Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Spółki wodne

2017-05-17

Spółki wodne

SPÓŁKI WODNE i ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH

Organizację i działanie spółek wodnych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).

Nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych sprawuje starosta. Spółki wodne mogą łączyć się w związki spółek wodnych.

Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda (art. 444 ust. 2 ustawy). Spółki wodne prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 441 ust. 4 ustawy).

Najważniejsze obowiązki Związków Spółek Wodnych w zakresie nadzoru wojewody

Nadzór wojewody polega przede wszystkim na kontroli zgodności działalności statutowej związku spółek wodnych z przepisami prawa oraz podejmowanych przez organy związku uchwał.

Zarząd przedkłada wojewodzie uchwały organów spółki wodnej w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, który bada je pod względem zgodności z prawem oraz statutem. Wojewoda właściwy miejscowo dla siedziby związku spółki wodnej zatwierdza statut tego związku w drodze decyzji. Przepisy stosuje się odpowiednio do zmiany statutu związku spółki wodnej.

Dotacje podmiotowe

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja (art. 443 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Dotacje podmiotowe udzielane są przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Nie ma prawnej możliwości sfinansowania z dotacji podmiotowej dla spółek wodnych zakupu środków trwałych.

Podstawą otrzymania środków są umowy dotacji zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i spółką wodną/rejonowym związkiem spółek wodnych. W tym roku wnioski o dotację podmiotową składane były do 11 czerwca 2018 r.

UWAGA!

1.Spółka wodna/związek spółek wodnych wykorzystują dotację w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2018 r. zgodnie z celem, na jaki ją uzyskano i na warunkach określonych w umowie dotacji.

2.Ze środków dotacji mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, z wyłączeniem w szczególności:

1)pozycji – „VAT” naliczony – jeżeli Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego;

2)kar i odsetek określonych w umowach zawartych z wykonawcami.

3.Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona – zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

4.Spółka wodna/związek spółek wodnych zobowiązane są do protokolarnego odbioru końcowego wykonanych robót do 31 grudnia 2018 r.

5.Rozliczenie dotacji podmiotowej składane jest w terminie do 15 stycznia 2019 r. Wraz z rozliczeniem składany jest protokół odbioru końcowego wykonanych robót.

6.Wzór rozliczenia jest załącznikiem do umowy dotacji (do pobrania poniżej w załączonych plikach). Wzoru protokołu odbioru końcowego wykonanych robót nie opracowano i nie stanowi on części umowy.

7.Rozliczenie dotacji powinno zostać potwierdzone podpisem i pieczęcią przez właściwego miejscowo starostę, który w myśl art. 462 ustawy Prawo wodne sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych.

8.Spółka wodna/związek spółek wodnych zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz do opisywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją przedmiotu umowy, dotyczącej zarówno dotacji, jak i środków finansowych własnych (art. 21).

Sprawy prowadzi Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-05-17 o godzinie: 13:00:36 przez użytkownika Rafał Mańczak
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-10-05 o godzinie: 11:10:17 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2018-10-05 o godzinie: 11:10:17 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3743 razy.
historia wersji:
2018-10-05, 11:10:17 - Rafał Mańczak
2018-10-05, 11:08:05 - Rafał Mańczak
2018-07-13, 14:09:23 - Rafał Mańczak
2018-05-21, 09:22:35 - Rafał Mańczak
2018-05-21, 07:35:41 - Rafał Mańczak
2018-04-03, 16:04:00 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-04-03, 16:03:46 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-04-03, 16:02:17 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-04-03, 16:00:52 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-04-03, 15:59:21 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-04-03, 15:57:04 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-03-07, 14:45:55 - Piotr Pieleszek
2018-03-07, 14:45:24 - Piotr Pieleszek
2018-02-13, 10:48:04 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-02-13, 10:47:18 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:36:58 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:35:43 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:34:53 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-05-17, 13:00:36 - Rafał Mańczak

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2018 roku
format pliku doc .doc
65.5 kB
2018-05-21, 07:37:26
2
Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej spółki wodnej w 2018 r. w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.
format pliku doc .doc
58 kB
2018-07-02, 12:22:10
3
Zakres rzeczowy i wartość robót wykonanych ze środków dotacji podmiotowej dla spółek wodnych w 2018 roku
format pliku xlsx .xlsx
11.8 kB
2018-07-02, 12:22:34
cofnij do druku na górę