Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Najnowsze informacje

50 Najnowszych artykułów


1
2019-08-22

ogłoszenie nr 83 - starszy inspektor do spraw budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
2
2019-08-21

Dofinansowanie przewozów autobusowych z rządowego programu

Zakończyła się weryfikacja wniosków samorządów o objęcie dopłatą połączeń z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Środki w wysokości 256 853 zł na przywrócenie 26 linii o łącznej długości 3100 km uzyska 7 samorządów – 5 gmin i 2 powiaty.

czytaj wiecej
3
2019-08-21

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej średniego ciśnienia, na terenie działki nr 3/214, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 003 miasta Świdwin.

czytaj wiecej
4
2019-08-21

karta informacyjna-decyzja budowa przedsięwzięcia p.n. Przystosowanie Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego.pdf

budowa oraz przebudowa obiektów i urządzeń budowlanych (infrastruktury portowej) Terminalu Promowego w Świnoujściu w ramach inwestycji pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”, część przedsięwzięcia zlokalizowana na terenie portu, na obszarze kolejowym i terenie zamkniętym PKP, działki lądowe nr 3, 8/1, 8/5, 46/1, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49/1, 50/3, 50/4, 50/5, 55, 57, 88, 117, 118, 119, 140, 261, 262, 263, 266, obręb 0014 Świnoujście, działka wodna (morskie wody wewnętrzne) nr 1/15, obręb 0014 Świnoujście

czytaj wiecej
5
2019-08-21

obwieszczenie -decyzja Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od granicy z gm. Banie (dz. 250 ob. Mielenko) do SE Krajnik.pdf

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 19.07.2019 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Joannę Szurnicką, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 14.08.2019 r. decyzję Nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik – Baczyna Baczyna na odcinku od granicy z gm. Banie (dz. 250 ob. Mielenko) do SE Krajnik”.

czytaj wiecej
6
2019-08-21

Karta informacyjna - decyzja Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od granicy z gm. Banie (dz. 250 ob. Mielenko) do SE Krajnik.pdf

Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od granicy z gm. Banie (dz. 250 ob. Mielenko) do SE Krajnik

czytaj wiecej
7
2019-08-20

Ogłoszenie nr 67 - starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
8
2019-08-20

Ogłoszenie nr 80 - inspektor wojewódzki ds.postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
9
2019-08-20

Rok 2019

czytaj wiecej
10
2019-08-19

Podpisanie umowy na modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego

W obecności ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marka Gróbarczyka oraz wojewody zachodniopomorskiego, Tomasza Hinca, została dziś podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych: Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jest to ostatnia umowa, zawierana w ramach inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”.

czytaj wiecej
11
2019-08-19

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie termianlu - gazociag DN 700 Goleniów - Płoty

obwieszczenie o wydaniu 16.08.2019 r. decyzji Nr 16/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zamierzenia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk; Etap V Goleniów – Płoty wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kabel światłowodowy)”.

czytaj wiecej
12
2019-08-19

Школьные наборы для детей мигрантов школьного возраста

Приглашаем мигрантов, являющихся бенефициарами проекта или соответствующих критериям, изложенным в закладке «Участники проекта», на получение школьных наборов для детей школьного возраста.

czytaj wiecej
13
2019-08-19

Шкільні набори для дітей мігрантів шкільного віку

Запрошуємо мігрантів, які є бенефіціарами проєкту або відповідають критеріям, викладеним на вкладці «Учасники проєкту», по шкільні набори для дітей шкільного віку.

czytaj wiecej
14
2019-08-19

School kits for school-age schoolchildren of migrants

We invite migrants who are beneficiaries of the project or who meet the criteria described in the "Project participants" tab to receive school kits for school-age children.

czytaj wiecej
15
2019-08-19

Wyprawki szkolne dla dzieci migrantów w wieku szkolnym

Zapraszamy migrantów będących beneficjentami projektu lub spełniających kryteria opisane w zakładce „Uczestnicy projektu” do odbioru wyprawek szkolnych dla dzieci w wieku szkolnym.

czytaj wiecej
16
2019-08-19

Wykaz Starosty Świdwińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Świdwińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę.

czytaj wiecej
17
2019-08-19

Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako dz. 34/7 o pow. dzierżawy 2,10 ha z obrębu 17 miasta Złocieniec, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

czytaj wiecej
18
2019-08-19

Wykaz Prezydenta Miasta Koszalin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

Wykaz Prezydenta Miasta Koszalin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako dz. 184/2 o pow. 0,0666 ha, obręb 0051 Koszalin, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

czytaj wiecej
19
2019-08-16

inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
20
2019-08-17

ogłoszenie nr 82 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
21
2019-08-16

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

28 połączeń autobusowych, które na terenie województwa zachodniopomorskiego nie działają co najmniej od 3 miesięcy, może zostać przywróconych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Do wojewody zachodniopomorskiego wpłynęły wnioski z samorządów o dofinansowanie z budżetu państwa połączeń o łącznej długości 1466 km.

czytaj wiecej
22
2019-08-14

Decyzja lokalizacyjna dla inwestycji strategicznej

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie linii przesyłowej: „Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna”. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

czytaj wiecej
23
2019-08-14

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 292 o pow. 1,0014 ha z obrębu ewidencyjnego 0012 Sarbinowo, gm. Mielno, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat.

czytaj wiecej
24
2019-08-14

karta inform. - zmiana pozwolenia na budowę dla rozbudowy węzła drogowego „Kijewo”.pdf

zmiana pozwolenia na budowę nr 195/2010 z dnia 26.08.2010 oraz 91/2018 z dnia 30.07.2018 dla rozbudowy węzła drogowego „Kijewo” w zakresie niezbędnych rozwiązań materiałowych

czytaj wiecej
25
2019-08-14

Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego

Wicewojewoda Marek Subocz uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego. Uroczystości na Jasnych Błoniach w Szczecinie zorganizowała 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana.

czytaj wiecej
26
2019-08-14

SMK dla lekarzy i lekarzy dentystów wnioskujących o szkolenie specjalizacyjne - szkolenie

czytaj wiecej
27
2019-08-14

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej.

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 300 o pow. 88 m2 z obrębu ewidencyjnego 0015 Karsibór, Miasto Świnoujście, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

czytaj wiecej
28
2019-08-14

Dziś mijają trzy lata od śmierci wojewody zachodniopomorskiego śp. Piotra Jani

Wojewoda Piotr Jania odszedł 14 sierpnia 2016 roku. Był działaczem opozycyjnym w latach 80-tych – działał w „Solidarności”. W latach 2002-2006 był radnym Szczecina, ponownie mandat radnego uzyskał w 2010 i 2014 roku. Na stanowisko wojewody został powołany 8 grudnia 2015 roku.

czytaj wiecej
29
2019-08-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie przejazdu przez tory kolejowe relacji Międzyzdroje – Świnoujście na terenie działki nr 6 w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Międzyzdroje.

czytaj wiecej
30
2019-08-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działki nr 16/43, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Pyrzyce.

czytaj wiecej
31
2019-08-13

obwieszczenie – budowa tunelu pod Świną.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.07.2019 r., Pana Piotra Flisiaka, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Świnoujście, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

czytaj wiecej
32
2019-08-13

karta informacyjna-decyzja etapowa rozbudowa pojemności magazynowej zbiorników na Terminalu Paliw nr 91 w Szczecinie.pdf

etapowa rozbudowa pojemności magazynowej zbiorników na Terminalu Paliw nr 91 przy ul. Górnośląskiej 12/13 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 48/1, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
33
2019-08-13

Karta informacyjna - wniosek – budowa tunelu pod Świną.pdf

„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

czytaj wiecej
34
2019-08-13

karta inf. na bip-wniosek o pozw. na budowę -regulacja strumienia Żabiniec.pdf

Regulacja strumienia Żabiniec w celu przywrócenia jego funkcji na odcinku w km 0+000 do km 1+836 wraz z budową zbiornika retencyjnego w górnym biegu strumienia budową piaskownikó w węzłach Za3 i Za4 (na włączeniu strumienia Kijanka i Zielonka) i budową urządzeń doprowadzajacych i odprowadzających wodę do jeziora Głuszec

czytaj wiecej
35
2019-08-13

karta inf. na bip-wniosek o pozw. na budowę -regulacja strumienia Kijanka.pdf

„Regulacja stosunków wodnych w Parku Leśnym Arkońskim w Szczecinie” – część IV „Regulacja strumienia Kijanka, na odcinku km 0+039 do km 1+363, wraz z budową zbiornika retencyjnego w górnym jego biegu wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego kanału ulgi ø 0,4 M (Kijanka – Osówka) i jego ewentualnym remontem”., na działkach nr:1/2, obręb Pogodno 9, 68/1, 68/2, 65/1, 65/2, 64/2, 64/1, 105, obręb Pogodno 7, 5, obręb Pogodno 10.

czytaj wiecej
36
2019-08-13

informacja o pozwoleniu na etapową rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na Terminalu Paliw nr 91 w Szczecinie.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 119/2019, z 08.08.2019 r., znak: AP-1.7840.1.116-3.2019.RS o pozwoleniu na etapowa rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na Terminalu Paliw nr 91 przy ul. Górnośląskiej 12/13 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 48/1, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
37
2019-08-13

15.08.2019 r.wchodzi w życie zmiana Pgik wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1309)

czytaj wiecej
38
2019-08-13

Nowe wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcji wypełniania wniosku- ważna aktualizacja w naborze na 2020 rok

czytaj wiecej
39
2019-08-13

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 110/4 o pow. 1100 m2 z obrębu ewidencyjnego 0018 Przytór, Miasto Świnoujście, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

czytaj wiecej
40
2019-08-12

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, oznaczonej jako działka nr 7/9 o pow. 8309 m2 z obrębu ewidencyjnego 3088, w drodze bezprzetargowej.

czytaj wiecej
41
2019-08-12

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, oznaczonej jako działki nr 100 i 68 z obrębu ewidencyjnego 3102.

czytaj wiecej
42
2019-08-12

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 7/2 o pow. użyczenia 0,0084 ha z obrębu ewidencyjnego Wicko, gm. Międzyzdroje, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 19 lipca 2027 roku.

czytaj wiecej
43
2019-08-09

Kolejna neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny światowej w Świnoujściu

W najbliższy poniedziałek 12 sierpnia, marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzą kolejną operację wydobycia i neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych zalegających na torze wodnym Szczecin - Świnoujście.

czytaj wiecej
44
2019-08-09

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114,poz 761) informuje się, że Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie posiada składniki majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie i ze względu na znaczne zużycie oraz uszkodzenia zakwalifikowane zostały jako składniki zużyte.

czytaj wiecej
45
2019-08-09

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na 5 lat w trybie przetargowym

Wykaz Starosty Gryfińskiego dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na 5 lat w trybie przetargowym – działka 29/5 obr. Górczyn, gm. Trzcińsko - Zdrój

czytaj wiecej
46
2019-08-09

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na 10 lat w trybie przetargowym

Wykaz Starosty Gryfińskiego dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na 10 lat w trybie przetargowym – działka 723 obr. Stare Łysogórki, gm. Mieszkowice oraz 138 obr. Gogolice, gm. Trzcińsko - Zdrój

czytaj wiecej
47
2019-08-09

Wykaz . nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na 5 lat w trybie bezprzetargowym

Wykaz Starosty Gryfińskiego dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na 5 lat w trybie bezprzetargowym – działka 77/4 obr. Żórawie, gmina Gryfino

czytaj wiecej
48
2019-08-08

Pieniądze na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

Prawie 785 tys. zł przekaże wojewoda zachodniopomorski w ramach rządowego programu „Za Życiem” na utworzenie i funkcjonowanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy. Umowy z gminami Wolin i Szczecin podpisał wicewojewoda Marek Subocz.

czytaj wiecej
49
2019-08-07

ogłoszenie o naborze nr 43 - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
50
2019-08-08

Ogłoszenie nr 78 starszy inspektor ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej

Najnowsze informacje


cofnij do druku na górę