ZUW Szczecin. Praca, praktyka, szkolenia
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia

Praca, praktyka, szkolenia

Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej

 

 

 1. Wolne stanowiska w służbie cywilnej
 2. Wolne stanowiska
 3. Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej
 4. Wyniki naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej
 5. Wyniki naboru na inne stanowiska
 6. Wzory formularzy
 7. Konkursy

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą
publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl Witryna jest dostosowana do
wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń.
Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe
powiadomienia o nowych ofertach.


UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne
tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Wolne stanowiska w służbie cywilnej

Pracownikiem służby cywilnej może zostać każda osoba, która spełnia wymagania określone
w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 ze zm.):

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 cytowanej ustawy,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej

Dyrektor generalny ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a także poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. (link: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze)
 
W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy wywieszane są także na tablicy ogłoszeń Biura Organizacji i Kadr (drugie piętro, obok pok. 283).

Osoby ubiegające się o pracę mogą złożyć ofertę ze wskazaniem konkretnego stanowiska, na które ogłoszony został nabór. Ponadto obowiązują następujące zasady:
 1. osoby zakwalifikowane do postępowania kwalifikacyjnego zawiadamiane są o terminie rozmów kwalifikacyjnych bądź innej formie rekrutacji,
 2. oferty osób, które nie zostały zakwalifikowane do zatrudnienia można odebrać w terminie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji w Biurze Organizacji i Kadr pok. 281, po tym terminie oferty zostaną zniszczone,
 3. oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony.

W przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę w służbie cywilnej, umowę o pracę zawiera się na czas określony, na okres 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Umowa o pracę na czas nieokreślony może być zawarta z osobą, która ukończyła służbę przygotowawczą i otrzymała pozytywną ocenę, albo była zatrudniona w służbie cywilnej na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania, a także z osobą zatrudnioną w służbie cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1. cytowanej ustawy.
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą.

Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Dyrektor generalny urzędu określa zakres i czas trwania służby przygotowawczej na podstawie opinii osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony

Opinia dotyczy poziomu przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy.

Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 4 miesiące i kończy się nie później niż z upływem 8 miesięcy od podjęcia pracy przez pracownika. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
 
Pracownikiem służby cywilnej może zostać osoba, która zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę, natomiast urzędnikiem służby cywilnej osoba zatrudniona na podstawie mianowania dokonanego w trybie przewidzianym ustawą o służbie cywilnej.
 
O uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może się ubiegać osoba, która:
 1. jest pracownikiem służby cywilnej,
 2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej,
 3. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 4. zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński,
 5. jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Zasady dotyczące organizacji staży/przygotowania zawodowego osób bezrobotnych:
 1. Osoba ubiegająca się o staż/przygotowanie zawodowe w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim powinna być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
 2. Warunkiem ubiegania się o staż/odbycie przygotowania zawodowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim jest złożenie do Dyrektora Generalnego Urzędu (pok. 5) życiorysu, listu motywacyjnego zawierającego propozycję komórki organizacyjnej, w której bezrobotny chciałby odbyć staż/przygotowanie zawodowe.
 3. Dyrektor Generalny Urzędu podejmuje decyzję o zorganizowaniu stażu/przygotowania zawodowego, po wcześniejszym, zasięgnięciu opinii Dyrektora właściwego Wydziału ZUW.
 4. O ostatecznej decyzji każdy aplikujący zostaje poinformowany telefonicznie. W przypadku decyzji pozytywnej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie sporządza i wysyła wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu /przygotowania zawodowego,
 5. Powiatowy Urząd Pracy kieruje bezrobotnego do stażu/przygotowania zawodowego w ZUW,
 6. Osoba rozpoczynająca staż/przygotowanie zawodowe w ZUW jest zobowiązana do odbycia szkolenia z zakresu BHP i ppoż.
 7. Każdemu stażyście/osobie odbywającej przygotowanie zawodowe przydzielony jest opiekun,
 8. Każdy stażysta/ osoba odbywająca przygotowanie zawodowe otrzymuje indywidualnie przygotowany program stażu/przygotowania zawodowego,
 9. Po zakończeniu stażu /przygotowania zawodowego bezrobotny ma obowiązek przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-06 o godzinie: 10:30:30 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-05-24 o godzinie: 13:18:35 przez użytkownika Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2016-05-24 o godzinie: 13:18:35 przez użytkownika Paweł Pacała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 330653 razy.
historia wersji:
2016-05-24, 13:18:35 - Paweł Pacała
2016-05-24, 13:17:36 - Paweł Pacała
2016-05-24, 13:17:08 - Paweł Pacała
2016-01-29, 14:40:26 - Paweł Pacała
2016-01-29, 08:34:35 - Paweł Pacała
2015-06-09, 12:45:17 - Piotr Pieleszek
2015-06-02, 08:54:03 - Wioletta Lejbik
2015-06-02, 08:52:15 - Wioletta Lejbik
2015-06-02, 08:51:07 - Wioletta Lejbik
2015-06-01, 12:55:19 - Wioletta Lejbik
2015-05-25, 12:11:41 - Paweł Pacała
2015-05-25, 12:11:10 - Paweł Pacała
2015-05-25, 12:10:20 - Paweł Pacała
2015-05-25, 12:08:52 - Paweł Pacała
2015-05-25, 12:07:48 - Paweł Pacała
2015-05-25, 11:50:00 - Paweł Pacała
2015-05-25, 11:47:51 - Paweł Pacała
2014-12-02, 13:14:39 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 13:12:06 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 13:00:21 - Piotr Pieleszek
2014-01-10, 10:23:40 - Weronika Wrońska
2012-03-30, 11:05:55 - Paweł Pacała
2012-03-14, 17:12:08 - Paweł Pacała
2012-01-30, 09:28:00 - Paweł Pacała
2011-11-30, 09:58:33 - Paweł Pacała
2011-11-23, 10:06:40 - Paweł Pacała
2011-11-23, 09:59:47 - Paweł Pacała
2011-11-17, 08:35:48 - Paweł Pacała
2011-11-16, 14:00:10 - Paweł Pacała
2011-10-12, 09:39:39 - Paweł Pacała
2011-10-12, 09:36:59 - Paweł Pacała
2011-10-10, 08:13:38 - Paweł Pacała
2011-06-01, 13:44:11 - System Administrator
2011-06-01, 13:42:50 - System Administrator
2011-06-01, 13:42:05 - System Administrator
2011-06-01, 13:04:05 - System Administrator
2011-06-01, 13:01:02 - System Administrator
2011-05-06, 10:30:30 - System Administrator

Zobacz również artykuły:

1
Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich
.html
kB
2015-06-09, 12:46:09
cofnij do druku na górę