Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2019-02-21

ogłoszenie nr 11 - inspektor wojewódzki ds.postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
2
2019-02-21

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę.

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 703 o pow. dzierżawy 0,0096 ha, z obrębu Widuchowa 2, gm. Widuchowa.

czytaj wiecej
3
2019-02-21

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę.

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 122/1 o pow. dzierżawy 0,1161 ha, z obrębu Górnowo, gm. Banie.

czytaj wiecej
4
2019-02-20

obwieszczenie -Zmiana pozwolenia na budowę na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.doc

Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego poprzez pełnomocnika Panią Małgorzatę Lindner, Wojewoda Zachodniopomorski 19.02.2019 r. wydał decyzję nr 28/2019, znak: AP-1.7840.1.9-6.2019.MM, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2017 z dnia 10.11.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty. Zakres zmian obejmuje przeprojektowanie Tłoczni Gazu Goleniów oraz Układu Śluz Mechowo na terenie woj. zachodniopomorskiego w powiatach: goleniowskim i gryfickim

czytaj wiecej
5
2019-02-20

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa ciągu pieszo-rowerowego i muru oporowego w Stargardzie.doc

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz muru oporowego na terenie działki nr 100/81, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0010 miasta Stargard, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
6
2019-02-20

Karta Informacyjna - Zmiana pozwolenia na budowę na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty.pdf

Zmiana pozwolenia na budowę dla gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty. Zakres zmian obejmuje przeprojektowanie Tłoczni Gazu Goleniów oraz Układu Śluz Mechowo

czytaj wiecej
7
2019-02-20

obwieszczenie-Budowa stanowiska do załadunku, rozładunku i bunkrowania statków w porcie zewnętrznym w Świnoujściu.doc

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.02.2019 r., Pana Dariusza Słaboszewskiego, występującego w imieniu inwestora Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa stanowiska do załadunku, rozładunku i bunkrowania statków w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
8
2019-02-20

Karta informacyjna - wniosek-Budowa stanowiska do załadunku, rozładunku i bunkrowania statków w porcie zewnętrznym w Świnoujściu.pdf

„Budowa stanowiska do załadunku, rozładunku i bunkrowania statków w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”

czytaj wiecej
9
2019-02-20

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami SP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
10
2019-02-20

Wykaz Starosty Świdwińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Świdwińskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 20 o pow. 0,2639 ha, z obrębu Brzeżno, gm. Brzeżno oraz lokal użytkowy o pow. 182,07 m2 wraz z udziałem 31/100 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 120/3 o pow. 0,1043 ha położonej w obrębie 006 miasta Połczyn-Zdrój.

czytaj wiecej
11
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
12
2019-02-19

Wykaz Starosty Łobeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Łobeskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 64/14 o pow. 0,7147 ha, z obrębu Grabowo, gm. Łobez.

czytaj wiecej
13
2019-02-18

zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
14
2019-02-18

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użyczenie.

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie oddania w użyczenie Gminie Kołobrzeg, na okres 3 lat, nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 339/1 o pow. 13,24 ha, z obrębu Grzybowo, gm. Kołobrzeg.

czytaj wiecej
15
2019-02-18

ogłoszenie nr 6 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
16
2019-02-18

ogłoszenie nr 4 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
17
2019-02-18

ogłoszenie nr 5 inspektor wojewódzki ds.nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
18
2019-02-18

Ogłoszenie nr 7 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
19
2019-02-15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu zakończenia

sprawy w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 16 o pow. 0,0289 ha, obręb 0006 Morzyczyn, gmina Kobylanka, przeznaczoną na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2018 z 14 listopada 2018 r., znak: AP-1.747.9-9.2018.JR, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej pn. „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT G”.

czytaj wiecej
20
2019-02-15

kierownik Oddziału Inwestycji, Remontów i Administrowania Mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
21
2019-02-15

Ogłoszenie nr 17 - inspektor wojewódzki ds. obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
22
2019-02-14

inspektor wojewódzki ds. obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
23
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
24
2019-02-13

wszczęcie postepowania - budowa telekomunikacyjnej linii kablowej na poligonie Drawsko Pomorskie.doc

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej na poligonie Drawsko Pomorskie w obrębach ewidencyjnych Konotop, Oleszno, Karwice i Woliczno w gminie Drawsko Pomorskie, stanowiących tereny zamknięte MON.

czytaj wiecej
25
2019-02-13

wszczęcie postepowania - budowa podziemnej linii kablowej średniego napięcia wraz z linią światłowodową i telekomunikacyjną w Dolicach.doc

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej linii kablowej średniego napięcia wraz z linią światłowodową i telekomunikacyjną na terenie działek nr 24 i 1478/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice w gminie Dolice, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
26
2019-02-13

starszy inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
27
2019-02-12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – wejście na teren działek w celu wykonania badań geologicznych.doc

Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 19a ust. 3 i ust. 6 ustawy z 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika P. Marcina Gubałę, 12.02.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren działek:

czytaj wiecej
28
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta

czytaj wiecej
29
2019-02-12

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
30
2019-02-11

Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy przez GINB - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra.pdf

Na podstawie art. art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że z uwagi na niezakończone postępowanie wyjaśniające zachodzi konieczność przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania

czytaj wiecej
31
2019-02-11

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 172/1 o pow. dzierżawy 140 m2, z obrębu Zagórze, gm. Wolin.

czytaj wiecej
32
2019-02-11

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Mielno, nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 307/4 o pow. 0,6 ha, z obrębu Sarbinowo, gm. Mielno.

czytaj wiecej
33
2019-02-11

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 283/4 o pow. 0,15 ha, z obrębu Wierciszewo, gm. Sianów.

czytaj wiecej
34
2019-02-11

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 318/2 o pow. 0,0800 ha, z obrębu Mielęcin, gm. Pyrzyce.

czytaj wiecej
35
2019-02-11

Wykaz Starosty Szczecineckiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę.

Wykaz Starosty Szczecineckiego w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działki: nr 285 o pow. 2,9907 ha, obręb Spore 0030, gm. Szczecinek oraz nr 1/23 o pow. 0,0696 ha, z obrębu m. Szczecinek 0011.

czytaj wiecej
36
2019-02-07

obwieszczenie Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. – Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Wojewoda Zachodniopomorski decyzją z 05 lutego 2019 roku odmówił stwierdzenia nieważności decyzji nr 10/2016 Prezydenta Miasta Szczecin z 30 listopada 2016 roku (znak: WUiAB-IV.6740.366.2016.ML; UNP: 48179/WUiAB/-XIV/16) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie” w granicach działek: obręb 2064 działki nr: 11, 59, 78, 87, 91; obręb 2065 działki nr: 38, 42/1, 42/2, 43; obręb 2070 działki nr: 10, 15, 57, 80/2, 80/3, 80/4, 89, 90, 95; obręb 2072 działki nr: 265/1, 266/1; obręb 2138 działki nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/4, 5/1, 5/5, 5/6, 19/10, 19/21, 20/5, 20/6, 20/7, 20/9, 20/10, 21, 22, 23, 27; obręb 2140 działki nr: 96, 97, 118, 125/1; obręb 2145 działki nr 54/5, 55/4; obręb 2146 działki nr: 57; obręb 2148 działki nr: 4, wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Szczecin.

czytaj wiecej
37
2019-02-06

postępowanie RDOŚ Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rzęśnica - Miękowo.doc

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm..) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 12.10.2018 r. Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)”, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

czytaj wiecej
38
2019-02-06

karta informacyjna-decyzja budowa głebi dokowej przy nabrzeżu remontowym w Szczecinie.pdf

budowa głębi dokowej przy nabrzeżu Remontowym w Szczecinie, na terenie morskich wód wewnętrznych, działka wodna nr 95/10, obręb 1084 Szczecin

czytaj wiecej
39
2019-02-06

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy elektrowni wiatrowej Jezierzyce .pdf

Budowa elektrowni wiatrowej EW1, w ramach zamierzenia pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Jezierzyce”, na działce nr 1, obręb 0057 Jezierzyce, gmina Rąbino, powiat świdwiński.

czytaj wiecej
40
2019-02-06

informacja o pozwoleniu na budowę głębi dokowej przy nabrzeżu Remontowym w Szczecinie.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 21/2019, z 04.02.2019 r., znak: AP-1.7840.1.217-3.2018.RS o pozwoleniu na budowę głębi dokowej przy nabrzeżu Remontowym w Szczecinie, na terenie morskich wód wewnętrznych, działka wodna nr 95/10, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
41
2019-02-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

czytaj wiecej
42
2019-02-04

Karta informacyjna - decyzja - budowa sieci wodociągowej w pasie DW 178 w Wałczu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 178 - dz. nr 5095, 5204/4 obr. 01 M. Wałcz, w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przejazdową przepompownią ścieków w rejonie ul. Półwiejskiej w Wałczu”.

czytaj wiecej
43
2019-02-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

czytaj wiecej
44
2019-02-04

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użyczenie.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie oddania w użyczenie na okres do 31 grudnia 2025 r. nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 57/1 o pow. 0,0390 ha, z obrębu Ostromice, gm. Wolin.

czytaj wiecej
45
2019-02-04

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 10 o pow. dzierżawy 51 m2, z obrębu Piaski, gm. Wolin.

czytaj wiecej
46
2019-02-04

Wykaz Starosty Szczecineckiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użyczenie.

Wykaz Starosty Szczecineckiego w sprawie oddania w użyczenie na okres 10 lat, nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 352 o pow. 6,59 ha oraz nr 354 o pow. 4,01 ha, z obrębu Sępolno Małe, gm. Biały Bór.

czytaj wiecej
47
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
48
2019-01-28

karta informacyjna - wniosek elektrownia wiatrowa Jezierzyce

Budowa elektrowni wiatrowej EW1, w ramach zamierzenia pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Jezierzyce”, na działce nr 1, obręb 0057 Jezierzyce, gmina Rąbino, powiat świdwiński.

czytaj wiecej
49
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
50
2019-01-23

obwieszczenie decyzja-Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków.doc

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 31.12.2018 r. Pana Marcina Zamojskiego, pełnomocnika inwestora Polskiego LNG S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 23.01.2019 r. decyzję Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków”.

czytaj wiecej
51
2019-01-23

Karta informacyjna - decyzja Rozbudowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego - wybudowanie trzeciego zbiornika LNG wraz z niezbędnymi instalacjami i lądowego systemu załadunku LNG na kolej.pdf

Rozbudowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w oparciu o wybudowanie trzeciego zbiornika LNG wraz z niezbędnymi instalacjami oraz lądowego systemu załadunku LNG na kolej

czytaj wiecej
52
2019-01-23

Karta informacyjna - decyzja Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków.pdf

Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków

czytaj wiecej
53
2019-01-22

inspektor wojewódzki do spraw oceny sytuacji w rolnictwie, udostępniania informacji o środowisku oraz dodatku energetycznego w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
54
2019-01-22

Główny Specjalista do spraw ustanawiania stref ochronnych ujęć wodnych oraz ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
55
2019-01-21

karta informacyjna-decyzja budowa dwóch zbiorników magazynowych w Szczecinie-zmiana pozwolenia.pdf

budowa dwóch zbiorników magazynowych ciekłego azotu oraz argonu przy ulicy Hryniewieckiego 1 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 24/6, obręb 1084 Szczecinzmiana pozwolenia

czytaj wiecej
56
2019-01-21

informacja o zmianie pozwolenia na budowę dwóch zbiorników magazynowych w Szczecinie.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2019, z 15.01.2019 r., znak: AP-1.7840.1.222-3.2018.RS o zmianie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 78/2018, z 05.07.2018 r., znak: AP-1.7840.1.24-5.2018.RS o pozwoleniu na budowę dwóch zbiorników magazynowych ciekłego azotu oraz argonu przy ulicy Hryniewieckiego 1 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 24/6, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
57
2019-01-21

informacja o budowie trzech budynków usług turystycznych w Sianożętach.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2019, z 11.01.2019 r., znak: AP-1.7840.1.185-4.2018.RS o pozwoleniu na budowę zespołu trzech budynków usług turystycznych z lokalami apartamentowymi, garażem podziemnym, krytym basenem oraz częścią usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Lotniczej w Sianożętach, część przedsięwzięcia zlokalizowana na terenie pasa technicznego brzegu morskiego, działka nr 162/1, obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie.

czytaj wiecej
58
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
59
2019-01-15

Karta informacyjna - wniosek - budowa sieci wodociągowej w pasie DW 178 w Wałczu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 178 - dz. nr 5095, 5204/4 obr. 01 M. Wałcz, w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przejazdową przepompownią ścieków w rejonie ul. Półwiejskiej w Wałczu”.

czytaj wiecej
60
2019-01-14

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

czytaj wiecej
61
2019-01-14

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Pomocy Społecznej w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
62
2019-01-14

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
63
2019-01-14

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
64
2019-01-11

Obwieszczenie - wezwanie wierzycieli gminy Ostrowice do zgłaszania swoich wierzytelności

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. poz. 1432), Wojewoda Zachodniopomorski wzywa wierzycieli gminy Ostrowice do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

czytaj wiecej
65
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
66
2019-01-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
67
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
68
2019-01-02

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
69
2019-01-02

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiana Ratunkowego w ZUW w Szczecinie

czytaj wiecej
70
2018-12-31

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
71
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
72
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
73
2018-12-21

Konkurs w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym „Pokonać bezdomność” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
74
2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

czytaj wiecej
75
2018-12-10

Program "Opieka 75+" na 2019 rok.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Program „Opieka 75+”. Adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

czytaj wiecej
76
2018-12-04

starszy inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
77
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
78
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
79
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
80
2018-11-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

czytaj wiecej
81
2018-10-25

Zaproszenie na sympozjum regionalne „Ciężkie zakażenia u pacjentów leczonych poza OIT – diagnostyka i terapia”

czytaj wiecej
82
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
83
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
84
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
85
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
86
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
87
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
88
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
89
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
90
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
91
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
92
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
93
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
94
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
95
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
96
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
97
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
98
2018-04-26

Wojewoda Mazowiecki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie inżynierii medycznej.

czytaj wiecej
99
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
100
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
101
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
102
2018-03-22

Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Z dniem 20 marca 2018 r. w całym kraju rozpoczną się bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z roczników 2013 - 2016 zainicjowane decyzją Ministra Zdrowia. Szczegółowe informacje zawierają komunikaty załączone do artykułu.

czytaj wiecej
103
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
104
2017-12-27

Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów

czytaj wiecej
105
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
106
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
107
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
108
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
109
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
110
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
111
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
112
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
113
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
114
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
115
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
116
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
117
2017-07-07

UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

czytaj wiecej
118
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
119
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
120
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
121
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
122
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
123
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
124
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
125
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
126
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
127
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
128
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
129
2017-03-06

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

czytaj wiecej
130
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
131
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
132
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
133
2017-02-06

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.

czytaj wiecej
134
2017-01-27

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

czytaj wiecej
135
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
136
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
137
2017-01-23

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

czytaj wiecej
138
2017-01-20

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

czytaj wiecej
139
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
140
2016-12-09

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

czytaj wiecej
141
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
142
2016-11-15

Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole

czytaj wiecej
143
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
144
2016-11-09

Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
145
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
146
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
147
2016-09-20

Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
148
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
149
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
150
2016-04-28

Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
151
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
152
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
153
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
154
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
155
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
156
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
157
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
158
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
159
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
160
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
161
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
162
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
163
2015-05-22

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

czytaj wiecej
164
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
165
2015-02-27

Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

czytaj wiecej
166
2015-02-10

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny

czytaj wiecej
167
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
168
2014-09-24

Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną

czytaj wiecej
169
2014-06-23

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich

czytaj wiecej
170
2014-05-15

Informator dla przyszłych mam

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

czytaj wiecej
171
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
172
2014-04-03

Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka

czytaj wiecej
173
2013-10-22

Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne

czytaj wiecej
174
2013-09-09

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

czytaj wiecej
175
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
176
2013-02-27

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

czytaj wiecej
177
2012-12-20

Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego

czytaj wiecej
178
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
179
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
180
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
181
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”

czytaj wiecej
182
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”

czytaj wiecej
183
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
184
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
185
2011-12-09

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...

Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

czytaj wiecej
186
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
187
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 252258 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę