ZUW Szczecin. Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości

2014-09-16

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości

ikonka przypisana do artykułu

application for the issue* / replacement* of polish travel document for foreigner / заявка на выдачу* / замену* польского проездного документа для иностранца

Podstawa prawna: 

·      Dział VII ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz. 1650),

·  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania,

·   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 maja 2014r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom,

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt na terytorium RP może pobrać formulrz w pokoju 92
/tel. 914303728/
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie /tel.943428382/ oraz ze stron internatowych w tym: ZUW Szczecin - www.szczecin.uw.gov.pl

 

Następnie cudzoziemiec powinien złożyć osobiście w pokoju 92 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić ważny dokument podróży /paszport/ oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

·       kserokopię wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży,

·       potwierdzenie zameldowania,

·       2 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,

·       dowód wniesienia opłaty za dokument.

 

1/ w przypadku wymiany karty pobytu przedkłada dodatkowo kserokopię aktualnie posiadanej karty pobytu lub informację o utracie aktualnej karty pobytu,

 

2/ w przypadku wydania lub wymiany polskiego dokumentu podróży przedkłada dodatkowo kserokopię decyzji wskazującej na rodzaj zezwolenia pobytowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

3/ w przypadku wydania lub wymiany polskiego dokumentu tożsamości przedkłada dodatkowo:

 


Termin i sposób załatwiania sprawy: 

Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy trwa około 15 minut.

Ponadto w toku prowadzonego postępowania mogą być przyjmowane od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.

W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wydania bądź odmowy wydania karty pobytu, polskiego dokumentu podróży lub polskiego dokumentu tożsamości.

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek osobistego odebrania dokumentu.


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                      

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                  

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

KONTAKT

pok. 92 Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.45,

tel. 914303728,

fax 914225712,

e-mail so@szczecin.uw.gov.pl

 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Opłaty:

 

OPŁATA PODSTAWOWA

Brak

 

ULGI I ZWOLNIENIA

50% ulga przysługuje po przedstawieniu:

1) zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2) zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;

3) odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

 

OPŁATA

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN.

Opłata za wydanie polskiego dokumentu podróży wynosi 100 PLN.

Opłata za wydanie polskiego dokumentu tożsamości wynosi 50 PLN.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Opłaty wnosi się w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub na rachunek tego organu:

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów i Budżetu

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

NBP O/O Szczecin

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000

 

Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie karty pobytu /polskiego dokumentu podróży / polskiego dokumentu tożsamości”.

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.

 
informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2014-09-16 o godzinie: 08:03:01 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-08-26 o godzinie: 10:29:36 przez użytkownika Grażyna Stojecka
publikacja treści wykonana dnia: 2015-08-26 o godzinie: 10:29:36 przez użytkownika Grażyna Stojecka
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 16424 razy.
historia wersji:
2015-08-26, 10:29:36 - Grażyna Stojecka
2015-08-26, 10:23:09 - Grażyna Stojecka
2015-01-20, 10:02:23 - Piotr Pieleszek
2015-01-20, 10:01:42 - Piotr Pieleszek
2014-09-16, 08:03:01 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży
.pdf
2229.4 kB
2014-09-16, 08:04:59
2
Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości
.pdf
1962.8 kB
2014-09-16, 08:05:19
3
Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu
.pdf
2989.9 kB
2014-09-16, 08:05:40
cofnij do druku na górę