Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy obywatelskie

Sprawy obywatelskie

SPRAWY OBYWATELSKIE

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2016 poz.391.);
 2. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2016 poz. 722, ze zm.);
 3. ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. poz. 1741, ze zm.);
 4. ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2016 poz.10.);
 5. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161, ze zm.);
 6. ustawa z dnia 16 listopada 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. 2015 poz. 475.);
 7. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz.U. 2013 poz.1169 ze zm.);
 8. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, ze zm.);
 9. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1392);
 10. ustawa z dnia 5 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2015 poz 573 ze zm.);
 11. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 poz. 645 ze zm.),
 12. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.);
 13. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 14. ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311, ze zm.);
 15. ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700, ze zm.)

Realizowane zadania z zakresu spraw obywatelskich:

 

Pokój 12 – tel. 91 4303 – 689

 

Pokój 13 – tel. 91 4303 – 232

 

Pokój 14 – tel. 91 4303 – 691

 

Pokój 15 – tel. 91 4303 – 292

 

Pokój 15 – tel. 91 4303 – 462

 

Pokoj 22- tel. 4303-690, 91 4303-718

 

 

 


1
Kościoły i związki wyznaniowecofnij do druku na górę