ZUW Szczecin. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Aktualnie funkcjonują cztery systemy orzecznictwa ustalające uprawnienia do świadczeń rentowych, działające w ramach:

  1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  2. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  3. Komisji wojskowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (MON)
  4. Komisji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (MSWiA)
oraz piąty system – system orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych.

Postępowanie realizowane w ramach systemu orzekania o niepełnosprawności jest zespołowe i dwuinstancyjne.

Organami właściwymi do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są:
  1. Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako pierwsza instancja
  2. Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako druga instancja.

W aktualnym stanie prawnym zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikowania do niepełnosprawności regulują niżej wymienione przepisy:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
  3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.),
  4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 roku Nr 228, poz. 1681).

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja

Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonuje aktualnie 17 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Białogard

Plac Wolności 1

78-200

tel/fax 94.312.88.88

Obszar działania - powiat białogardzki

Przewodnicząca - Agnieszka Brand

 

Choszczno

ul. Chrobrego 27

73-200

tel/fax 95.765.78.40

Obszar działania - powiat choszczeński

Przewodnicząca - Maria Jędrzejczyk

 

Drawsko Pomorskie

ul. Chrobrego 4

78-500

tel. 94.36.33.762
fax 94.36.36.064

Obszar działania - powiat drawski

Przewodnicząca - Zofia Szymczak

 

Goleniów

ul. Niepodległości 1

72-100

tel. 91.418.36.08
fax 91.418.25.30

Obszar działania - powiat goleniowski

Przewodnicząca - Barbara Mickiewicz

 

Gryfice

72-300

ul. Koszarowa 1

tel/fax 91.85.25.904

Obszar działania - powiat gryficki i kamieński

Przewodniczący - Wiesław Dąbrowski

 

Gryfino

ul. Łużycka 91

74-100

tel./fax 91.416.20.17

Obszar działania - powiat gryfiński

Przewodnicząca - Justyna Górna

 

Kołobrzeg

ul. Kamienna 3

78-100

tel/fax 94.35.480.66

Obszar działania - powiat kołobrzeski

Przewodnicząca - Agnieszka Domańska

 

Myślibórz

ul. Północna 15

47-300

tel./fax 95.747.90.69

Obszar działania - powiat myśliborski

Przewodniczący - Jacek Mazurowski

 

Police

ul. Tanowska 8

72-010

tel/fax 91.42.40.700

Obszar działania - powiat policki

Przewodnicząca - Anna Irek

 

Pyrzyce

ul. Lipiańska 4

74-200

tel/fax 91.57.00.757

Obszar działania - powiat pyrzycki

Przewodnicząca - Lucyna Kozioł

 

Sławno

ul. Sempołowskiej 2a

76-100

tel. 59.810.64.17
fax 59.810.57.40

Obszar działania - powiat sławieński

Przewodniczący - Andrzej Granisz

 

Świdwin

ul. Drawska 38

78-300

tel/fax 94.36.57.037

Obszar działania - powiat świdwiński

Przewodnicząca - Iwona Deka

 

Szczecinek

ul. Wiatraczna 1

78-400

tel. 94.71.37.100
fax 94.71.37.110

Obszar działania - powiat szczecinecki

Przewodnicząca - Monika Bajer

 

Stargard Szczeciński

ul. Skarbowa 1

73-110

tel. 91.48.04.903
fax 91.48.04.846

Obszar działania - powiat stargardzki i łobeski

Przewodnicząca - Joanna Banaszewska

 

Wałcz

ul. Dąbrowskiego 6

78-600

tel/fax 67.387.25.20

Obszar działania - powiat wałecki

Przewodnicząca - Katarzyna Dejewska

 

Szczecin

ul. Starzyńskiego 2

70-506

tel/fax 91.48.85.379

Obszar działania - Miasto Szczecin i Miasto Świnoujście

Przewodnicząca - Lidia Gugała

 

Koszalin

ul. Podgórna 16

75-322

tel/fax 94.341.92.64

Obszar działania - Miasto Koszalin i powiat koszaliński

Przewodnicząca - Małgorzata Stachowiak

 

Powiatowe Zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.


Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają:


Od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przysługuje osobie zainteresowanej prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie – jako druga instancja

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu mieści się w budynku NZOZ „Porta Medyk” w Szczecinie, ul. Dubois 27, pok. 522 - 535 (V piętro)
tel./fax 91 81-40-296Posiedzenia składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu odbywają się w budynku:

NZOZ „Porta Medyk” w Szczecinie, ul. Dubois 27.

Przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest Pani Iwona Didoszak.


W myśl art. 6c ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał orzeczenie. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.


1. Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, który polega na:Ponadto, Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody przedstawia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacje o realizacji zadań:informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-13 o godzinie: 14:26:04 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-08 o godzinie: 07:34:20 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-08 o godzinie: 07:34:20 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 32608 razy.
historia wersji:
2015-09-08, 07:34:20 - Monika Zwierzchowska
2014-11-05, 15:13:52 - Piotr Pieleszek
2014-10-29, 09:01:09 - Jagoda Ziomka
2014-07-04, 14:16:47 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:14:09 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:07:35 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:05:33 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:01:50 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:59:33 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:57:10 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:56:41 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:55:51 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:53:42 - Monika Zwierzchowska
2013-09-05, 14:33:46 - Piotr Pieleszek
2013-04-10, 10:34:04 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:32:29 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:30:18 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:29:13 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:27:26 - Tomasz Zarębski
2012-09-12, 08:05:51 - Tomasz Zarębski
2012-09-03, 09:09:09 - Tomasz Zarębski
2012-04-27, 15:07:35 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 14:54:07 - Paweł Pacała
2011-05-13, 15:13:54 - System Administrator
2011-05-13, 15:12:12 - System Administrator
2011-05-13, 14:26:04 - System Administrator

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 201 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-09-08 07:42:25
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 124.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-09-08 07:43:06
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnien
rozmiar pliku: 122.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-09-08 07:43:40
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności
rozmiar pliku: 115.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-05-13 15:16:32
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla potrzeb orzekania o stopniu niepełnosprawności
rozmiar pliku: 54.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-05-13 15:17:00
cofnij do druku na górę