ZUW Szczecin. Dzienniki Urzędowe

Dla samorządów:
Dodatek energetyczny
Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.
Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa
Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego
Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym
Szkody w rolnictwie
Zajęcie nieruchomości pod drogi
Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - rozstrzygnięcia
Zmiany nazw miejscowości
Zmiany w podziale terytorialnym
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Dzienniki Urzędowe


Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego
Wydawca:
Wojewoda Zachodniopomorski

 

Redakcja:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
tel.: 91 43-03-380 

 

Druk i rozpowszechnianie egzemplarzy z 2011 r.:
 
"ARPEX" s.c. Agencja Reklamowa, Drukarnia: 05-270 Marki, ul. Szpitalna 2,  
                    tel/fax. 22 7712845, e-mail: arpex@arpex.waw.plDzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego wydane po dniu  31 grudnia 2011 r. są dostępne w rozumieniu przepisu art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 676) na odrębnej stronie internetowej pod adresem

 

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl

Egzemplarze Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

na podstawie nadesłanego zamówienia: 

 1. w pok. 139 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim  w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin,
  tel. 91 430-33-80 
 2. w punktach sprzedaży:
 • Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,  ul. Wały Chrobrego 4, pok. 139,  codziennie w godzinach 7:30-15:30,
 • Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34,
  pok. 100, codziennie w godzinach 7:30-15:30.

 

UWAGI:

 

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu:

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:
   - codziennie w godzinach pracy
- do powszechnego wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego w pok. 117.

 

 

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego:

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

 1. akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
 2. akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy,
  w tym statuty województwa, powiatu i gminy,
 3. statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,
 4. akty Prezesa rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę
  i organy administracji niezespolonej,
 5. wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego    przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy,
 6. porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
  • między jednostkami samorządu terytorialnego,
  • między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
 7. uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,   powiatu i województwa,
 8. obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy,
 9. rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 10. statut urzędu wojewódzkiego,
 11. inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowia przepisy szczególne.
Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
Podstawą do ogłoszenia orzeczenia, a także uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej oraz protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum  jest ich odpis w formie dokumentu elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej.

 

Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być przekazany do ogłoszenia w postaci:
1) pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów
teleinformatycznych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej „minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych”;
2) pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postać:
a) umożliwia konwersję do pliku PDF,
b) umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu;
3) pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości
co do treści dokumentu.

 

Podstawa prawna: art 13 i art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 676) oraz § 5. ust. 1 Rozporządzeia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 289, poz. 1699).

 

 

Osoby odpowiedzialne za redakcję Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego:

 

Anna Podgórna – pok. 139

Tel. 91 43-03-380

Mirosław Chmielarz – pok. 139

Tel. 91 43-03-677

 


Lista Dzienników Urzędowych: