ZUW Szczecin. Ogłoszenia wydziałów - wszystkie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

12017-08-21
starszy inspektor ds. obsługi klientów w sprawach paszportowych i zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - stanowisko zamiejscowe w Szczecinku
22017-08-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
za nieruchomość oznaczoną działką nr 81/1 (powstała z podziału działki nr 81), obręb 0003 Warnołęka, gmina Nowe Warpno, przeznaczoną – na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2017 z 15 marca 2017r. znak: AP-1.7820.129-4.2017.JR, na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”
32017-08-16
inspektor wojewódzki ds organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
42017-08-16
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej i kabla oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na działce nr 8/7 w obrębie Niekłonica w gminie Świeszyno.Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530Z relacji Konikowo – Niekłonice”.
52017-08-11
Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, tj. samodzielny lokal niemieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 101,36 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi, z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynków wynoszącym do 4371/10000 części, położony na działce nr 405/2 o pow. 0,2019 ha obręb Miasto Gościno – ul. Kołobrzeska 4.
62017-08-11
Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, tj. samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Gościnie przy ul. Kołobrzeskiej nr 4 - działka nr 405/2 obręb Miasto Gościno.
72017-08-10
Karta informacyjna - wniosek zmiana - Park Rozrywki i Edukacji Pomerania Fun Park w m. Dygowo
Zmiana decyzji nr 95/2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie budowy Parku Rozrywki i Edukacji „Pomerania Fun Park” – część hydrotechniczna w m. Dygowo, na dz. nr 357/2, 358/2, 348/6 obręb 0020 Dygowo
82017-08-10
Karta informacyjna - wniosek - Pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na budowie wiat na odpady
Budowa wiat na odpady w Świnoujściu na dz. nr 171, obręb 0011 Warszów
92017-08-10
Obwieszczenie - wniosek - Pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na budowie wiat na odpady
Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 15, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 08.08.2017 r. Polskiego LNG S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Marcina Zamojskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na budowie wiat na odpady.
102017-08-09
Wniosek - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa parkingu przy budynku nr 5 na 24 pojazdy osobowe, dz. nr 893/8 i 893/19, obręb 0001 miasto Wałcz (teren zamkn. MON)
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjneg (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu przy budynku nr 5 na 24 pojazdy osobowe, wykonanie odwodnienia wraz z instalacją deszczową wyposażoną w separator do oczyszczania wód opadowych z terenu parkingu i wprowadzeniem do istniejącej w pobliżu sieci kanalizacyjnej, na terenie działek nr 893/8 i 893/19 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0001, miasto Wałcz, stanowiących tereny zamknięte MON.
112017-08-09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
za nieruchomość oznaczoną działką nr 468/1 (powstała z podziału działki nr 468), obręb Sowno, gmina Płoty, która z mocy prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2017 z 7 marca 2017r. – o realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)”
122017-08-09
referent prawny ds. nadzoru prawnego w Wydziale Prawnym
132017-08-08
Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z liniami kablowymi nn0,4kV oraz masztem antenowym, dz. nr 130, 133/1 i 133/2 obr. Oleszno (teren zamkn. MON)
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 02 sierpnia 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję Nr 44/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z liniami kablowymi nn0,4kV oraz masztem antenowym na dz. nr 130, 133/1 i 133/2 obr. Oleszno, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.
142017-08-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Modlimowo, gmina Płoty, oznaczoną jako działki nr: 131/2 o pow. 0,4799 ha, 131/1 o pow. 0,1781 ha, przejętą – na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 19/2016 z 09 grudnia 2016 r., znak: AP-1.7820.119-10.2016.JR, na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł „Kiełpino” (z węzłem)”
152017-08-08
Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynków mieszkalnych w m. Grzybowo, dz. nr 239/3 obr. Stary Borek, gmina Kołobrzeg (teren zamknięty PKP)
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 45/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn 63mm dla budynków mieszkalnych w m. Grzybowo na terenie działki nr 239/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Borek, gmina Kołobrzeg, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
162017-08-07
Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa torowisk wraz z siecią trakcyjną i niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. nr 8/12, obręb 1039 Szczecin (teren zamkniety PKP)
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 43/2017 z dnia 02 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowie torowisk wraz z siecią trakcyjną i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 8/12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1039, miasto Szczecin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
172017-08-02
inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w II instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Delegaturze ZUW w Koszalinie
182017-08-01
Wykaz Starosty Łobeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Łobeskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, tj. 1/3 udziału w dz. nr 15/2, obr. Radowo Małe, gmina Radowo Małe.
192017-08-01
Wykaz Starosty Myśliborskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Myśliborskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, tj. dz. nr 25/1, obr. 2 miasta Dębno, gmina Dębno.
202017-07-31
Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, tj. dz. nr 273, obr. Trzeszczyn, gmina Police.
212017-07-31
Karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę - Budowa przepławki dla ryb na rzece Redze – obręb Więcław, gmina Brzeżno
Budowa przepławki dla ryb na rzece Redze – dz. nr 87/2, 88, 250/1 obr. Więcław, gmina Brzeżno, w ramach zadania pn. ”Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+” – Etap II – obiekt: Stara Rega – Pęczerzyński Młyn km 12+290.”
222017-07-31
Obwieszczenie - wniosek - ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, dz. nr 1856/22
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na terenie działki nr 1856/22 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001, miasta Wałcz, stanowiącej tereny zamknięte MON.
232017-07-28
Karta informacyjna - decyzja-Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachód” (z węzłem) – odcinek stykowy
Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachód” (z węzłem) – odcinek stykowy od km 84+000 do km 84+048,75.
242017-07-28
obwieszczenie-budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachód”
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.04.2017 r. Pana Marka Stalmacha, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 28.07.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 10/2017, znak: AP-1.7820.133-9.2017.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachód” (z węzłem) – odcinek stykowy od km 84+000 do km 84+048,75.
252017-07-28
Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykonanie robót wyprzedzających na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie od km 128,680 do km 195,170 - wymiana torów na odcinkach torów szlakowych
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję Nr 42/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wykonanie robót wyprzedzających na odcinku Słonice-Szczecin Dąbie od km 128,680 do km 195,170” stanowiącego element projektu: „Prace na linii kolejowej E59 Poznań Główny-Szczecin Dąbie”, w zakresie wymiany torów na odcinkach torów szlakowych, zlokalizowanych na działkach nr 66/3 obr. 0003 Słonice, dz. nr 108 i 131 obr. 0002 Nowy Klukom, stanowiącej teren zamknięty PKP.
262017-07-26
Karta informacyjna - wniosek - rozbudowa dk nr 10 - ul. Ku Słońcu
Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – ulicy Ku Słońcu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)”.
272017-07-26
karta inf. na bip-decyzja dotycząca rozbudowy wiaduktu drogowego w Policach
Rozbudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach, nad torami kolejowymi (linią kolejową nr 431 relacji Police – Police Chemia) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego, na terenie kolejowym zamkniętym, na działce nr 3012/2, obręb 2 Police.
282017-07-26
obwieszczenie - Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 maja 2017 r. (uzupełniony w dniu 7 lipca 2017 r.) Pana Roberta Giemzy, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 10 – ulicy Ku Słońcu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)”.
292017-07-25
inspektor wojewódzki ds. obsługi prasowej urzędu w Biurze Wojewody
302017-07-24
karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy przepławki dla ryb na rzece Łoźnicy
budowa przepławki dla ryb zlokalizowanej na rzece Łoźnica w km 0+521, na działce nr 456, obręb 2 m. Łobez, w ramach zadania pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE + ” – etap II – obiekt: Łoźnica – Łobez ul. Świdwińska km +535”.
312017-07-24
Karta informacyjna - decyzja- Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty) w km 66+400 – 68+470
Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty) w km 66+400 – 68+470
322017-07-24
obwieszczenie - Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty) w km 66+400 – 68+470
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 07.06.2017 r. Pana Łukasza Stepnowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 24.07.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 9/2017, znak: AP-1.7820.137-4.2017.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty) w km 66+400 – 68+470.
332017-07-17
UWAGA!!! Zmiana Wydziału zajmującego się wydawaniem kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowików i dyspozytorów medycznych
342017-07-07
UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia
352017-07-06
Wyniki otwartego konkursu na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
362017-07-03
starszy inspektor ds. przyjmowania wniosków w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Koszalin)
372017-07-03
starszy inspektor ds. przyjmowania wniosków w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Koszalin)
382017-06-30
inspektor wojewódzki ds. ochrony przeciwpowodziowej oraz zagrożeń naturalnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
392017-06-30
starszy inspektor ds. przyjmowania wniosków w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
402017-06-22
OBWIESZCZENIE w sprawie K-AP-2.7840.22-5.2017
Obwieszczenie dotyczy rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Szczecineckiego z dnia 10 lutego 2017 r. nr 710/2016/2017 znak: AB.6740.1.710.2016.DS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowę dróg wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Szczecinek.
412017-06-20
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Wydziale Kontroli
422017-06-19
inspektor wojewódzki ds. przyjmowania wniosków o zezwolenie na pracę i w sprawach obywatelstwa polskiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - umowa zastępstwa
432017-06-13
starszy inspektor - dyżurne stanowisko pracy w WCZK w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
442017-06-12
Inspektor wojewódzki ds. w obsługi księgowej wydatków budżetu wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu
452017-06-12
Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 9 czerwca 2017 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.
462017-06-09
Otwarty konkurs na Partnera w sprawie realizacji zadania
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), nr 8/2017/OG-FAMI Cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja
472017-06-09
Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.
482017-06-02
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.
Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.
492017-05-26
Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy
502017-05-23
Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy na terenach zamknietych w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
512017-05-22
Za nami Jubileuszowe XXV Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
522017-05-22
Inspektor wojewódzki ds. realizacji wydatków w Wydziale Finansów i Budżetu
532017-05-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.
542017-05-18
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.
552017-05-12
inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
562017-05-11
UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”
572017-04-28
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017
582017-04-28
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
592017-04-27
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.
602017-04-24
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
Zapotrzebowanie należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w formie papierowej i elektronicznej na formularzu zapotrzebowania zawierającym informacje dotyczące zadania.
612017-04-21
Obwieszczenie o wydaniu decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 102 Międzywodzie - Dziwnów.doc
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.12.2016 r. (uzupełniony dnia 31.01.2016 r.) Pana Andrzeja Chmielewskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 18 kwietnia Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 6/2017, znak AP-1.7820.127-5.2016.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów.
622017-04-07
Tabela - Baza placówek udzielających schronienia
632017-04-05
Tabela -Baza placówek udzielających schronienia
642017-03-31
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. zgodnie z "Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2017 r. "
652017-03-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza
662017-03-27
Inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
672017-03-09
10 pytań o „Senior+”
Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
682017-03-06
Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”
692017-02-28
Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010
702017-02-28
Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu
712017-02-21
SENIOR +
W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.
722017-02-14
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.
732017-02-07
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
742017-02-06
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.
752017-02-06
Ogłoszenie wyników konkursu "MALUCH plus" 2017 - PODZIAŁ ŚRODKÓW
Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym w związku z ogłoszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Zachodniopomorski dokonał podziału środków na poszczególne moduły.
762017-02-06
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku. Pełna informacja o konkursie oraz wzory formularzy w poniższych załącznikach.
772017-01-31
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „MALUCH plus” 2017
Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił termin ogłoszenia wyników konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.
782017-01-30
Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”.
792017-01-27
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich
802017-01-27
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.
Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.
812017-01-25
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:
822017-01-23
Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu
832017-01-20
Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”
842017-01-17
KARTA INFORMACYJNA na temat wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 172
852017-01-05
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim na rok 2017.
862016-12-28
OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11
Na podstawie art. 33 i art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016 r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”
872016-12-21
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
882016-12-20
Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zamiarze utworzenia listy biegłych
- rzeczoznawców majątkowych na rok 2017 w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie ustalania wysokości odszkodowań.
892016-12-09
Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”
902016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”
912016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”
922016-11-15
Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole
932016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.
942016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.
952016-11-09
Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl
962016-11-02
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.
972016-10-06
Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
982016-10-06
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
992016-09-28
Informacje ma temat systemu IOWISZ
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.
1002016-09-20
Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC
1012016-09-16
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.
1022016-09-08
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 października 2016 r.
1032016-08-11
Konsultacje społeczne w sprawie zlewni rzeki Regi
1042016-08-11
Konsultacje społeczne w zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam
1052016-07-18
UWAGA NA OSZUSTÓW!
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji
1062016-05-25
Starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Wydziale Spraw Społecznych
1072016-05-24
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3 w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.
1082016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
1092016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
1102016-04-28
Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych
Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.
1112016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
1122016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
1132016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
1142016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
1152016-04-21
Radca generalny w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
1162016-04-20
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.
1172016-04-20
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
1182016-04-14
Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.
1192016-04-11
Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.
1202016-04-07
Inspektor wojewódzki ds. analizy budżetu, finansowania zadań z zakresu środowiska i programów z udziałem środków UE w Wydziale Infrstruktury i Rolnictwa
1212016-04-01
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.
1222016-03-15
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
1232016-03-14
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie inwestycji Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów.
1242016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
1252016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
1262016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.
1272016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku. Pełna informacja o konkursie oraz wzory formularzy w poniższych załącznikach.
1282016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3
1292016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3
1302016-02-26
Inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1312016-02-15
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.
1322016-02-09
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2016 r.
1332016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1342016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1352016-02-05
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"
1362016-02-05
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"
1372016-01-28
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1382016-01-25
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1392015-12-30
Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
1402015-12-23
MALUCH 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 grudnia br. ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” konkurs „MALUCH – edycja 2016”
1412015-12-09
Inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1422015-11-23
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
1432015-11-12
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
1442015-11-10
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1452015-11-03
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2015 r.
1462015-10-21
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.
W 2014 r. ponad 93 tysiące mieszkańców województwa otrzymało świadczenie z pomocy społecznej. Powodami ich przyznawania były głównie ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, budżet Wojewody przekroczył 774 miliony złotych. Środki finansowe wykorzystane zostały w niemalże 98%.
1472015-08-06
Powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1482015-07-20
Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura w Koszalinie
1492015-07-17
Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych
w Wydziale Spraw Społecznych- ogłoszenie o naborze nr 7
1502015-06-25
Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2015 - 2018
1512015-06-23
Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
1522015-06-08
audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego
1532015-05-22
Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
1542015-05-14
Apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej
W związku z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie w roku 2014, Minister Pracy i Polityki Społecznej wystosował do władz samorządowych gmin i powiatów apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej.
1552015-04-30
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2014 rok”
1562015-04-15
Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpnienia epidemii (2015 - 2018 ) - druki załączników do planu
1572015-04-13
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku
1582015-04-10
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.
1592015-03-18
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2015 r.
1602015-02-27
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Urzędu w Koszalinie
1612015-02-27
Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
1622015-02-10
Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny
1632015-01-30
Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1642014-12-31
Inspektor wojewódzki
ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- ogłoszenie o naborze nr 15
1652014-11-28
inspektor wojewódzki ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 14)
1662014-11-19
inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr
1672014-09-24
Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną
1682014-07-24
Inspektor wojewódzki ds. rodziny
w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12
1692014-07-16
Inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych
w Biurze Organizacji i Kadr- oferta zatrudnienia nr 11
1702014-06-24
Inspekor wojewódzki
ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 10
1712014-06-23
Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich
1722014-06-20
Inspektor wojewódzki ds. egzekucji należności z tytułu mandatów karnych
w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 9
1732014-05-15
Informator dla przyszłych mam
Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.
1742014-05-05
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.
1752014-04-25
Inspektor wojewódzki ds. zapewnienia obsługi administracyjnej Centrum Powiadamiania ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego-oferta zatrudnienia nr 8
1762014-04-10
Inspektor wojewódzki ds. przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych- oferta nr 6
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1772014-04-03
Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka
1782014-03-11
Inspektor wojewódzki
ds. planowania i organizacji systemu Państwowego ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7
1792014-02-26
Inspektor wojewódzki
ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia nr 5
1802014-02-20
Starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1812014-02-18
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr
1822014-02-10
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodoezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1832014-01-28
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 1
Praca w celu zastepstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
1842013-11-29
inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - Delegatura ZUW w Koszalinie ogł. 28
1852013-11-04
audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego ogł. 27
1862013-10-22
Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne
1872013-10-11
starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ogł. 22
1882013-09-09
Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
1892013-04-24
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.
1902013-02-27
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
1912013-02-06
Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)
1922013-01-25
Nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarzy/lekarzy dentystów
W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.
1932012-12-20
Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego
1942012-08-17
starszy inspektor ds. obsługi prasowej ZUW w Centrum Prasowym w Biurze Wojewody ogł. 10
1952012-07-30
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
1962012-07-30
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie
o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
1972012-07-26
Karta informacyjna na temat wniosku
Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.
1982012-06-15
Rejestr tłumaczy języka migowego
Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego
1992012-04-20
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”
2002012-04-20
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”
2012012-01-18
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.
2022012-01-10
OBWIESZCZENIE
zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
2032011-12-09
Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...
Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
2042011-11-16
Obwieszczenie na temat wniosku
P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.
2052011-06-24
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 168557 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę