ZUW Szczecin. Dzienniki Urzędowe
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Dzienniki Urzędowe

Dzienniki Urzędowe

Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego

Ikona dziennika urzędowegoWydawca:
Wojewoda Zachodniopomorski

Redakcja:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
tel.: 91 43-03-380

Druk i rozpowszechnianie egzemplarzy z 2011 r.:
"ARPEX" s.c. Agencja Reklamowa,

Drukarnia: 05-270 Marki, ul. Szpitalna 2,
tel/fax. 22 7712845, e-mail: arpex@arpex.waw.pl


Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego wydane po dniu 31 grudnia 2011 r.
są dostępne na odrębnej stronie internetowej pod adresem: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl
 

Egzemplarze Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia:

  1. w pokoju 139 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,
tel. 91 430-33-80
codziennie w godzinach 7:30-15:30.


Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

 

oraz w pokoju 129 Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Władysława Andersa 34, codziennie w godzinach 7:30-15:30.

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego:

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:


Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Podstawą do ogłoszenia orzeczenia, a także uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej oraz protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum jest ich odpis w formie dokumentu elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej.

Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być przekazany do ogłoszenia w postaci:

 

  1. pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej „minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych”;
  2. pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postać:
    • umożliwia konwersję do pliku PDF,
    • umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu;
  3. pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.


Podstawa prawna: art 13 i art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 676) oraz § 5. ust. 1 Rozporządzeia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 289, poz. 1699).

Osoby odpowiedzialne za redakcję Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego:

Anna Podgórna - pok. 139, tel. 91 43-03-380;
Mirosław Chmielarz - pok. 139, tel. 91 43-03-677


Informujemy, że uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych, które mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. należy przesłać do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do 7 grudnia 2015 r.

 

Dochowanie tego terminu jest niezbędne z uwagi na fakt, że przed publikacją aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym konieczne jest przeprowadzenie w stosunku do niego szeregu czynności redakcyjnych i technicznych.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.  

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-11 o godzinie: 15:13:24 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-11-25 o godzinie: 12:47:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-11-25 o godzinie: 12:47:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 106795 razy.
historia wersji:
2015-11-25, 12:47:31 - Piotr Pieleszek
2015-11-25, 12:47:16 - Piotr Pieleszek
2015-11-25, 12:47:00 - Piotr Pieleszek
2015-03-27, 11:55:38 - Paweł Pacała
2015-03-27, 11:49:42 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:58:46 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:55:54 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:52:53 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:51:50 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:48:02 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:45:01 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:44:47 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:44:18 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:33:29 - Paweł Pacała
2015-01-08, 11:25:03 - Anna Rokosz
2015-01-08, 11:19:01 - Anna Rokosz
2014-12-02, 15:11:47 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 15:11:05 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 15:04:57 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 15:04:39 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 15:03:15 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 15:01:30 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 14:46:04 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 14:41:28 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 14:39:47 - Piotr Pieleszek
2013-08-09, 10:55:55 - Piotr Pieleszek
2013-08-09, 10:53:23 - Piotr Pieleszek
2012-10-22, 15:12:34 - Anna Podgórna
2012-10-22, 15:11:17 - Anna Podgórna
2012-09-06, 14:29:22 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:32:40 - Paweł Pacała
2012-01-02, 09:26:48 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:25:59 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:25:18 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:13:01 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:02:57 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:00:57 - Anna Podgórna
2012-01-02, 08:23:34 - Anna Podgórna
2012-01-02, 08:21:39 - Anna Podgórna
2012-01-02, 08:02:24 - Anna Podgórna
2012-01-02, 08:00:17 - Anna Podgórna
2012-01-02, 07:57:47 - Anna Podgórna
2011-12-21, 12:32:12 - Paweł Pacała
2011-11-15, 08:15:58 - Paweł Pacała
2011-10-31, 12:37:03 - Anna Podgórna
2011-10-04, 10:37:41 - Anna Podgórna
2011-10-04, 10:36:20 - Anna Podgórna
2011-05-11, 21:27:17 - System Administrator
2011-05-11, 21:26:18 - System Administrator
2011-05-11, 15:13:24 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Dzienniki Urzędowe z 1999 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:26:56
2
Dzienniki Urzędowe z 2000 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:01
3
Dzienniki Urzędowe z 2001 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:08
4
Dzienniki Urzędowe z 2002 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:14
5
Dzienniki Urzędowe z 2003 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:21
6
Dzienniki Urzędowe z 2004 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:26
7
Dzienniki Urzędowe z 2005 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:32
8
Dzienniki Urzędowe z 2006 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:38
9
Dzienniki Urzędowe z 2007 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:44
10
Dzienniki Urzędowe z 2008 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:51
11
Dzienniki Urzędowe z 2009 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:57
12
Dzienniki Urzędowe z 2010 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:28:03
13
Dzienniki Urzędowe z 2011 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:28:09
cofnij do druku na górę