ZUW Szczecin. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
obsuga osb niepenosprawnych strona w wysokim kontrascie informacje w jzyku migowym ZUW na instagramie informacje w jzyku angielskim informacje w jzyku rosyjskim Biuletyn Informacji Publicznej
Zdrowie:
Defibrylator AED
Konsultanci wojewódzcy
Medycyna szkolna
Naczelny Lekarz Uzdrowiska
Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa zachodniopomorskiego
Opieka okołoporodowa
Partnerstwo dla transplantacji
Promocja zdrowia
Rejestrowanie placówek, ośrodków, organizatorów
Specjalizacje medyczne
Statystyka medyczna
Turnusy rehabilitacyjne
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie
Zachodniopomorski Zespół ds. HIV/AIDS
Zobowiązania SPZOZ

Bezpieczeństwo

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Aktualnie funkcjonują cztery systemy orzecznictwa ustalające uprawnienia do świadczeń rentowych, działające w ramach:
 1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 2. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 3. Komisji wojskowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (MON)
 4. Komisji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (MSWiA)
oraz piąty system – system orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych.

Postępowanie realizowane w ramach systemu orzekania o niepełnosprawności jest zespołowe i dwuinstancyjne.

Organami właściwymi do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są:
 1. Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako pierwsza instancja
 2. Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako druga instancja.

W aktualnym stanie prawnym zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikowania do niepełnosprawności regulują niżej wymienione przepisy:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 roku Nr 228, poz. 1681).

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja

Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonuje aktualnie 17 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Białogard

Plac Wolności 1

78-200

tel/fax 94.312.88.88

Obszar działania - powiat białogardzki

Przewodnicząca - Agnieszka Brand

 

Choszczno

ul. Chrobrego 27

73-200

tel/fax 95.765.78.40

Obszar działania - powiat choszczeński

Przewodnicząca - Maria Jędrzejczyk

 

Drawsko Pomorskie

ul. Chrobrego 4

78-500

tel. 94.36.33.762
fax 94.36.36.064

Obszar działania - powiat drawski

Przewodnicząca - Zofia Szymczak

 

Goleniów

ul. Niepodległości 1

72-100

tel. 91.418.36.08
fax 91.418.25.30

Obszar działania - powiat goleniowski

Przewodnicząca - Ewa Patrzykowska

 

Gryfice

72-300

ul. Koszarowa 1

tel/fax 91.85.25.904

Obszar działania - powiat gryficki i kamieński

Przewodniczący - Wiesław Dąbrowski

 

Gryfino

ul. Łużycka 91

74-100

tel./fax 91.416.20.17

Obszar działania - powiat gryfiński

Przewodnicząca - Justyna Górna

 

Kołobrzeg

ul. Kamienna 3

78-100

tel/fax 94.35.480.66

Obszar działania - powiat kołobrzeski

Przewodnicząca - Agnieszka Domańska

 

Myślibórz

ul. Północna 15

47-300

tel./fax 95.747.90.69

Obszar działania - powiat myśliborski

Przewodniczący - Jacek Mazurowski

 

Police

ul. Tanowska 8

72-010

tel/fax 91.42.40.700

Obszar działania - powiat policki

Przewodnicząca - Anna Irek

 

Pyrzyce

ul. Lipiańska 4

74-200

tel/fax 91.57.00.757

Obszar działania - powiat pyrzycki

Przewodnicząca - Lucyna Kozioł

 

Sławno

ul. Sempołowskiej 2a

76-100

tel. 59.810.64.17
fax 59.810.57.40

Obszar działania - powiat sławieński

Przewodniczący - Andrzej Granisz

 

Świdwin

ul. Drawska 38

78-300

tel/fax 94.36.57.037

Obszar działania - powiat świdwiński

Przewodnicząca - Iwona Deka

 

Szczecinek

ul. Wiatraczna 1

78-400

tel. 94.71.37.100
fax 94.71.37.110

Obszar działania - powiat szczecinecki

Przewodnicząca - Monika Bajer

 

Stargard Szczeciński

ul. Skarbowa 1

73-110

tel. 91.48.04.903
fax 91.48.04.846

Obszar działania - powiat stargardzki i łobeski

Przewodnicząca - Joanna Banaszewska

 

Wałcz

ul. Dąbrowskiego 6

78-600

tel/fax 67.387.25.20

Obszar działania - powiat wałecki

Przewodnicząca - Joanna Mackiewicz

 

Szczecin

ul. Starzyńskiego 2

70-506

tel/fax 91.48.85.379

Obszar działania - Miasto Szczecin i Miasto Świnoujście

Przewodnicząca - Lidia Gugała

 

Koszalin

ul. Podgórna 16

75-322

tel/fax 94.341.92.64

Obszar działania - Miasto Koszalin i powiat koszaliński

Przewodnicząca - Małgorzata Stachowiak

 

Powiatowe Zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.


Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają:

 • orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób, które posiadają ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

Od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przysługuje osobie zainteresowanej prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie – jako druga instancja

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu mieści się w budynku NZOZ „Porta Medyk” w Szczecinie, ul. Dubois 27, pok. 522 - 535 (V piętro)
tel./fax 91 81-40-296Posiedzenia składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu odbywają się w budynku:

NZOZ „Porta Medyk” w Szczecinie, ul. Dubois 27.

Przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest Pani Iwona Didoszak.


W myśl art. 6c ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał orzeczenie. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.


1. Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, który polega na:

 • kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • szkoleniu członków powiatowych zespołów,
 • udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.


Ponadto, Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody przedstawia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacje o realizacji zadań:
 • powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od starostów,
 • wojewódzkiego zespołu.


Lista załączników:
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 58 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-08-25 08:46:00
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 61 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-08-25 08:50:26
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
rozmiar pliku: 43.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2011-05-13 15:16:08
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności
rozmiar pliku: 115.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-05-13 15:16:32
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla potrzeb orzekania o stopniu niepełnosprawności
rozmiar pliku: 54.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-05-13 15:17:00