Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - budowa tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni

2015-02-10

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - budowa tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni

ikonka przypisana do artykułu

 Kiedy należy zgłosić roboty budowlane?

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 
Co należy przygotować?
 
 
Formularz zgłoszenia i oświadczenie można również pobrać w miejscu składania dokumentów.
 
Gdzie należy złożyć dokumenty?

Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Ul. Wały Chrobrego 4

pokój 226
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30
 
Koszalin
Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Andersa 34

pokój 150
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30
 
 
 
Tryb odwoławczy:
Przysługuje jedynie w przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.
 
Opłaty:
Złożenie upoważnienia – 17 zł.
Zgłoszenie – bez opłat.
 
Uwagi:
Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
Podstawa prawna:
Art. 30, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
zgłoszenie robót budowlanych nie wmagajacych pozwolenia na budowę - budowa tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni.doc
format pliku doc .doc
31.5 kB
2017-01-30, 14:42:18
2
zgłoszenie robót budowlanych nie wmagajacych pozwolenia na budowę - budowa tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni.pdf
format pliku pdf .pdf
34.9 kB
2017-01-30, 14:41:49
3
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.doc
format pliku docx .docx
32.2 kB
2016-12-19, 08:11:12
4
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
format pliku pdf .pdf
62.1 kB
2016-12-19, 08:11:33
5
Informacja uzupełniająca.doc
format pliku docx .docx
29.8 kB
2016-12-19, 08:12:07
6
Informacja uzupełniająca.pdf
format pliku pdf .pdf
34.6 kB
2016-12-19, 08:12:19
cofnij do druku na górę