Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

2018-03-26

Uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

Podmiot ubiegający się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce, w którym ten podmiot będzie realizował kurs doskonalący, o którym mowa w art. 12e pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.), do którego dołącza się:

 

Wniosek, o którym mowa w art. 12c ust. 3 ustawy o PRM, zawiera:

 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 12c ust. 3 pkt 2 wyżej powołanej ustawy, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej jak za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej wniosku, o którym mowa w art. 12c ust. 3, oraz załączonych dokumentów i przekazuje je do CMKP w terminie 14 dni od złożenia wszystkich dokumentów określonych ustawą o PRM.

 

W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych wojewoda wzywa do ich uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Kurs doskonalący odbywa się na podstawie programu kursu doskonalącego, który zawiera:

 

Program kursu doskonalącego aktualizuje, zgodnie z postępem wiedzy, zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 4. Program kursu doskonalącego redaguje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”, i zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

 

CMKP redaguje i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowany przez zespół ekspertów program kursu doskonalącego.

 

Kurs doskonalący mogą prowadzić podmioty, które:

 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany zgłaszać właściwemu wojewodzie termin i miejsce prowadzenia danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem.

Dyrektor CMKP zamieszcza informacje o terminie kursu doskonalącego na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dostępnej na stronie internetowej CMKP.


 

Miejsce złożenia dokumentów - jednostka odpowiedzialna:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Ratownictwa Medycznego

Wały Chrobrego 4;

70–502 Szczecin

 

Kontakt:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr 129

tel. 91 43 03 586

fax  91 43 03 330

e-mail: ismaruj@szczecin.uw.gov.pl

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2019 r., poz. 993 z późn. zm.);

Rozporządzenie z dnia 2 października 2017 r. Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1884);

Rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1620);


 Lista załączników:

- wniosek o wpis na listę podmiotów do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych;

lub

- wniosek o wpis na listę podmiotów do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych;

Formularze ww. wniosków znajdują się na stronie internetowej CMKP:

www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/formularze-ratownikow-medycznych/

- regulamin organizacyjny kursu, zgodny z warunkami określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego”;

lub

- regulamin organizacyjny kursu, zgodny z warunkami określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego”;
Programy kursów doskonalących dostępne są na stronie internetowej CMKP:
www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/programy-kursow-ratownikow-medycznych/

- potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i staż pracy przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych, zawodu psychologa kadry dydaktycznej kursu, prowadzącej zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (ćwiczenia) tj. (dyplomy i zaświadczenia o zatrudnieniu w zespołach ratownictwa medycznego, dokumenty poświadczające ukończenie specjalizacji, bądź zaświadczenia o specjalizowaniu się w określonych przepisami dziedzinach medycyny itp.); 

- oświadczenie o treści: „Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych są zgodne z warunkami kursu określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych”;

lub

- oświadczenie o treści: „Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych są zgodne z warunkami kursu określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych”.

 

 

Informacja wymagana w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych, wraz z terminem i miejscem kursu, który to termin jest zgodny z zapisami art. 12c ust. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mówiący, że podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany zgłaszać właściwemu wojewodzie termin i miejsce prowadzenia danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem – uznajemy, iż podmiot zgłasza również termin i miejsce kursu.

W przypadku organizacji kursu w miejscu innym niż siedziba organizatora, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego wynajem sal dydaktycznych, zawierającego termin kursu.

 

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca składania wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH
format pliku pdf .pdf
107.8 kB
2019-06-06, 12:14:56
2
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca składania wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
format pliku pdf .pdf
107.8 kB
2019-06-06, 12:15:59
cofnij do druku na górę