Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Aktualnie funkcjonują cztery systemy orzecznictwa ustalające uprawnienia do świadczeń rentowych, działające w ramach:

  1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  2. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  3. Komisji wojskowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (MON)
  4. Komisji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (MSWiA)

oraz piąty system – system orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych.

Postępowanie realizowane w ramach systemu orzekania o niepełnosprawności jest zespołowe i dwuinstancyjne.

Organami właściwymi do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są:

  1. Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako pierwsza instancja
  2. Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako druga instancja.


W aktualnym stanie prawnym zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikowania do niepełnosprawności regulują niżej wymienione przepisy:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027, t.j.),
  4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 roku Nr 228, poz. 1681).


Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja

Na terenie województwa funkcjonuje aktualnie 17 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:


Białogard

Plac Wolności 1

78-200

tel./fax 94.312.88.88 wew. 24

Obszar działania - powiat białogardzki

Przewodnicząca - Bogumiła Dorywalska

 

Choszczno

ul. Chrobrego 27a

73-200

tel./fax 95.765.78.40

Obszar działania - powiat choszczeński

Przewodnicząca - Agnieszka Brydzińska

 

Drawsko Pomorskie

ul. Chrobrego 4

78-500

tel. 94.36.33.762
fax 94.36.36.064

Obszar działania - powiat drawski

Przewodnicząca - Zofia Szymczak

 

Goleniów

ul. Niepodległości 1

72-100

tel. 91.418.36.08

fax 91.418.36.08

Obszar działania - powiat goleniowski

Przewodnicząca - Barbara Mickiewicz

 

Gryfice

72-300

ul. Koszarowa 4

tel./fax 91.85.25.904

Obszar działania - powiat gryficki i kamieński

Przewodniczący - Wiesław Dąbrowski

 

Gryfino

ul. Łużycka 91

74-100

tel. 91.416.20.17 wew. 117

fax 91.416.20.17 wew. 160

Obszar działania - powiat gryfiński

Przewodnicząca - Justyna Chodakowska

 

Kołobrzeg

ul. Grottgera 11

78-100

tel. 94.35.480.62

fax 94.35.480.66

Obszar działania - powiat kołobrzeski

Przewodnicząca - Agnieszka Domańska

 

Myślibórz

ul. Północna 15

47-300

tel. 95.74.790.69

fax 95.74.736.72

Obszar działania - powiat myśliborski

Przewodniczący - Jacek Mazurowski

 

Police

ul. Tanowska 8

72-010

tel. 91.43.281.51

tel. kom. 603.104.404

fax 91.31.789.00

Obszar działania - powiat policki

Przewodnicząca - Anna Irek

 

Pyrzyce

ul. Lipiańska 4

74-200

tel. 91.88.113.19

fax 91.88.632.13

Obszar działania - powiat pyrzycki

Przewodnicząca - Lucyna Kozioł

 

Sławno

ul. Sempołowskiej 2a

76-100

tel. 59.81.064.17
fax 59.81.064.01

Obszar działania - powiat sławieński

Przewodnicząca - Anna Dębowicz-Kraska

 

Stargard

ul. Skarbowa 1

73-110

tel. 91.48.049.02

tel. 91.48.049.03

fax 91.48.048.46

Obszar działania - powiat stargardzki i łobeski

Przewodnicząca - Joanna Banaszewska

 

Szczecinek

ul. Wiatraczna 1

78-400

tel. 94.71.371.00

tel. 94.71.371.10

fax 94.71.371.01

Obszar działania - powiat szczecinecki

Przewodnicząca - Monika Bajer

 

Świdwin

ul. Drawska 38

78-300

tel./fax 94.36.570.37

tel. kom. 531.728.419

Obszar działania - powiat świdwiński

Przewodnicząca - Iwona Deka

 

Wałcz

al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

78-600

tel. 67.25.084.70

tel. 67.25.084.71

fax 67.25.842.51

Obszar działania - powiat wałecki

Przewodnicząca - Katarzyna Dejewska

 

Koszalin

al. Monte Cassino 13

75-414

tel. 94.34.839.54

tel. 94.34.839.55

tel. 94.34.839.56

fax 94.34.839.55

Obszar działania - Miasto Koszalin i powiat koszaliński

Przewodnicząca - Małgorzata Stachowiak

 

Szczecin

ul. Starzyńskiego 2

70-506

tel./fax 91.48.853.79

Obszar działania - Miasto Szczecin i Miasto Świnoujście

Przewodnicząca - Lidia Gugała

 

 

Powiatowe Zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.


Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają:


Od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przysługuje osobie zainteresowanej prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie – jako druga instancja

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu mieści się w budynku „EVOMED” w Szczecinie (71-610), ul. Stanisława Dubois 27, pok. 522 - 535 (V piętro)
tel./fax 91 81-40-296

e-mail: wzoonszczecin@szczecin.uw.gov.pl

W myśl art. 6c ust. 8 wyżej przywołanej ustawy, od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał orzeczenie. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.


Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, który polega na:Ponadto, Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody przedstawia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacje o realizacji zadań:

 

 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679

(RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA (W ZAŁĄCZNIKU)


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-13 o godzinie: 14:26:04 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-11-16 o godzinie: 13:22:05 przez użytkownika Urszula Sękowska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-11-16 o godzinie: 13:22:05 przez użytkownika Urszula Sękowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 57015 razy.
historia wersji:
2018-11-16, 13:22:05 - Urszula Sękowska
2018-08-27, 14:11:23 - Urszula Sękowska
2018-08-27, 13:43:46 - Urszula Sękowska
2018-05-30, 14:19:40 - Urszula Sękowska
2018-05-30, 14:18:48 - Urszula Sękowska
2018-05-30, 13:41:59 - Urszula Sękowska
2018-04-24, 09:03:35 - Urszula Sękowska
2018-01-30, 14:45:37 - Urszula Sękowska
2018-01-25, 08:50:57 - Urszula Sękowska
2018-01-25, 08:49:43 - Urszula Sękowska
2018-01-25, 08:47:55 - Urszula Sękowska
2018-01-25, 08:46:03 - Urszula Sękowska
2018-01-25, 08:31:28 - Urszula Sękowska
2017-06-27, 14:23:07 - Urszula Sękowska
2017-06-27, 14:22:31 - Urszula Sękowska
2016-05-23, 12:07:38 - Monika Zwierzchowska
2016-04-01, 10:23:41 - Monika Zwierzchowska
2016-04-01, 09:26:44 - Monika Zwierzchowska
2016-04-01, 09:00:37 - Monika Zwierzchowska
2016-04-01, 08:58:10 - Monika Zwierzchowska
2016-04-01, 08:55:02 - Monika Zwierzchowska
2015-09-08, 07:34:20 - Monika Zwierzchowska
2014-11-05, 15:13:52 - Piotr Pieleszek
2014-10-29, 09:01:09 - Jagoda Ziomka
2014-07-04, 14:16:47 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:14:09 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:07:35 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:05:33 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:01:50 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:59:33 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:57:10 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:56:41 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:55:51 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:53:42 - Monika Zwierzchowska
2013-09-05, 14:33:46 - Piotr Pieleszek
2013-04-10, 10:34:04 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:32:29 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:30:18 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:29:13 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:27:26 - Tomasz Zarębski
2012-09-12, 08:05:51 - Tomasz Zarębski
2012-09-03, 09:09:09 - Tomasz Zarębski
2012-04-27, 15:07:35 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 14:54:07 - Paweł Pacała
2011-05-13, 15:13:54 - System Administrator
2011-05-13, 15:12:12 - System Administrator
2011-05-13, 14:26:04 - System Administrator

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 201 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-09-08 07:42:25
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby powyżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 131.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-04-01 09:41:11
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 124.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-09-08 07:43:06
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnien
rozmiar pliku: 122.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-09-08 07:43:40
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby do 16 roku życia
rozmiar pliku: 287 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-05-30 13:52:29
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
rozmiar pliku: 242.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-08-27 14:09:44
cofnij do druku na górę