Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2019-04-24

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, tj. dz. nr 145/9 o pow. 0,05 ha, obręb Czelin, gm.Mieszkowice.

czytaj wiecej
2
2019-04-24

Ogłoszenie nr 26- starszy inspektor ds. budżetu zadaniowego w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
3
2019-04-23

Zawiadomienie o zgromadzeniu odpowiednich dowodów i materiałów w sprawie ustalenia odszkodowania

za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 11/1 o pow. 0,0079 ha, obręb 4102 Szczecin, przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 4/2018 z 14 listopada 2018 r. znak: AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin. Dąbie

czytaj wiecej
4
2019-04-23

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, tj. dz. nr 184/3 o pow. 0,4200 ha, obręb Porost, gm. Bobolice.

czytaj wiecej
5
2019-04-19

Ogłoszenie nr 33 - starszy inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
6
2019-04-19

Ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor ds. analiz i koordynacji działań kontrolnych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
7
2019-04-19

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, na okres do 3 lat, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr: 152/3 i 153/1 o łącznej pow. dzierżawy 21,50 m2, z obrębu 13 miasta Kołobrzeg.

czytaj wiecej
8
2019-04-19

Ogłoszenie nr 34 - inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
9
2019-04-19

obwieszczenie - budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa My45 z wyłączeniem słupa My43.doc

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 404) zawiadamia się, że na wniosek z 26.03.2019 r. (uzupełniony 17.04.2019 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Joannę Szurnicką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa My45 z wyłączeniem słupa My43.

czytaj wiecej
10
2019-04-19

karta info. Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa My45 z wyłączeniem słupa My43.pdf

Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa My45 z wyłączeniem słupa My43

czytaj wiecej
11
2019-04-19

ogłoszenie nr 22 - kierownik oddziału w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
12
2019-04-18

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 275 w obrębie Wałcz 112.

czytaj wiecej
13
2019-04-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 6/7, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Szczecinek.

czytaj wiecej
14
2019-04-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze złączem kablowym i mufą kablową na terenie działki nr 197 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Goleniów.

czytaj wiecej
15
2019-04-18

Obwieszczenie o odesłaniu akt Staroście Polickiemu

po zakończonym postępowaniu odwoławczym w sprawie decyzji Starosty Polickiego z 30.07.2018 r., nr GN.683.48.2017.AK.

czytaj wiecej
16
2019-04-17

wszczęcie postepowania - Budowa stacji regulacyjnej na ZZU Kaminke wraz z budową gazociągów wysokiego cisnienia DN300..doc

Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 19.02.2019 r. (uzupełnionego 10.04.2019 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika Pana Michała Miziewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa stacji regulacyjnej za ZZU Kaminke wraz z budową gazociągów wysokiego ciśnienia DN300”.

czytaj wiecej
17
2019-04-17

obwieszczenie - wszczęcie postępowania - rozbudowa dr. woj. 114 - Budowa dróg rowerowych w kierunku m. Trzebież - etap III odcinek od przejazdu kolejowego w dr. woj. 114 do ul. Brzozowej w m. Trzebież.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 21.03.2019 r. (uzupełnionego 11.04.2019 r.) Pani Justyny Roman, występującej w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 114 w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież – etap III /odcinek od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej 114 do ul. Brzozowej w miejscowości Trzebież”.

czytaj wiecej
18
2019-04-17

karta informacyjna decyzja - dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej Rzęśnica - Miękowo.pdf

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)

czytaj wiecej
19
2019-04-17

karta info. - Budowa stacji regulacyjnej na ZZU Kaminke wraz z budowa gazociągów wysokiego ciśnienia DN300.pdf

Budowa stacji regulacyjnej na ZZU Kaminke wraz z budową gazociągów wysokiego ciśnienia DN300

czytaj wiecej
20
2019-04-17

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu, tj. dz. nr 2402 o pow. 0,0938 ha, obręb nr 2 Police, gm. Police.

czytaj wiecej
21
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
22
2019-04-16

Karta informacyjna - decyzja „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek”

Karta informacyjna na temat wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek”

czytaj wiecej
23
2019-04-16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek"

czytaj wiecej
24
2019-04-16

Ogłoszenie nr 40 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
25
2019-04-16

Ogłoszenie nr 36 - inspektor wojewódzki ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
26
2019-04-15

decyzja, karta inf. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Karsibór w Świnoujściu, na dz. nr 31-2, nr 182 obręb 0015 Świnoujście, nr 12-1, nr 12-2, nr 16-1 obręb 001.pdf

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Karsibór w Świnoujściu, na terenie pasa technicznego wybrzeża morskiego oraz na terenie przystani morskiej, na dz. nr 31/2, nr 182 obręb 0015 Świnoujście, nr 12/1, nr 12/2, nr 16/1 obręb 0019 Świnoujście.

czytaj wiecej
27
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
28
2019-04-15

obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi S3 odcinek Miękowo - Brzozowo wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
29
2019-04-15

ogłoszenie nr 39 - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
30
2019-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2019 r."

czytaj wiecej
31
2019-04-10

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji

w sprawie dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 16 o pow. 0,0289 ha, obręb 0006 Morzyczyn, gmina Kobylanka, przeznaczoną na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2018 z 14 listopada 2018 r., znak: AP-1.747.9-9.2018.JR, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej pn. „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT G”.

czytaj wiecej
32
2019-04-10

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych jako działki nr: 840/17 o pow. dzierżawy 40 m2 oraz 838/13 o pow. dzierżawy 12 m2, z obrębu Międzywodzie, gm. Dziwnów.

czytaj wiecej
33
2019-04-10

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 88/1 o pow. dzierżawy 87 m2, z obrębu Sibin, gm. Kamień Pomorski.

czytaj wiecej
34
2019-04-10

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 611/14 o pow. dzierżawy 33 m2, z obrębu 0002 miasta Dziwnów.

czytaj wiecej
35
2019-04-08

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, tj. dz. nr 197/3 o pow. 0,3000 ha, obręb Porost, gm. Bobolice.

czytaj wiecej
36
2019-04-08

obwieszczenie-Budowa odcinka drogi łączącej drogę DD1 wykonywaną w ramach zadania z drogą gminną łączącą wieś Wojcieszyn z miastem Nowogard.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.03.2019 r., Pana Łukasza Wojny, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa odcinka drogi łączącej drogę DD1 wykonywaną w ramach zadania „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)” z drogą gminną łączącą wieś Wojcieszyn z miastem Nowogard.

czytaj wiecej
37
2019-04-08

Karta informacyjna - wniosek-Budowa odcinka drogi łączącej drogę DD1 wykonywaną w ramach zadania z drogą gminną łączącą wieś Wojcieszyn z miastem Nowogard.pdf

Budowa odcinka drogi łączącej drogę DD1 wykonywaną w ramach zadania „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)” z drogą gminną łączącą wieś Wojcieszyn z miastem Nowogard.

czytaj wiecej
38
2019-04-08

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Mierzyn - przedłużenie terminu załatwienia sprawy.pdf

Na podstawie art. art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że z uwagi na niezakończone postępowanie wyjaśniające zachodzi konieczność przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania

czytaj wiecej
39
2019-04-08

Ogłoszenie nr 28 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
40
2019-04-08

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 35/4 o pow. dzierżawy 15,18 m2, z obrębu 13 miasta Kołobrzeg.

czytaj wiecej
41
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
42
2019-04-05

obwieszczenie wszczęcie postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Dobropole na odcinku od km 21+845 do km 22+720.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 01.03.2019 r. (uzupełnionego 03.04.2019 r.) Pana Ryszarda Kowalskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Dobropole na odcinku od km 21+845 do km 22+720"

czytaj wiecej
43
2019-04-05

karta infor. na bip - wniosek dotyczący rozbudowy i przebudowy obiektu hodowli pstrągów w m. Chełpa .pdf

Rozbudowa i przebudowa obiektu hodowli pstrągów wraz z infrastrukturą służąca do uzdatniania wody, na działce nr 61/2, obręb Chełpa. gmina Choszczno.

czytaj wiecej
44
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
45
2019-04-04

obwieszczenie o wszczęciu postępowania -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 147 w m. Słajsino na odcinku od km 2+830 do km 3+31.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 20.03.2019 r. Pana Jarosława Matuszak, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 147 w m. Słajsino na odcinku od km 2+830 do km 3+310” .

czytaj wiecej
46
2019-04-04

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – wejście na teren działek w celu wykonania badań geologicznych.doc

Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 19a ust. 3 i ust. 6 ustawy z 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika P. Zbigniewa Widuch, 02.04.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren działek:

czytaj wiecej
47
2019-04-04

obwieszczenie - Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 31.12.2018 r. (uzupełnionego 18.03.2019 r.) Pana Macieja Kasprzyka, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” .

czytaj wiecej
48
2019-04-04

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, tj. dz. nr 223/2 o pow. 0,1560 ha, obręb 2 Kamień Pomorski, gm. Kamień Pomorski.

czytaj wiecej
49
2019-04-03

ogłoszenie nr 21 - kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
50
2019-04-03

ogłoszenie nr 20 - inspektor wojewódzki ds. infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia systemów Łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
51
2019-04-03

Karta informacyjna - wniosek - Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13.pdf

Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej DK13

czytaj wiecej
52
2019-04-03

obwieszczenie - wniosek - Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 31.12.2018 r. (uzupełnionego 18.03.2019 r.) Pana Macieja Kasprzyka, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” .

czytaj wiecej
53
2019-04-03

Wykaz Starosty Szczecineckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Szczecineckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, tj. dz. nr 59/7 o pow. 0,3205 ha, obręb 0006 Barwice, gm. Barwice.

czytaj wiecej
54
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
55
2019-04-02

Karta informacyjna - wniosek- Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej DK13.pdf

Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej DK13

czytaj wiecej
56
2019-04-01

Informacje dotyczące wypełniania w Centralnej Aplikacji Statystycznej Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-159-KS/2019 - z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r.

czytaj wiecej
57
2019-03-28

Ogłoszenie nr 18 - Główny Specjalista ds. rozliczeń finansowych zniesionej gminy Ostrowice

czytaj wiecej
58
2019-03-28

Ogłoszenie nr 23 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
59
2019-03-28

Ogłoszenie nr 25 -inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
60
2019-03-28

karta informacyjna-wniosek przebudowa Falochronu Zachodniego w Mrzeżynie.pdf

przebudowa Falochronu Zachodniego w Mrzeżynie, w ramach inwestycji pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa żeglugi i stanu technicznego wejścia do portu w Mrzeżynie – projekt przebudowy falochronów i umocnienia brzegowego wschodniego”, działki nr 151/9 i 151/11, obręb Mrzeżyno 2, działki wodne (morskie wody wewnętrzne) nr 51/5 i 406, obręb Mrzeżyno 2, wody terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej

czytaj wiecej
61
2019-03-28

karta informacyjna-wniosek przebudowa Falochronu Wschodniego w Mrzeżynie.pdf

przebudowa Falochronu Wschodniego i umocnienia brzegowego wschodniego w Mrzeżynie, w ramach inwestycji pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa żeglugi i stanu technicznego wejścia do portu w Mrzeżynie – projekt przebudowy falochronów i umocnienia brzegowego wschodniego”, działki nr 10/8 i 387/1, obręb Mrzeżyno 1, działki wodne (morskie wody wewnętrzne): nr 435, obręb Mrzeżyno 1 i nr 51/5, obręb Mrzeżyno 2.

czytaj wiecej
62
2019-03-27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – wejście na teren działek w celu wykonania badań geologicznych.doc

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 19a ust. 3 i art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika P. Marcina Gubałę, została wydana 06.03.2019 r. decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 68/2019 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN1000 relacji Goleniów – Lwówek.

czytaj wiecej
63
2019-03-22

ogłoszenie nr 19 -inspektor wojewódzki ds.postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
64
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
65
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
66
2019-03-15

ogłoszenie nr 17 - inspektor wojewódzki ds. obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
67
2019-03-13

Ogłoszenie nr 15 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
68
2019-03-13

Ogłoszenie nr 26 -inspektor wojewódzki ds. budżetu w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
69
2019-03-11

ogłoszenie nr 8 - inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
70
2019-03-11

ogłoszenie ne 16 - inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
71
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
72
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
73
2019-03-05

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

czytaj wiecej
74
2019-03-01

starszy inspektor ds. analiz i koordynacji działań kontrolnych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
75
2019-02-27

ogłoszenie nr 14 - starszy inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

czytaj wiecej
76
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
77
2019-02-21

ogłoszenie nr 11 - inspektor wojewódzki ds.postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
78
2019-02-20

ogłoszenie nr 13 - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami SP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
79
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
80
2019-02-18

ogłoszenie nr 6 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
81
2019-02-18

ogłoszenie nr 4 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
82
2019-02-18

ogłoszenie nr 5 inspektor wojewódzki ds.nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
83
2019-02-18

Ogłoszenie nr 7 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
84
2019-02-15

Ogłoszenie nr 3 - kierownik Oddziału Inwestycji, Remontów i Administrowania Mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
85
2019-02-14

ogłoszenie nr 10 - inspektor wojewódzki ds. obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
86
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
87
2019-02-13

starszy inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
88
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
89
2019-02-12

ogłoszenie nr 2 - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
90
2019-02-04

Karta informacyjna - decyzja - budowa sieci wodociągowej w pasie DW 178 w Wałczu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 178 - dz. nr 5095, 5204/4 obr. 01 M. Wałcz, w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przejazdową przepompownią ścieków w rejonie ul. Półwiejskiej w Wałczu”.

czytaj wiecej
91
2019-02-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

czytaj wiecej
92
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
93
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
94
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
95
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
96
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
97
2019-01-02

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
98
2019-01-02

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiana Ratunkowego w ZUW w Szczecinie

czytaj wiecej
99
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
100
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
101
2018-12-21

Konkurs w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym „Pokonać bezdomność” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
102
2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

czytaj wiecej
103
2018-12-10

Program "Opieka 75+" na 2019 rok.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Program „Opieka 75+”. Adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

czytaj wiecej
104
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
105
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
106
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
107
2018-11-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

czytaj wiecej
108
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
109
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
110
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
111
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
112
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
113
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
114
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
115
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
116
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
117
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
118
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
119
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
120
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
121
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
122
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
123
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
124
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
125
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
126
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
127
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
128
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
129
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
130
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
131
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
132
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
133
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
134
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
135
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
136
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
137
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
138
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
139
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
140
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
141
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
142
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
143
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
144
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
145
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
146
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
147
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
148
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
149
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
150
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
151
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
152
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
153
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
154
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
155
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
156
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
157
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
158
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
159
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
160
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
161
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
162
2016-09-20

UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
163
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
164
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
165
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
166
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
167
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
168
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
169
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
170
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
171
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
172
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
173
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
174
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
175
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
176
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
177
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
178
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
179
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
180
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
181
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
182
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
183
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
184
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
185
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”

czytaj wiecej
186
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”

czytaj wiecej
187
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
188
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
189
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
190
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 263581 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę