ZUW Szczecin. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Obywatelstwo polskie - Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

2013-03-04

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

ikonka przypisana do artykułu

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

 

Prezydent RP może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

 

Wniosek składa się u Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

lub u konsula - od obywatela polskiego zamieszkałego za granicą.

 

Miejsce zamieszkania ustala się na podstawie faktycznego miejsca zamieszkania, tzn. miejsca gdzie się koncentruje centrum życiowe. 


WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim  na formularzu urzędowo określonym,
 2. zdjęcie biometryczne, czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 3. oryginał aktualnego tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe matki oraz płeć,
 4. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport).
 5. poświadczona urzędowo kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
 6. aktualnie wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 7. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszport, dokument podróży, dokument tożsamości obywatela UE),
 8. Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim dodatkowo załącza:

a.     fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi z punktu 2,

b.     oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe matki oraz płeć małoletniego,  

c.     kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie małoletniego,

d.     poświadczoną urzędowo kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez małoletniego obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,

e.     oświadczenie o wyrażeniu zgody  na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację,

f.      oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od małoletniego zamieszkałego za granicą. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację.


POZOSTAŁE WYMOGI

Wniosek sporządzony na druku urzędowo określonym

Składany osobiście lub pocztą z podpisem urzędowo poświadczonym

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

Czas przyjmowania pojedynczego wniosku: około 20-30 min.

 

Wojewoda niezwłocznie występuje do Komendanta Wojewódzkiego Policji, a w razie potrzeby do innych organów o przekazanie w ciągu miesiąca informacji niezbędnych do prowadzonego postępowania.

 

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich niezbędnych dokumentów, urząd wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 

Komplet dokumentów po przeprowadzeniu w Urzędzie postępowania opiniującego trwającego do 2 miesięcy, Wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, które następnie są przekazywane do Biura Obywatelstwa i Prawa Łaski w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Wojewoda informuje stronę o przekazaniu akt do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

W postępowaniu przed Prezydentem RP o nadanie obywatelstwa nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego /za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń/. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent RP nie jest związany żadnym terminem ustawowym do rozpatrzenia wniosku.

 

Po podpisaniu przez Prezydenta RP postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa polskiego, Biuro Obywatelstwa i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta RP wysyła stosowne zaświadczenia do Urzędu Wojewódzkiego w celu wręczenia ich zainteresowanym.


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

72-502 Szczecin

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 8.00 do 16.45, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

pokój Nr 96, tel. 91 43 03 498

pokój 15, tel. 91 43 03 232

pokój 11, tel. 91 43 03 691

faks 91 422 57 12

www.wsoim@szczecin.uw.gov.pl

 

Delegatura Urzędu w Koszalinie

Ul. Władysława Andersa 34

70-950 Koszalin

 

Poniedziałek od 7.45 do 17.45, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.00

Pok.138, tel. 94 34 28 396

Pok. 134, tel. 94 34 28 338


Tryb odwoławczy:

brak


Opłaty:

brak


Uwagi:

 1. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP o ile w postanowieniu nie wskazano innego terminu.
 2. Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula  (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).

Podstawa prawna:

 – art. 49 ustawy z dnia 09 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. Nr 28, poz. 161)


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2013-03-04 o godzinie: 12:45:22 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-01-07 o godzinie: 10:34:33 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2016-01-07 o godzinie: 10:34:33 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 5894 razy.
historia wersji:
2016-01-07, 10:34:33 - Joanna Zmudziejewska
2015-07-21, 10:24:59 - Joanna Zmudziejewska
2014-04-09, 13:11:47 - Piotr Pieleszek
2014-04-09, 13:05:48 - Piotr Pieleszek
2013-04-16, 14:27:49 - Piotr Pieleszek
2013-03-04, 12:45:22 - Joanna Zmudziejewska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie sie obywatelstwa polskiego
.pdf
65.9 kB
2013-03-04, 12:46:44
2
Aneks do wniosku o wyrazenie zgody na zrzeczeczenie obywatelstwa dla małoletniego
.pdf
41 kB
2013-03-04, 12:47:09
cofnij do druku na górę