ZUW Szczecin. Ogłoszenia wydziałów - wszystkie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2018-06-22

karta inf. na bip-decyzja dotycząca przebudowy nawierzchni placu manewrowego w Świnoujściu .pdf

Przebudowa nawierzchni placu manewrowego wraz z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej i oświetlenia na działce nr 213/49, obręb 10 Świnoujście w ramach zadania pn. „Rewitalizacja terenów powojskowych w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu”

czytaj wiecej
2
2018-06-22

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy budowy zbiornika w m. Przybiernowo .pdf

budowa zastawki piętrzącej w ramach zamierzenia pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwie Raduń – Zadanie II”, na działce nr 269, obręb Przybiernowo, gmina Brojce, powiat gryficki.

czytaj wiecej
3
2018-06-22

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie odcinka dwutorowej linii kablowej SN 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 64/32 w obrębie Grzmiąca, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi zadanie pn. „Budowa dwutorowej linii kablowej SN-15kV nr 430 i 472 relacji GPZ Grzmiąca – Barwice na ternie PKP w km 27,635 ÷ 27,670 linii kolejowej Nr 404 relacji Szczecinek – Kołobrzeg w m. Grzmiąca”.

czytaj wiecej
4
2018-06-21

Karta informacyjna - decyzja - Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV i zwiększenie mocy regazyfikacyjnej.pdf

Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV i zwiększenie mocy regazyfikacyjnej

czytaj wiecej
5
2018-06-21

obwieszczenie -Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV i zwiększenie mocy regazyfikacyjnej.doc

Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302) zawiadamia się, że na wniosek Polskiego LNG S.A. działającego poprzez pełnomocnika P. Ewelinę Godlejewską, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 21.06.2018 r. wydał decyzję nr 67/2018, znak: AP-1.7840.1.67-6.2018.PM, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV i zwiększenie mocy regazyfikacyjnej”.

czytaj wiecej
6
2018-06-21

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 14/3 o pow. 0,0098 ha z obr. nr 12 Police, gm. Police

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 14/3 o pow. 0,0098 ha z obr. nr 12 Police, gm. Police

czytaj wiecej
7
2018-06-21

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 14/2 o pow. 0,0078 ha z obr. nr 12 Police, gm. Police

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 14/2 o pow. 0,0078 ha z obr. nr 12 Police, gm. Police

czytaj wiecej
8
2018-06-20

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania na rzecz wierzyciela hipotecznego

z tytułu wygaśnięcia hipoteki, w związku z przejęciem, z mocy prawa, na własność Województwa Zachodniopomorskiego, działki gruntu nr 180/5 o pow. 0,0227 ha z obrębu 0019 Kłodkowo, gm. Trzebiatów.

czytaj wiecej
9
2018-06-20

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania na rzecz wierzyciela hipotecznego

z tytułu wygaśnięcia hipoteki, w związku z przejęciem, z mocy prawa, na własność Województwa Zachodniopomorskiego, działki gruntu nr 184/9 o pow. 0,0059 ha z obrębu 0019 Kłodkowo, gm. Trzebiatów.

czytaj wiecej
10
2018-06-20

karta informacyjna-decyzja budowa zbiornika podziemnego, fundamentu i wiaty stanowiska tankowania samochodów przy ul. Hryniewieckiego 12 w Szczecinie.pdf

budowa zbiornika podziemnego o pojemności 25 m3, fundamentu i konstrukcji wiaty stanowiska tankowania samochodów, kontenera kontrolno – pomiarowego z fundamentem, kabiny WC z fundamentem, szczelnej tacy stanowiska tankowania samochodów, separatora koalescencyjnego, placu manewrowego, zewnętrznych instalacji: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, uziemienia, elektrycznej i rurociągów technologicznych przy ul. Hryniewieckiego 12 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr: 18 i 20, obręb1084 Szczecin,

czytaj wiecej
11
2018-06-19

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
12
2018-06-14

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, oznaczonych jako działki: nr 430/3 o pow. dzierżawy 4,0421 m2, nr 431/3 o pow. dzierżawy 4,2950 m2, nr 431/2 o pow. dzierżawy 0,0140 m2 z obrębu 20 miasta Międzyzdroje oraz nr 193/2 o pow. dzierżawy 5,1172 m2 z obrębu 16 miasta Międzyzdroje.

czytaj wiecej
13
2018-06-13

obwieszczenie -rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku 2,6 km – przejście przez m Wełtyń .doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13.04.2018 r. Pana Ryszarda Kowalskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, w dniu 13.06.2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 7/2018, znak: AP-1.7820.156-4.2018.PM zmieniającą decyzję nr 13/2014 z dnia 16.12.2014 r., zmienioną decyzją nr 1/2015 z dnia 13.02.2015 r., zmienioną decyzją nr 7/2016 z dnia 02.05.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku 2,6 km – przejście przez miejscowość Wełtyń, wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną

czytaj wiecej
14
2018-06-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 30 i 31 o funkcji kasyno, internat na budynek biurowo - sztabowy na terenie działki nr: 430/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0045 Oleszno, gmina Drawsko Pomorskie.

czytaj wiecej
15
2018-06-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie działki nr: 685/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Krosnowa, gmina Choszczno.

czytaj wiecej
16
2018-06-11

karta informacyjna - wniosek - budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20.pdf

Budowa obwodnicy miejscowości Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20

czytaj wiecej
17
2018-06-11

obwieszczenie dot. zmiany pozwolenia na budowe wału w Chlewicach .doc

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.04.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Szczecinie reprezentowanego przez pana Michała Durkę – kierownika Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpo-wodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP OPDOW) przy Zarządzie Zlewni w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia 02.07.2013 r., znak: AP-1.7840.24.2-7.2013.GZ, zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.03.2015 r., znak; DOII-II-2jo-772-38-697/13/15, dla zamierzenia pn.: „Wał przeciwpowodziowy Chlewice – Porzecze – wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli”.

czytaj wiecej
18
2018-06-11

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. dzierżawy 295 m2, z obrębu 0018 Przytór, miasto Świnoujście.

czytaj wiecej
19
2018-06-11

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie czterech budynków magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr: 695, położonej w obrębie ewidencyjnym 0062 Glewice-2, gmina Goleniów.

czytaj wiecej
20
2018-06-08

inspektor wojewódzki ds. infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia systemów łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
21
2018-06-08

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, stanowiącej działki: nr 13/12 obr. 4173 i nr 69/20 obr. 4072

czytaj wiecej
22
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
23
2018-06-06

karta informacyjna-decyzja rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu.pdf

rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 i rozbiórka dalby wyciągowej w Niechorzu, na terenie przystani morskiej, działka nr 911/4, obręb 0006 Niechorze, gmina Rewal i wody terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej

czytaj wiecej
24
2018-06-06

karta inf. - Zmiana pozwolenia na budowę budynki apartamentowo - usługowe w Darłowie.pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 292/2012 z dnia 04.12.2012 r., znak: AP-1.7840.301-3.2012.WP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu apartamentowo – usługowego „Marina Darłówko” – etap I obejmujący budowę budynku mieszkalno – usługowego, infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze portu morskiego w Darłowie, na dz. nr 1/47, 1/39 obręb Darłowo, zmienionej decyzją Nr 69/2014 z dnia 24.02.2014 r., znak: AP-1.7840.18.433-3.2013.WP, zmienionej decyzją Nr 312/2013 z dnia 26.11.2013 r., znak: AP-1.7840.18.354-4.2013.WP, zmienionej decyzją Nr 120/2014 z dnia 14.04.2014 r., znak: AP-1.7840.1.69-3.2014.WP, zmienionej decyzją Nr 33/2016 z dnia 25.02.2016 r., znak: AP-1.7840.1.9-4.2016.WP.

czytaj wiecej
25
2018-06-06

karta informacyjna -Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163 .pdf

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163 - dz. nr 65/3, 72/3, obręb 01 M. Wałcz w ramach zadania pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Wałcz (SSSE ul. Kołobrzeska – Nowomiejscka) – zamównie w formule „zaprojektuj i wybuduj” – budowa sieci uzbrojenia terenu.”

czytaj wiecej
26
2018-06-06

Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 6 lat i 6 miesięcy, oznaczonej jako działka nr 447/4 o pow. dzierżawy 5892 m2, z obrębu Gorzysław, gm. Trzebiatów.

czytaj wiecej
27
2018-06-05

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, oznaczonej jako działka nr 539 o pow. dzierżawy 1800 m2, z obrębu Łukęcin 2, gm. Dziwnów.

czytaj wiecej
28
2018-06-05

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, oznaczonej jako działka nr 116/17 o pow. dzierżawy 11 m2, z obrębu Połchowo, gm. Kamień Pomorski.

czytaj wiecej
29
2018-06-04

inspektor wojewódzki ds.postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców-zastępstwo

czytaj wiecej
30
2018-05-30

inspektor wojewódzki ds.wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
31
2018-05-30

inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
32
2018-05-30

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
33
2018-05-28

obwieszczenie -Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV.doc

Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polskiego LNG S.A. działającego poprzez pełnomocnika P. Ewelinę Godlejewską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV i zwiększenie mocy regazyfikacyjnej”.

czytaj wiecej
34
2018-05-28

Karta informacyjna - wniosek Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV .pdf

Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV i zwiększenie mocy regazyfikacyjnej

czytaj wiecej
35
2018-05-25

Klauzula informacyjna RPWDL

czytaj wiecej
36
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
37
2018-05-24

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
38
2018-05-24

karta informacyjna -Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163.pdf

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163 - dz. nr 65/3, 72/3, obręb 01 M. Wałcz w ramach zadania pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Wałcz (SSSE ul. Kołobrzeska – Nowomiejscka) – zamównie w formule „zaprojektuj i wybuduj” – budowa sieci uzbrojenia terenu.”

czytaj wiecej
39
2018-05-23

obwieszczenie - wszczęcie - zmiana decyzji ZRID dot. budowy drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard .doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 26.04.2018 r. (data wpływu do organu 27.04.2018 r.) Pana Macieja Kańkowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 09.12.2016 r., zmienionej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z dnia 14.03.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard (S-3 Węzeł „Goleniów Północ” z węzłem – początek obwodnicy m. Nowogard) w zakresie:

czytaj wiecej
40
2018-05-16

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczego w Wydziale Koordynacji świadczeń

czytaj wiecej
41
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
42
2018-05-15

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
43
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
44
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
45
2018-04-27

starszy inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
46
2018-04-27

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
47
2018-04-27

starszy inspektor ds. przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
48
2018-04-26

inspektor wojewódzki ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
49
2018-04-26

Wojewoda Mazowiecki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie inżynierii medycznej.

czytaj wiecej
50
2018-04-24

Starszy inspektor ds. przyjmowania wnisoków w sprawach cvudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
51
2018-04-23

inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
52
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
53
2018-04-19

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
54
2018-04-18

starszy inspektor ds. realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - Delegatura ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
55
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
56
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
57
2018-04-06

inspektor wojewódzki ds. planowania zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
58
2018-04-06

inspektor wojewódzki ds. planowania przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej oraz szkolenia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
59
2018-04-05

starszy inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
60
2018-04-05

starszy inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
61
2018-03-29

kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
62
2018-03-28

Starszy inspektor ds. koordynacji świadczeń i postępowań egzekucyjnych w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
63
2018-03-27

inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
64
2018-03-27

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
65
2018-03-26

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
66
2018-03-22

Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Z dniem 20 marca 2018 r. w całym kraju rozpoczną się bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z roczników 2013 - 2016 zainicjowane decyzją Ministra Zdrowia. Szczegółowe informacje zawierają komunikaty załączone do artykułu.

czytaj wiecej
67
2018-03-16

Inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń i postępowań egzekucyjnych w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
68
2018-03-15

inspektor do spraw egzekucji i ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
69
2018-02-13

inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
70
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
71
2017-12-27

Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów

czytaj wiecej
72
2017-12-21

inspektor wojewódzki ds. rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, lecznictwa uzdrowiskowego oraz postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia Publicznego

czytaj wiecej
73
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
74
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
75
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
76
2017-12-05

starszy inspektor ds. ewidencji księgowej i pozaksięgowej majątku Urzędu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
77
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
78
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
79
2017-11-23

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
80
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
81
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
82
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
83
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
84
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
85
2017-10-12

inspektor wojewódzki ds. organizacji planowania obronnego i obrony cywilnej oraz szkolenia obronnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
86
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
87
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
88
2017-07-07

UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

czytaj wiecej
89
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
90
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
91
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
92
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
93
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
94
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
95
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
96
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
97
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
98
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
99
2017-03-27

Inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
100
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
101
2017-03-06

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

czytaj wiecej
102
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
103
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
104
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
105
2017-02-06

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.

czytaj wiecej
106
2017-01-27

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

czytaj wiecej
107
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
108
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
109
2017-01-23

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

czytaj wiecej
110
2017-01-20

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

czytaj wiecej
111
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
112
2016-12-09

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

czytaj wiecej
113
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
114
2016-11-15

Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole

czytaj wiecej
115
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
116
2016-11-09

Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
117
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
118
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
119
2016-09-20

Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
120
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
121
2016-05-25

Starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
122
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
123
2016-04-28

Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
124
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
125
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
126
2016-04-21

Radca generalny w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

czytaj wiecej
127
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
128
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
129
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
130
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
131
2016-04-07

Inspektor wojewódzki ds. analizy budżetu, finansowania zadań z zakresu środowiska i programów z udziałem środków UE w Wydziale Infrstruktury i Rolnictwa

czytaj wiecej
132
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
133
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
134
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
135
2016-02-26

Inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
136
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
137
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
138
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
139
2015-12-30

Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
140
2015-12-09

Inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
141
2015-11-12

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

czytaj wiecej
142
2015-11-10

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
143
2015-07-20

Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura w Koszalinie

czytaj wiecej
144
2015-07-17

Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

w Wydziale Spraw Społecznych- ogłoszenie o naborze nr 7

czytaj wiecej
145
2015-06-23

Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
146
2015-06-08

audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
147
2015-05-22

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

czytaj wiecej
148
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
149
2015-02-27

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
150
2015-02-27

Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

czytaj wiecej
151
2015-02-10

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny

czytaj wiecej
152
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
153
2014-12-31

Inspektor wojewódzki

ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- ogłoszenie o naborze nr 15

czytaj wiecej
154
2014-11-28

inspektor wojewódzki ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 14)

czytaj wiecej
155
2014-11-19

inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
156
2014-09-24

Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną

czytaj wiecej
157
2014-07-24

Inspektor wojewódzki ds. rodziny

w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12

czytaj wiecej
158
2014-07-16

Inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych

w Biurze Organizacji i Kadr- oferta zatrudnienia nr 11

czytaj wiecej
159
2014-06-24

Inspekor wojewódzki

ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 10

czytaj wiecej
160
2014-06-23

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich

czytaj wiecej
161
2014-06-20

Inspektor wojewódzki ds. egzekucji należności z tytułu mandatów karnych

w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 9

czytaj wiecej
162
2014-05-15

Informator dla przyszłych mam

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

czytaj wiecej
163
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
164
2014-04-25

Inspektor wojewódzki ds. zapewnienia obsługi administracyjnej Centrum Powiadamiania ratunkowego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego-oferta zatrudnienia nr 8

czytaj wiecej
165
2014-04-10

Inspektor wojewódzki ds. przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych- oferta nr 6

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
166
2014-04-03

Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka

czytaj wiecej
167
2014-03-11

Inspektor wojewódzki

ds. planowania i organizacji systemu Państwowego ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7

czytaj wiecej
168
2014-02-26

Inspektor wojewódzki

ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia nr 5

czytaj wiecej
169
2014-02-20

Starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
170
2014-02-18

Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
171
2014-02-10

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodoezyjnego i kartograficznego

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
172
2014-01-28

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 1

Praca w celu zastepstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

czytaj wiecej
173
2013-11-29

inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - Delegatura ZUW w Koszalinie ogł. 28

czytaj wiecej
174
2013-11-04

audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego ogł. 27

czytaj wiecej
175
2013-10-22

Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne

czytaj wiecej
176
2013-10-11

starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ogł. 22

czytaj wiecej
177
2013-09-09

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

czytaj wiecej
178
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
179
2013-02-27

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

czytaj wiecej
180
2012-12-20

Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego

czytaj wiecej
181
2012-08-17

starszy inspektor ds. obsługi prasowej ZUW w Centrum Prasowym w Biurze Wojewody ogł. 10

czytaj wiecej
182
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
183
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
184
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
185
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”

czytaj wiecej
186
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”

czytaj wiecej
187
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
188
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
189
2011-12-09

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...

Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

czytaj wiecej
190
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
191
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 213722 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę