

starszy inspektor ds. obsługi prasowej ZUW w Centrum Prasowym w Biurze Wojewody ogł. 10

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę