Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Inspektor wojewódzi ds. audytu w Zespole Audytu Wewnętrznego

Inspektor wojewódzi ds. audytu w Zespole Audytu Wewnętrznego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny
Poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

 

Adres urzędu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4                  

70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Warunki pracy

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Wymagania niezbędne:

- o finansach publicznych

- o rachunkowości

- kodeks postępowania administracyjnego

 - ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

                      Wymagania dodatkowe:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 53 ”

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 3200 zł

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert
  2. test wiedzy
  3. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub  e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.              
Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 650.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

 

 

 

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2018-07-02 o godzinie: 07:15:08 przez użytkownika Weronika Wrońska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-07-02 o godzinie: 07:15:08 przez użytkownika Weronika Wrońska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-07-02 o godzinie: 07:15:08 przez użytkownika Weronika Wrońska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 141 razy.
historia wersji:
2018-07-02, 07:15:08 - Weronika Wrońska
cofnij do druku na górę