Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2018-10-19

starszy inspektor ds.wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
2
2018-10-19

inspektor wojewódzki do spraw kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
3
2018-10-19

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
4
2018-10-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz ze studnią rozprężną i odcinkiem grawitacyjnego kanału sanitarnego na terenie działki nr 14, obręb ewidencyjny nr 3073, położonej w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
5
2018-10-18

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
6
2018-10-17

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania

od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 64/33 z obrębu 1056 Szczecin, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie - etap III, IV, V, VI".

czytaj wiecej
7
2018-10-17

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Strzebielewo na terenie działki nr: 74, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice.

czytaj wiecej
8
2018-10-17

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch wind w peronie nr 1 i 2 na terenie działki nr: 1/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0012 miasta Kołobrzeg.

czytaj wiecej
9
2018-10-17

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie działek nr: 1) 13/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Rejkowo, gmina Kołbaskowo; 2) 1/13, 1/17, 1/20 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2124 miasta Szczecin; 3) 1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1069 miasta Szczecin; 4) 2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1068 miasta Szczecin.

czytaj wiecej
10
2018-10-15

obwieszczenie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję zrid

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno”

czytaj wiecej
11
2018-10-15

karta informacyjna - decyzja zmiana pozwolenia na budowę ul. Potowa Darlowo

Budowa przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynków magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno – magazynowy, przebudową wiaty na budynek gospodarczy z częścią socjalną przy ul. Portowej 3 w Darłowie, na terenie portu morskiego, działki nr 2/3, 3/13, 3/5, 3/6, 3/9, 1/22, obręb 0005 Darłowo - zmiana pozwolenia

czytaj wiecej
12
2018-10-15

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania

Od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 64/38 z obrębu ewidencyjnego 1056 Szczecin, w związku realizacją inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie – etap III, IV, V, VI”.

czytaj wiecej
13
2018-10-15

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania

Od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną działkami nr 64/40 i 64/41 z obr. 1056 Szczeci, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn."Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie-etap III, IV, V, VI"

czytaj wiecej
14
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
15
2018-10-12

Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres do 9 lat, oznaczonej jako działka nr 7 o pow. 7,36 ha, z obrębu Gronowo, gm. Ostrowice.

czytaj wiecej
16
2018-10-12

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych - zastępstwo

czytaj wiecej
17
2018-10-12

karta informacyjna - wniosek zmiana pozwolenia na budowe Darłowo

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 292/2012 z dnia 04.12.2012 r., znak: AP-1.7840.301-3.2012.WP o pozwoleniu na budowę zespołu apartamentowo – usługowego „Marina Darłówko” – etap I obejmujący budowę budynku mieszkalno usługowego, infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze portu morskiego w Darłowie

czytaj wiecej
18
2018-10-12

karta informacyjna - decyzja rozbudowa stacja Recław

„Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”, na dz. nr 261/123 obręb 0025 Recław.

czytaj wiecej
19
2018-10-12

karta informacyjna - wniosek zmiana pozwolenia na budowe ul. Rybacka Darłowo

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 202/2013 z dnia 08.08.2013 r., znak: AP-1.7840.18.199-4.2013.WP dotyczącej przebudowy z rozbudową części budynku biurowo – mieszkalnego przy ul. Rybackiej w Darłowie, na terenie portu Darłowo, działka nr 1/67 obręb 2 Darłowo.

czytaj wiecej
20
2018-10-12

karta informacyjna - decyzja zmiana pozwolenia ul. Rybacka Darłowo

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 202/2013 z dnia 08.08.2013 r., znak: AP-1.7840.18.199-4.2013.WP dotyczącej przebudowy z rozbudową części budynku biurowo – mieszkalnego przy ul. Rybackiej w Darłowie, na terenie portu Darłowo, działka nr 1/67 obręb 2 Darłowo.

czytaj wiecej
21
2018-10-12

karta informacyjna - decyzja zmiana pozwolenia na budowę Darłowo

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 292/2012 z dnia 04.12.2012 r., znak: AP-1.7840.301-3.2012.WP o pozwoleniu na budowę zespołu apartamentowo – usługowego „Marina Darłówko” – etap I obejmujący budowę budynku mieszkalno usługowego, infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze portu morskiego w Darłowie,

czytaj wiecej
22
2018-10-12

karta informacyjna - decyzja zmiana pozwolenia na budowę Darłowo

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 292/2012 z 04.12.2012 r., znak: AP-1.7840.301-3.2012.WP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu apartamentowo - usługowego Marina Darłówko - etap I obejmujący budowę budynku mieszkalno - usługowego, infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze portu morskiego w Darłowie

czytaj wiecej
23
2018-10-12

karta informacyjna - wniosek rozbudowa stacji Recław

Budowa stanowiska autotransformatora AT1, AT2, budynku potrzeb własnych, budynku pompowni p.poż. wraz ze zbiornikami p.poż. oraz instalacjami technologicznymi w ramach zadania „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”, na dz. nr 261/123 obręb 0025 Recław

czytaj wiecej
24
2018-10-12

Utworzenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
25
2018-10-12

Utworzenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
26
2018-10-12

starszy inspektor - dyżurne stanowisko w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
27
2018-10-12

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiana Ratunkowego w ZUW w Szczecinie

czytaj wiecej
28
2018-10-11

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zniesienia współwłasności poprzez wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych.

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zniesienia współwłasności poprzez wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku mieszkalnym nr 18 położonym na działce nr 33 o pow. 0,02 ha z obrębu Jesionowo, gm Pyrzyce.

czytaj wiecej
29
2018-10-11

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości lokalowej Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia, na czas nieokreślony, położonej w obr. 05 miasta Pyrzyce, gmina Pyrzyce, usytuowanej na działce nr 200, tj.: lokal mieszkalny nr 1 o pow. 70,22 m2, znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 58.

czytaj wiecej
30
2018-10-10

Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Złocieniec działki gruntu oznaczonej numerem 146/1 o pow. 0,2267 ha, z obrębu 0051 Kosobudy, gm. Złocieniec.

czytaj wiecej
31
2018-10-10

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, oznaczonej jako działka nr 1/42 o pow. 47 m2, z obrębu 4001.

czytaj wiecej
32
2018-10-10

Zawiadomienie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania

za nieruchomość, położoną w gminie Pełczyce, oznaczoną ewid. jako działka nr 20/9 o pow. 0,0003 ha, obręb 0003 Płotno, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce".

czytaj wiecej
33
2018-10-10

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa wraz z własnością budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 35,58 m2, przeznaczonym do oddania w najem na czas nieoznaczony, znajdującym się na działce nr 33/1 obr. 1 miasto Maszewo, gm. Maszewo.

czytaj wiecej
34
2018-10-10

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, oznaczonej jako działka nr 113/4 o pow. 0,0766 ha, z obrębu Budzistowo, gm. Kołobrzeg.

czytaj wiecej
35
2018-10-10

obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku od km 7+426 do km 7+796 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego

czytaj wiecej
36
2018-10-10

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie płaszczyzny fundamentowej pod ustawienie urządzenia NUR-15M wraz z budową nasypu oraz niezbędną infrastrukturą a także przebudowie budynku nr 8 wraz z placem manewrowym w kompleksie wojskowym położonym na terenie obrębu ewidencyjnego 0007 Pruszcz, gmina Brojce.

czytaj wiecej
37
2018-10-10

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie linii elektroenergetycznej 15 kV na terenie działki nr 29/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4146 Dąbie 146, miasta Szczecin.

czytaj wiecej
38
2018-10-09

obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa drogi krajowej nr 31 w Daleszewie w ciągu ul. Gryfińskiej od km 10+930 do km 11+117

czytaj wiecej
39
2018-10-09

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
40
2018-10-08

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
41
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
42
2018-10-05

Budowa sbtk sieci T-Mobile Polska S. A. na działce nr 2042 w Mierzynie - decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności.doc

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Polickiego Nr 1186/2017 z dnia 06 grudnia 2017 r. (znak: AB.6740.216.D.2017.BP) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla T-Mobile Polska S. A. z siedzibą w Warszawie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S. A. nr 43663 Mierzyn wraz z linią elektroenergetyczną zasilającą na terenie działki nr ewidencyjny 204/2 położonej w Mierzynie, obręb Mierzyn 3, gmina Dobra, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 04 października 2018 r. wydał decyzje znak: AP-2.7840.116-5.2018.PZ odmawiającą stwierdzenia nieważności ww. decyzji Starosty Polickiego.

czytaj wiecej
43
2018-10-05

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania

od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 64/43 i nr 64/44 z obrębu 1056 Szczecin, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie - etap III, IV, V, VI".

czytaj wiecej
44
2018-10-05

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania

od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 98/12 z obrębu 1056 Szczecin, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie - etap III, IV, V, VI".

czytaj wiecej
45
2018-10-04

Budowa wprowadzenia linii kablowej 110kV Morzyczyn – Recław.pdf

Budowa wprowadzenia linii kablowej 110kV Morzyczyn – Recław na odcinku od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki w polu liniowym nr 12 SE 110 kV Recław wraz z rozbiórką istniejącego odcinka linii 110 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa stacji 110kV Recław o rozdzielnie 220 kV

czytaj wiecej
46
2018-10-04

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza.pdf.pdf

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza

czytaj wiecej
47
2018-10-04

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza.doc.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 27.07.2018 r. Pana Michała Przepiery, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, w dniu 03.10.2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję znak: AP-1.7820.161-6.2018.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”.

czytaj wiecej
48
2018-10-04

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy kładki pieszo - rowerowej w m. Kołobrzeg .pdf

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Stramniczce przy ul. Kamiennej w Kołobrzegu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162, na działkach nr: 409, 387, 385/3, 177/1, 206/4, 206/5, 207/26 i 206/3, obręb 0013 Kołobrzeg.

czytaj wiecej
49
2018-10-04

karta inf. - wniosek - Zmiana decyzji nr 3-2014 z 08.01.2014 r. pozwolenie na budowę nabrzeża w porcie w Darłowie.pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2014 z 08.01.2014 r., znak: AP-1.7840.18.364-4.2013.WP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nabrzeża na terenie portu w Darłowie, na dz. nr 1/47 obręb 2 Darłowo oraz 1/22 morskie wody wewnętrzne RP

czytaj wiecej
50
2018-10-04

Budowa wprowadzenia linii kablowej 110kV Morzyczyn – Recław.doc.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 131/2018 z 04.10.2018 r., znak: AP-1.7840.1.140-2.2018.MM dla inwestycji „Budowa wprowadzenia linii kablowej 110kV Morzyczyn – Recław na odcinku od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki w polu liniowym nr 12 SE 110 kV Recław wraz z rozbiórką istniejącego odcinka linii 110kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa stacji 110kV Recław o rozdzielnie 220kV”. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 261/9, 261/11, 261/123, 261/124 obręb 0025 Recław.

czytaj wiecej
51
2018-10-04

Budowa drogi gminnej ulicy Żytniej w Koszalinie - decyzja organu II instancji.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Koszalina Nr 5/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Żytniej w Koszalinie”, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 02 października 2018 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.174-5.2018.PZ uchylającą zaskarżoną decyzję w części i w tym zakresie rozstrzygającą co do istoty sprawy.

czytaj wiecej
52
2018-10-03

starszy inspektor ds. obsługi kancelaii ogólnej w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
53
2018-10-03

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia, na okres do 3 lat, oznaczonych jako działki nr: 1094/1, 1094/2 i 241/6 z obrębu Trzebież 1, gm. Police.

czytaj wiecej
54
2018-10-01

Karta informacyjna-wniosek.Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.pdf

Modernizacja obiektów bazy oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie przy ul. Światowida 16C, dz. nr 22/6, 1/68, , 1/69, 1/52, 1/53, 22/7, 23/1, 23/2, 1/66, 930, obr. 3025 Szczecin oraz nr 6/13, obr. 3092 Szczecin

czytaj wiecej
55
2018-10-01

karta informacyjna-wniosek budowa dwóch zbiorników na Terminalu Przeładunkowym w Świnoujściu.pdf

zmiana decyzji nr 213/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego, z 01.12.2017 r., znak: AP-1.239-3.2017.RS o pozwoleniu na budowę dwóch zbiorników magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na Terminalu Przeładunkowym przy ul. Karsiborskiej 35 w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działka nr 209/2, obręb 0010 Świnoujście

czytaj wiecej
56
2018-10-01

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy zbiornika w m. Pogorzelica .pdf

Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją przeciwpożarową oraz przepustu z zastawką stabilizacyjnego poziom wody w rowie, z którego zasilany będzie zbiornik, na działce nr 61/4 i nr 62/2, obręb 0007 Pogorzelica, gmina Rewal, powiat gryficki, w ramach zamierzenia pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie nr 3: Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwie Mrzeżyno”.

czytaj wiecej
57
2018-10-01

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, oznaczonej jako działka nr 611/1 o pow. dzierżawy 13 m2, z obrębu 0002 m. Dziwnów, gm. Dziwnów.

czytaj wiecej
58
2018-09-28

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
59
2018-09-28

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
60
2018-09-28

inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
61
2018-09-27

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
62
2018-09-25

obwieszczenie- ponowna ocena oddziaływania na środowisko - budowa drogi wspomagającej.doc

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm..) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 22.06.2018 r. Pani Darii Jagiełło, występującej w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo w ramach zadania pn. „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10”, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

czytaj wiecej
63
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
64
2018-09-24

obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie terminalu

zmiana decyzji o pozwoleniu na przebudowę ul. Ku Morzu w Świnoujściu

czytaj wiecej
65
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
66
2018-09-18

inspektor w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
67
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
68
2018-09-14

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
69
2018-09-12

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
70
2018-09-12

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
71
2018-09-07

Oferta pracy dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie

czytaj wiecej
72
2018-09-05

starszy inspektor do spraw oceny sytuacji w rolnictwie oraz udostępniania informacji o środowisku w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
73
2018-09-05

inspektor wojewódzki do spraw oceny sytuacji w rolnictwie oraz udostępniania informacji o środowisku w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
74
2018-09-05

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
75
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
76
2018-08-27

inspektor wojewódzki do spraw planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
77
2018-08-23

Kierownik Oddziału ds. Obsługi Klienta w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
78
2018-08-21

starszy inspektor ds.obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
79
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
80
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
81
2018-07-31

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
82
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
83
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
84
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
85
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
86
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
87
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
88
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
89
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
90
2018-04-26

Wojewoda Mazowiecki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie inżynierii medycznej.

czytaj wiecej
91
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
92
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
93
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
94
2018-03-22

Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Z dniem 20 marca 2018 r. w całym kraju rozpoczną się bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z roczników 2013 - 2016 zainicjowane decyzją Ministra Zdrowia. Szczegółowe informacje zawierają komunikaty załączone do artykułu.

czytaj wiecej
95
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
96
2017-12-27

Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów

czytaj wiecej
97
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
98
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
99
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
100
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
101
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
102
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
103
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
104
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
105
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
106
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
107
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
108
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
109
2017-07-07

UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

czytaj wiecej
110
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
111
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
112
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
113
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
114
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
115
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
116
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
117
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
118
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
119
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
120
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
121
2017-03-06

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

czytaj wiecej
122
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
123
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
124
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
125
2017-02-06

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.

czytaj wiecej
126
2017-01-27

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

czytaj wiecej
127
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
128
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
129
2017-01-23

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

czytaj wiecej
130
2017-01-20

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

czytaj wiecej
131
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
132
2016-12-09

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

czytaj wiecej
133
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
134
2016-11-15

Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole

czytaj wiecej
135
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
136
2016-11-09

Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
137
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
138
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
139
2016-09-20

Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
140
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
141
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
142
2016-04-28

Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
143
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
144
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
145
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
146
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
147
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
148
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
149
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
150
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
151
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
152
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
153
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
154
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
155
2015-05-22

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

czytaj wiecej
156
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
157
2015-02-27

Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

czytaj wiecej
158
2015-02-10

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny

czytaj wiecej
159
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
160
2014-09-24

Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną

czytaj wiecej
161
2014-06-23

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich

czytaj wiecej
162
2014-05-15

Informator dla przyszłych mam

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

czytaj wiecej
163
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
164
2014-04-03

Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka

czytaj wiecej
165
2013-10-22

Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne

czytaj wiecej
166
2013-09-09

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

czytaj wiecej
167
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
168
2013-02-27

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

czytaj wiecej
169
2012-12-20

Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego

czytaj wiecej
170
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
171
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
172
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
173
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”

czytaj wiecej
174
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”

czytaj wiecej
175
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
176
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
177
2011-12-09

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...

Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

czytaj wiecej
178
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
179
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 231984 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę