ZUW Szczecin. Ogłoszenia wydziałów - wszystkie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2018-04-20

Karta informacyjna - decyzja - Rozbiórka linii 220 kV relacji Żydowo - Gdańsk 1 - etap I - od słupa nr 7 do słupa nr 21 oraz do granicy województwa

Rozbiórka istniejącej linii 220 kV relacji Żydowo – Gdańsk 1 – Etap I – od istniejącego słupa nr 7 (z wyłączeniem tego słupa) do istniejącego słupa nr 21 oraz do granicy województwa zachodniopomorskiego, zlokalizowanej na terenie gminy Polanów, na nieruchomościach: - obręb 0216 Żydowo – dz. nr 197/1, 198/6, 199/1, 207/3, 186, 602/1, 178/2, 177/6, 139/1, 563/13; - obręb 0214 Wietrzno – dz. nr 563/6, 563/12; - obręb 0210 Stary Żelibórz – dz. nr 563/9, 7/1, 21, 10/1, 8/1, 563/10, 8/3, 10/2, 19, 2/6, 18, 14/1, 14/5, 543/6, 43, 543/7, 37/1, 34, 33/3; - obręb 0207 Nowy Żelibórz – dz. nr 71/2, 82, 57/1, 77, 56/3, 56/6, 78, 355/2, 355/3, 355/1, 76, 360, 90/1, 357.

czytaj wiecej
2
2018-04-20

inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
3
2018-04-20

inspektor wojewódzki ds. wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
4
2018-04-20

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
5
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
6
2018-04-19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na podstawie z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

o odmowie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, przez Województwo Zachodniopomorskie – z dniem 1 stycznia 1999r. – własności działki nr 59/1 o pow. 0,11 ha, obręb Pustkowo, gm. Rewal

czytaj wiecej
7
2018-04-19

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
8
2018-04-18

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, oznaczonej jako działka nr 840/15 o pow. dzierżawy 75 m2, z obrębu Dziwnówek, gm. Dziwnów.

czytaj wiecej
9
2018-04-18

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, oznaczonej jako działka nr 846/41 o pow. dzierżawy 15 m2, z obrębu Międzywodzie, gm. Dziwnów.

czytaj wiecej
10
2018-04-18

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 10 lat, oznaczonej jako działka nr 82/2 o pow. dzierżawy 465 m2, z obrębu nr 20 miasta Międzyzdroje.

czytaj wiecej
11
2018-04-18

starszy inspektor ds. realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - Delegatura ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
12
2018-04-18

inspektor wojewódzki do spraw oceny sytuacji w rolnictwie oraz udostępniania informacji o środowisku w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
13
2018-04-16

OBWIESZCZENIE o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej – ul. Nadmorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Namiotową w miejscowości Grzybowo

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Kołobrzeskiego z 14 września 2017r. nr 00676/2017 znak: B.6740.00545.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej – ul. Nadmorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Namiotową w miejscowości Grzybowo Wojewoda Zachodniopomorski 09 kwietnia 2018r. wydał decyzję znak: K-AP-2.7840.68.2017.AN uchylającą w części zaskarżoną decyzję i orzekającą w tym zakresie a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy

czytaj wiecej
14
2018-04-16

karta informacyjna-decyzja budowa dwóch dalb cumowniczych w Dźwirzynie.pdf

budowa dwóch dalb cumowniczych w Dźwirzynie, na wodach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj wiecej
15
2018-04-16

starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
16
2018-04-16

czytaj wiecej
17
2018-04-16

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działkami nr 34/8, 35/5 i 1516/6 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Dobra, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

czytaj wiecej
18
2018-04-12

Karta informacyjna - zgłoszenie - Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w pasie DW 168, gmina Świeszyno

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w pasie DW 168 - dz. nr 33/2, 53, obręb Kurozwęcz, dz. nr 121, 62, 103, 117, obręb Zegrze Pomorskie, dz. nr 297, obręb Niedalino, gmina Świeszyno

czytaj wiecej
19
2018-04-12

Karta informacyjna - zgłoszenie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie DK 20, obręb Siemczyno, gmina Czaplinek

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie DK 20 - dz. nr 256/2 obr. Siemczyno, gmina Czaplinek

czytaj wiecej
20
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
21
2018-04-12

karta inf. - wniosek - Budowa kanalizacji saniatarnej w m. Godków..pdf

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej na trasie Godków Osiedle - Jelenin - I Etap, na terenie zamkniętym PKP, na dz. nr 293/12 obręb Godków, gm. Chojna.

czytaj wiecej
22
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
23
2018-04-12

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
24
2018-04-11

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji składów MPS na terenie kompleksu wojskowego nr 6009 w Mirosławcu, położonego w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 127, gmina Mirosławiec.

czytaj wiecej
25
2018-04-10

karta inf.- decyzja - Budowa drogi rowerowej odcinek Pleśna - Gąski.pdf

Budowa drogi rowerowej Pleśna – Mielno, odcinek Pleśna – Gąski (związanej z gospodarką leśną) w części usytuowanej na terenie pasa technicznego wybrzeża morskiego, na dz. nr 316/3, nr 315/2, nr 314, nr 315/1 obręb Pleśna.

czytaj wiecej
26
2018-04-10

karta informacyjna-wniosek budowa przystani morskiej - rybackiej wraz z funkcja agroturystyczną w Świnoujściu.pdf

zmiana decyzji nr 227/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego, z 14.11.2016 r., znak: AP-1.256-3.2016.RS/WP o pozwoleniu na budowę nasypu na działce nr 232 w Świnoujściu, na terenie pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych, działka nr 232, obręb 0015 Świnoujście i zmiana decyzji nr 284/PB/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście, z 05.12.2016 r., znak: WUA.6740.304.2016.ICD o pozwoleniu na budowę części nasypu ziemnego projektowanego na części działek nr 232 i nr 230/1 w obrębie 15 przy ul. 1-go Maja w Świnoujściu na część inwestycji projektowaną poza granicami pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych w zakresie dotyczącym części działki nr 232 położonej obecnie w granicach przystani morskiej – budowa przystani morskiej – rybackiej wraz z funkcją agroturystyczną

czytaj wiecej
27
2018-04-10

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, oznaczonej jako działka nr 5/3 o pow. dzierżawy 460 m2, z obrębu Dziwnówek, gm. Dziwnów.

czytaj wiecej
28
2018-04-09

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej – rozdzielczej, na terenie działki nr 398/4, 400, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0028, miasta Koszalin.

czytaj wiecej
29
2018-04-06

inspektor wojewódzki ds. planowania zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
30
2018-04-06

inspektor wojewódzki ds. planowania przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej oraz szkolenia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
31
2018-04-05

Obwieszczenie - decyzja zmieniająca decyzję dot. przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo 24+450,00 do km 29+790,00

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2031 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 02.02.2018r. (wpłynął 05.02.2018r.) Pana Michała Żubera - Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 27.03.2018r. wydał decyzję nr 1/2018 znak: K-AP-1.7820.1-4.2018.EW w sprawie zmiany decyzji nr 8/2012 znak K-AP-1.7820.7.12.EKŚ z dnia 06.12.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino- Darłowo 24+450,00 do km 29+790,00”, sprostowanej postanowieniem znak K-AP-1.7820.7.12.EKŚ z dnia 21.01.2014r.

czytaj wiecej
32
2018-04-05

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat 3, stanowiącej część działki o pow. 6949 m2, oznaczonej numerem 5, położonej w obrębie nr 4217.

czytaj wiecej
33
2018-04-05

starszy inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
34
2018-04-05

starszy inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
35
2018-04-04

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu - dotyczy odwołania od pozwolenia na budowę dla Jeżyczki Wind Invest sp. z o.o. farmy wiatrowej Jeżyce składającej się z 10 elektrowni GE 25 SL.doc

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Sławieńskiego Nr 32/2010 z dnia 04 lutego 2010 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Jeżyczki Wind Invest Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, na budowę farmy wiatrowej Jeżyce składającej się z 10 elektrowni GE 25 SL, obejmujących linie kablowe 30 kV wraz z siecią telekomunikacji energetycznej, drogami dojazdowymi i placami montażowymi oraz fundamentami, nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

czytaj wiecej
36
2018-04-04

karta informacyjna-wniosek budowa dwóch dalb cumowniczych w Dżwirzynie.pdf

budowa dwóch dalb cumowniczych w Dźwirzynie, na wodach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj wiecej
37
2018-03-30

Wyniki konkursu plastycznego w ramach kampanii

czytaj wiecej
38
2018-03-29

kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
39
2018-03-28

Starszy inspektor ds. koordynacji świadczeń i postępowań egzekucyjnych w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
40
2018-03-27

inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
41
2018-03-27

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
42
2018-03-27

karta informacyjna - wniosek - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno - Pełczyce.pdf

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno - Pełczyce

czytaj wiecej
43
2018-03-26

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
44
2018-03-22

starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

czytaj wiecej
45
2018-03-22

Karta informacyjna - wniosek - Rozbiórka linii 220 kV relacji Żydowo - Gdańsk 1 - etap I - od słupa nr 7 do słupa nr 21 oraz do granicy województwa

Rozbiórka istniejącej linii 220 kV relacji Żydowo – Gdańsk 1 – Etap I – od istniejącego słupa nr 7 (z wyłączeniem tego słupa) do istniejącego słupa nr 21 oraz do granicy województwa zachodniopomorskiego, zlokalizowanej na terenie gminy Polanów, na nieruchomościach: - obręb 0216 Żydowo – dz. nr 197/1, 198/6, 199/1, 207/3, 186, 602/1, 178/2, 177/6, 139/1, 563/13; - obręb 0214 Wietrzno – dz. nr 563/6, 563/12; - obręb 0210 Stary Żelibórz – dz. nr 563/9, 7/1, 21, 10/1, 8/1, 563/10, 8/3, 10/2, 19, 2/6, 18, 14/1, 14/5, 543/6, 43, 543/7, 37/1, 34, 33/3; - obręb 0207 Nowy Żelibórz – dz. nr 71/2, 82, 57/1, 77, 56/3, 56/6, 78, 355/2, 355/3, 355/1, 76, 360, 90/1, 357.

czytaj wiecej
46
2018-03-22

Karta informacyjna - decyzja - Przywrócenie posadowienia gazociągu na przekroczeniu rzeki Piławki, gm. Wałcz

Przywrócenie posadowienia gazociągu na przekroczeniu rzeki Piławki, zlokalizowanego na terenie gminy Wałcz, na działkach nr 547/3 i 552/4 – obręb 0058-Kłebowiec oraz na działkach nr 8063/2 i 8063/3 – obręb 0055-Wałcz

czytaj wiecej
47
2018-03-22

Załączniki do Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii na lata 2018 - 2021

czytaj wiecej
48
2018-03-22

Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Z dniem 20 marca 2018 r. w całym kraju rozpoczną się bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z roczników 2013 - 2016 zainicjowane decyzją Ministra Zdrowia. Szczegółowe informacje zawierają komunikaty załączone do artykułu.

czytaj wiecej
49
2018-03-19

inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
50
2018-03-16

Inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń i postępowań egzekucyjnych w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
51
2018-03-15

inspektor do spraw egzekucji i ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
52
2018-03-03

inspektor wojewódzki - specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor ochrony przeciwpożarowej

ogłoszenie o naborze na zastępstwo

czytaj wiecej
53
2018-03-02

inspektor wojewódzki ds. planowania zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
54
2018-02-26

inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
55
2018-02-23

starszy inspektor ds. obsługi klientów w sprawach paszportów i zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - stanowisko zamiejscowe w Łobzie

czytaj wiecej
56
2018-02-22

inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
57
2018-02-20

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
58
2018-02-20

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
59
2018-02-20

inspektor wojewódzki ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
60
2018-02-16

inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

czytaj wiecej
61
2018-02-16

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
62
2018-02-14

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
63
2018-02-13

inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
64
2018-02-01

starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarki nieruchomościami i komunalizacji mienia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
65
2018-02-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowie tunelu pod torami, rozbudowie istniejącego peronu nr 2, przebudowie układu torowego, rozbiórce budynku WC, rozbiórce przejścia między peronami 1 i 2 o długości 17,20 m, a także wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na działkach: nr 151/21, nr 151/2, nr 151/14 w obrębie Trzebiatów.

czytaj wiecej
66
2018-01-31

inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - na zastępstwo

czytaj wiecej
67
2018-01-31

 starszy inspektor ds. analizy wniosków o legalizację zatrudnienia i pobytu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - na zastępstwo

czytaj wiecej
68
2018-01-31

starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach obywatelstwa i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

czytaj wiecej
69
2018-01-31

starszy inspektor ds. analizy wniosków o legalizację zatrudnienia i pobytu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

czytaj wiecej
70
2018-01-31

inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

czytaj wiecej
71
2018-01-31

starszy inspektor ds. wydawania zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
72
2018-01-23

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
73
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
74
2017-12-27

Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów

czytaj wiecej
75
2017-12-21

inspektor wojewódzki ds. rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, lecznictwa uzdrowiskowego oraz postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia Publicznego

czytaj wiecej
76
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
77
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
78
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
79
2017-12-05

starszy inspektor ds. ewidencji księgowej i pozaksięgowej majątku Urzędu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
80
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
81
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
82
2017-11-23

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
83
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
84
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
85
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
86
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
87
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
88
2017-10-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych na terenie jednostki wojskowej na terenie działki nr 238/14, położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 miasta Stargard.

czytaj wiecej
89
2017-10-12

inspektor wojewódzki ds. organizacji planowania obronnego i obrony cywilnej oraz szkolenia obronnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
90
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
91
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
92
2017-07-07

UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

czytaj wiecej
93
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
94
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
95
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
96
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
97
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
98
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
99
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
100
2017-04-21

Obwieszczenie o wydaniu decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 102 Międzywodzie - Dziwnów.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.12.2016 r. (uzupełniony dnia 31.01.2016 r.) Pana Andrzeja Chmielewskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 18 kwietnia Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 6/2017, znak AP-1.7820.127-5.2016.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów.

czytaj wiecej
101
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
102
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
103
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
104
2017-03-27

Inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
105
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
106
2017-03-06

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

czytaj wiecej
107
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
108
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
109
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
110
2017-02-06

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.

czytaj wiecej
111
2017-01-30

Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”.

czytaj wiecej
112
2017-01-27

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

czytaj wiecej
113
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
114
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
115
2017-01-23

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

czytaj wiecej
116
2017-01-20

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

czytaj wiecej
117
2017-01-17

KARTA INFORMACYJNA na temat wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 172

czytaj wiecej
118
2016-12-28

OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Na podstawie art. 33 i art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016 r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”

czytaj wiecej
119
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
120
2016-12-09

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

czytaj wiecej
121
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
122
2016-11-15

Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole

czytaj wiecej
123
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
124
2016-11-09

Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
125
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
126
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
127
2016-09-20

Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
128
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
129
2016-05-25

Starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
130
2016-05-24

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3 w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.

czytaj wiecej
131
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
132
2016-04-28

Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
133
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
134
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
135
2016-04-21

Radca generalny w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

czytaj wiecej
136
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
137
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
138
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
139
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
140
2016-04-07

Inspektor wojewódzki ds. analizy budżetu, finansowania zadań z zakresu środowiska i programów z udziałem środków UE w Wydziale Infrstruktury i Rolnictwa

czytaj wiecej
141
2016-03-14

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie inwestycji Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów.

czytaj wiecej
142
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
143
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
144
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
145
2016-02-26

Inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
146
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
147
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
148
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
149
2015-12-30

Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
150
2015-12-09

Inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
151
2015-11-12

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

czytaj wiecej
152
2015-11-10

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
153
2015-08-06

Powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych

czytaj wiecej
154
2015-07-20

Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura w Koszalinie

czytaj wiecej
155
2015-07-17

Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

w Wydziale Spraw Społecznych- ogłoszenie o naborze nr 7

czytaj wiecej
156
2015-06-25

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2015 - 2018

czytaj wiecej
157
2015-06-23

Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
158
2015-06-08

audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
159
2015-05-22

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

czytaj wiecej
160
2015-04-15

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpnienia epidemii (2015 - 2018 ) - druki załączników do planu

czytaj wiecej
161
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
162
2015-02-27

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
163
2015-02-27

Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

czytaj wiecej
164
2015-02-10

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny

czytaj wiecej
165
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
166
2014-12-31

Inspektor wojewódzki

ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- ogłoszenie o naborze nr 15

czytaj wiecej
167
2014-11-28

inspektor wojewódzki ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 14)

czytaj wiecej
168
2014-11-19

inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
169
2014-09-24

Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną

czytaj wiecej
170
2014-07-24

Inspektor wojewódzki ds. rodziny

w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12

czytaj wiecej
171
2014-07-16

Inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych

w Biurze Organizacji i Kadr- oferta zatrudnienia nr 11

czytaj wiecej
172
2014-06-24

Inspekor wojewódzki

ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 10

czytaj wiecej
173
2014-06-23

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich

czytaj wiecej
174
2014-06-20

Inspektor wojewódzki ds. egzekucji należności z tytułu mandatów karnych

w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 9

czytaj wiecej
175
2014-05-15

Informator dla przyszłych mam

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

czytaj wiecej
176
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
177
2014-04-25

Inspektor wojewódzki ds. zapewnienia obsługi administracyjnej Centrum Powiadamiania ratunkowego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego-oferta zatrudnienia nr 8

czytaj wiecej
178
2014-04-10

Inspektor wojewódzki ds. przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych- oferta nr 6

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
179
2014-04-03

Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka

czytaj wiecej
180
2014-03-11

Inspektor wojewódzki

ds. planowania i organizacji systemu Państwowego ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7

czytaj wiecej
181
2014-02-26

Inspektor wojewódzki

ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia nr 5

czytaj wiecej
182
2014-02-20

Starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
183
2014-02-18

Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
184
2014-02-10

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodoezyjnego i kartograficznego

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
185
2014-01-28

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 1

Praca w celu zastepstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

czytaj wiecej
186
2013-11-29

inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - Delegatura ZUW w Koszalinie ogł. 28

czytaj wiecej
187
2013-11-04

audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego ogł. 27

czytaj wiecej
188
2013-10-22

Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne

czytaj wiecej
189
2013-10-11

starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ogł. 22

czytaj wiecej
190
2013-09-09

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

czytaj wiecej
191
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
192
2013-02-27

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

czytaj wiecej
193
2012-12-20

Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego

czytaj wiecej
194
2012-08-17

starszy inspektor ds. obsługi prasowej ZUW w Centrum Prasowym w Biurze Wojewody ogł. 10

czytaj wiecej
195
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
196
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
197
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
198
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”

czytaj wiecej
199
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”

czytaj wiecej
200
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
201
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
202
2011-12-09

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...

Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

czytaj wiecej
203
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
204
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 205929 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę