ZUW Szczecin. MALUCH 2016
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - MALUCH 2016

2015-12-23

MALUCH 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 grudnia br. ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” konkurs „MALUCH – edycja 2016”

Na Program przeznaczono w 2016 roku kwotę 151 000 000 zł.

 

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Program „MALUCH” realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów,
w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania.

Moduł 2:

 

Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) -  utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2016 r.

 

Termin składania ofert:

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 24 lutego 2016 r., z podziałem na gminy;

dla modułu 2 – do dnia 1 lutego 2016 r., z podziałem dotacji zbiorczej dla województw;

dla modułu 3 – do dnia 24 lutego 2016 r. z podziałem dotacji zbiorczej dla województw.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”, dostępny na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 1 (dla modułu 1), nr 2a oraz 2b (dla modułu 2), nr 3 (dla modułu 3) wraz z załącznikami zamieszczonymi poniżej.

 

Zgodnie z pkt. 5.6.2. programu MALUCH 2016 Wojewoda może ogłosić na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu, wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący w przypadku ofert składanych w danym województwie w module 1) oraz obowiązek załączenia do oferty kalkulacji kosztów
w układzie, o którym mowa w punkcie 7.13. Programu.

 


Poniżej zamieszczono dodatkowe informacje, druki i formularze niezbędne do złożenia oferty:
1. Katalog wydatków kwalifikowalnych
2. Kosztorys ze względu na typ kosztów zadania
3. Wzór formularza programu inwestycji

 

Dodatkowych informacji udzielają: Jacek Araś (tel. 91 4303 489) i Małgorzata Kruszewska (tel. 91 4303 228).

 

Oferty w formie pisemnej należy przesyłać na adres: Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
z dopiskiem „Oferta na konkurs Maluch 2016” a także w formie elektronicznej na adres e-mail: s@szczecin.uw.gov.pl

 

Każda oferta musi być złożona w formie papierowej i elektronicznej. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-12-23 o godzinie: 10:05:22 przez użytkownika Tomasz Zarębski
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-02-06 o godzinie: 09:26:37 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2018-02-06 o godzinie: 09:26:37 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3579 razy.
historia wersji:
2018-02-06, 09:26:37 - Piotr Pieleszek
2015-12-23, 10:15:45 - Tomasz Zarębski
2015-12-23, 10:14:47 - Tomasz Zarębski
2015-12-23, 10:11:59 - Tomasz Zarębski
2015-12-23, 10:06:51 - Tomasz Zarębski
2015-12-23, 10:05:22 - Tomasz Zarębski

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Katalog wydatkow kwalifikowalnych
format pliku rtf .rtf
72.7 kB
2015-12-23, 10:08:52
2
Kosztorys ze względu na typ kosztów zadania
format pliku xls .xls
38 kB
2015-12-23, 10:09:38
3
Wzór formularza programu inwestycji
format pliku doc .doc
96.5 kB
2015-12-23, 10:10:06
4
Oferty niezakwalifkowane do następnego etapu - MALUCH - edycja 2016 - MODUŁ 2
format pliku pdf .pdf
28.6 kB
2016-01-28, 10:41:34
cofnij do druku na górę