ZUW Szczecin. Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

2014-04-30

Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

ikonka przypisana do artykułu

W załącznikach znajdziesz wnioski z informacjami przydatnymi przy ich wypełnianiu / In attachments you can find applications with useful informations to fill the applicatrion

 
WNIOSEK CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY NA TERYTORIUM RP
 

WYMAGANE DOKUMENTY
 
Osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały w RP może pobrać formulrz w pokoju 92
/tel. 914303728/Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie /tel.943428382/ oraz ze stron internatowych w tym: ZUW Szczecin - www.szczecin.uw.gov.pl
 
Następnie cudzoziemiec powinien złożyć osobiście w pokoju 92 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić ważny dokument podróży /paszport/ oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
·       kserokopię wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży,
·       potwierdzenie zameldowania,
·       4 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,
·       dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 
1/ w przypadku małoletniego cudzoziemca, jeżeli jeden z rodziców posiadał zezwolenie pobytowe, przedkłada dodatkowo:
·          akt urodzenia,
·          kopię decyzji na osiedlenie lub kopię karty pobytu przedstawiciela ustawowego,
2/ w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim przedkłada dodatkowo:
·          polski, aktualny akt zawarcia związku małżeńskiego,
·          kopię dowodu osobistego lub paszportu współmałżonka,
3/ w przypadku, posiadania jednej z form ochrony w Polsce przedkłada dodatkowo:
·          decyzje lub dokumenty stwierdzające posiadania statusu ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4/ w przypadku małoletniego dziecka obywatela polskiego, przedkłada dodatkowo:
·          akt urodzenia dziecka,
·          kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie rodzica,
5/ w przypadku, gdy cudzoziemiec jest narodowości polskiej lub posiada Kartę Polaka przedkłada dodatkowo:
·          potwierdzenie posiadania przez jednego z rodziców lub dziadków lub 2 pradziadków narodowości polskiej,
·          potwierdzenie kultywowania szeroko pojętej polskości,
·          ważną Kartę Polaka
 

 

Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

 

 
Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały trwa około 45 minut.
Po przyjęciu kompletnego wniosku organ prowadzący postępowanie niezwłocznie występuje do właściwego miejscowo Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy biorące udział
w postępowaniu są obowiązane w terminie 30 dni zająć stanowisko lub udostępnić posiadane informacje.
 
Ponadto w toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.
 
W terminie do 3 miesięcy Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP.
 
W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania i dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia do Urzędu. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN.
 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

 

 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

                                                     

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                     
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 
Pok. 92 Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 10.00 do 18.00
tel. 914303728,
fax 914225712,
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl
 

 

Tryb odwoławczy:

 

 

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty:

 


Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 PLN.

 

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:
 
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
 
Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP”
 
PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY
Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

 
Podstawa prawna:
 
·       Dział VI Rozdział 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz. 1650),
·       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, liczby fotografii dołączanych do wniosku i szczegółowych wymogów technicznych dotyczących tych fotografii, wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku, sposobu pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu oraz sposobu utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu
i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu,
·       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 maja 2014r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom,
·       Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)
 

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2014-04-30 o godzinie: 14:32:16 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-01-08 o godzinie: 12:07:20 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-01-08 o godzinie: 12:07:20 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 21159 razy.
historia wersji:
2018-01-08, 12:07:20 - Joanna Zmudziejewska
2016-11-30, 12:59:13 - Joanna Zmudziejewska
2016-11-30, 12:58:44 - Joanna Zmudziejewska
2016-11-30, 12:58:12 - Joanna Zmudziejewska
2016-11-30, 12:57:52 - Joanna Zmudziejewska
2015-08-26, 13:23:43 - Grażyna Stojecka
2015-08-26, 10:59:51 - Grażyna Stojecka
2014-07-16, 10:55:03 - Piotr Pieleszek
2014-06-04, 08:44:04 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:49:29 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 08:59:18 - Piotr Pieleszek
2014-04-30, 14:35:09 - Piotr Pieleszek
2014-04-30, 14:32:16 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały / application for the permanent residence permit / Заявка на предоставление иностранцу разрешения на постоянное Пребывание
.pdf
5457.8 kB
2014-07-14, 11:39:50
2
wzór wniosku
.pdf
446.8 kB
2016-11-30, 13:00:24
3
Wzór wniosku -ang.
.pdf
448.3 kB
2016-11-30, 13:03:00
4
wzór wniosku - Ukr.
.pdf
451.7 kB
2016-11-30, 13:03:13
cofnij do druku na górę