ZUW Szczecin. Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

2012-04-21

Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

ikonka przypisana do artykułu

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543).Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian jest również przeciwdziałanie występującym obecnie nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.

W załącznikach znajdziesz wniosek z informacjami przydatnymi przy jego wypełnianiu

 

Zatrudnianie cudzoziemców - informacje dla pracodawców  

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa migrantów w praktyce 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce oraz informowanie pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnienie cudzoziemców o procedurach. 

Pod numerem telefonu 22 490 20 44 oraz na stronie internetowej 

migrant.info.pl

można uzyskać rzetelną poradę i informację dotyczącą kwestii pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. 

Zezwolenia na pracę

Przepisy rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca w przeważającej części odpowiadają przepisom dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2009 r. Najistotniejsze zmiany dotyczą postępowania poprzedzającego wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Obejmują one m. in. ograniczenie kręgu osób, wśród których w pierwszej kolejności PUP poszukuje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, oraz możliwość niewyrażenia zgody przez pracodawcę na skierowanie do niego tak wybranych kandydatów. Znacznie zmieniony został wzór informacji starosty.

Dwa etapy kierowania kandydatów

Pierwszy etap (obligatoryjny) jest ściśle związany z wydaniem informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, która powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem „pierwszeństwa dostępu do rynku pracy obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji (…)”. W rozporządzeniu przyjęto, że realizacja tej zasady powinna odbywać się poprzez dobór, a następnie skierowanie do pracodawcy obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, oraz wydanie informacji wyłącznie w oparciu o wyniki rekrutacji przeprowadzonej wśród tej grupy kandydatów. W przypadku, gdy starosta nie zidentyfikuje odpowiednich kandydatów spośród osób objętych „pierwszeństwem”, wydaje informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, na podstawie której wojewoda może wydać decyzję pozytywną w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Drugi etap kierowania kandydatów zgodnie z regulacją zawartą w § 5 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia dotyczy bezrobotnych i poszukujących pracy spełniających wymagania pracodawcy, którzy nie należą do grona osób objętych „pierwszeństwem dostępu do rynku pracy” i może nastąpić wyłącznie w sytuacji wydania informacji starosty stwierdzającej brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Oznacza to, że starosta może (za zgodą pracodawcy) podjąć dalsze działania mające na celu realizację złożonej przez pracodawcę oferty pracy tylko w przypadku, gdy nie znalazł odpowiednich kandydatów spośród obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji (…).

 

Nie trzeba się godzić na każdego kandydata

W rozporządzeniu przewidziano także możliwość niewyrażenia zgody przez podmiot powierzający pracę na skierowanie do niego kandydatów spełniających wymagania określone w złożonej ofercie pracy oraz konsekwencje takiej decyzji dla treści informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (§ 5 ust. 4).

Okres ważności informacji starosty

Ponadto rozporządzenie zawiera regulację, która w przypadkach uzasadnionych sytuacją na lokalnym rynku pracy umożliwia staroście „ograniczenie okresu ważności”[1] wydawanej przez niego informacji ze 180 do 90 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Wymóg dostarczenia oryginału

Nowym rozwiązaniem jest także wymóg dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oryginału informacji starosty, co oznacza, że dokument ten nie będzie mógł być wykorzystywany wielokrotnie w kolejnych postępowaniach administracyjnych dotyczących różnych cudzoziemców.

 

Praca bez zezwolenia

Również 1 maja 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Z wizą przez cały rok

Najważniejsza zmiana dotyczy rozszerzenia możliwości pracy bez zezwolenia na pracę na studentów studiów stacjonarnych i doktorantów przebywających na terytorium RP na podstawie wizy w celu odbycia studiów w Polsce (dotychczas możliwość pracy bez zezwolenia w ciągu całego roku mieli studenci i doktoranci posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze studiami, natomiast studenci przebywający w Polsce na podstawie wiz mieli możliwość pracy bez zezwolenia tylko w miesiącach wakacyjnych).

 

Praca na podstawie oświadczeń

Istotna zmiana dotyczy również oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy. Przepis został doprecyzowany, tak by nie budziło wątpliwości, że okolicznością uzasadniającą zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki pracy cudzoziemca. Rozwiązanie to ma służyć lepszemu zabezpieczeniu praw cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń, zbliżyć poziom ochrony cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę i ułatwić kontrolę legalności pracy cudzoziemców.

 

Wykłady, referaty, prezentacje

Z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni zostali cudzoziemcy wygłaszający okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej niezależnie od miejsca stałego pobytu tych osób (dotychczas obowiązywał warunek, by osoby te zachowywały miejsce stałego pobytu za granicą).

TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ:

A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym;

D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt B, C, D.

Pracodawca ubiegający się o wydanie zezwolenia lub przedłużenie zezwolenia powinien zgłosić się w pok. 96 /tel. 91 430 34 98 Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny wniosek /istnieje również możliwość pobrania wniosku ze strony internetowej Urzędu – www.szczecin.uw.gov.pl/.

Następnie wnioskodawca powinien złożyć w pok. 93 wniosek wypełniony w języku polskim, przedstawić do wglądu wymienione poniżej dokumenty oraz dołączyć do wniosku ich kopie:

 

- zezwolenie typu A:

 1. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna - ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna - umowę spółki;
 3. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji - akty notarialne o zawiązaniu spółki;
 4. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest ta agencja;
 6. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 7. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 8. informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 9. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8. - w przypadku cudzoziemca, obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem pracy przez cudzoziemca powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – do wniosku należy dołączyć:

 

Przedłużenie zezwolenia A:

następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.
Wnioskodawca powinien przedstawić do wglądu oraz dołączyć do wniosku kopie:

 1. dokumentów, o których mowa w pkt. 1-7;
 2. umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 3. dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca- zaświadczenie ZUS lub druk ZUS RCA.


- zezwolenie typu B:

 1. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji - umowę spółki;
 2. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji - akty notarialne o zawiązaniu spółki;
 3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
 5. dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku;
 6. dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności (prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. dotyczących uzyskanego przez podmiot dochodu rocznego /12-krotność przeciętnego wynagrodzenia/ oraz wymaganego stanu zatrudnienia /zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez rok poprzedzający złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę/);
 7. informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;
 8. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Przedłużenie zezwolenia B:

następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Wnioskodawca powinien przedstawić do wglądu oraz dołączyć do wniosku kopie:

 1. dokumentów, o których mowa w pkt. 1-7;
 2. umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 3. dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca-


- zezwolenie typu C:

 1. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 3. dokumenty potwierdzające powiązania podmiotu przyjmującego z pracodawcą zagranicznym, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;
 4. dokument potwierdzający delegowanie cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego do podmiotu przyjmującego;
 5. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 6. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7.


- zezwolenie typu D:

 1. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 3. umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 4. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 5. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie.


- zezwolenie typu E:

 1. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 3. umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 4. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 5. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy:


Przyjmowanie wniosku o wydanie zezwolenia lub przedłużenie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca trwa ok. 30 minut.
W terminie do 1 miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wydania bądź odmowy wydania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca.

Uwaga - w zwiazku z dużą ilością złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP, czas wydania decyzji może wydłużyć się   ok 3 miesięcy.

Sprawy załatwiamy niezwłocznie,  jednakże według kolejności ich wpływu.


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,

pokój 90 - od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w poniedziałek od 10.00 do 18.00,
tel. 91 430 34 98,
fax 91 422 57 12,
e-mail so@szczecin.uw.gov.p

Zgodnie z art. 32 i 33 K.p.a - Pracodawca może  działać przez ustanowionego  przez siebie pelnomocnika.Pełnomocnictwo powinno byc dzielone na piśmie. ( wzór upoważnienia w załączniku)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Opłaty:

Pracodawca składający wniosek jest zobowiązany dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości:


W przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca lub podmiot zatrudniający dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy określonej wyżej kwoty.

Opłaty wnosi się w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub na rachunek tego organu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
Narodowy Bank Polski O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę (imię i nazwisko cudzoziemca)”

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1065),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01-04-2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. 2015 poz 543.)
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. nr 155, poz. 919 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2013 r., poz. 1644).


PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:51:57 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-01-08 o godzinie: 12:19:26 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-01-08 o godzinie: 12:19:26 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 80270 razy.
historia wersji:
2018-01-08, 12:19:26 - Joanna Zmudziejewska
2018-01-08, 12:17:50 - Joanna Zmudziejewska
2018-01-02, 13:50:32 - Piotr Pieleszek
2018-01-02, 13:48:04 - Piotr Pieleszek
2018-01-02, 13:47:33 - Piotr Pieleszek
2017-12-27, 12:35:02 - Joanna Zmudziejewska
2017-12-27, 12:33:10 - Joanna Zmudziejewska
2017-06-07, 10:42:04 - Joanna Zmudziejewska
2017-04-05, 10:06:06 - Joanna Zmudziejewska
2017-03-21, 14:11:08 - Joanna Zmudziejewska
2017-03-21, 14:08:20 - Joanna Zmudziejewska
2017-02-10, 10:33:19 - Joanna Zmudziejewska
2016-11-30, 13:18:33 - Joanna Zmudziejewska
2016-09-09, 13:13:14 - Joanna Zmudziejewska
2016-09-02, 11:41:24 - Piotr Pieleszek
2016-08-31, 13:27:32 - Joanna Zmudziejewska
2016-07-04, 12:32:15 - Joanna Zmudziejewska
2016-07-04, 12:22:37 - Joanna Zmudziejewska
2016-07-04, 12:21:21 - Joanna Zmudziejewska
2016-07-04, 12:13:28 - Joanna Zmudziejewska
2016-05-30, 08:07:52 - Piotr Pieleszek
2016-05-30, 08:06:00 - Piotr Pieleszek
2016-05-30, 08:05:48 - Piotr Pieleszek
2016-05-20, 11:37:19 - Piotr Pieleszek
2016-05-17, 11:31:05 - Piotr Pieleszek
2016-05-17, 11:27:44 - Piotr Pieleszek
2016-05-17, 11:26:21 - Piotr Pieleszek
2015-11-24, 10:00:30 - Piotr Pieleszek
2015-11-24, 10:00:14 - Piotr Pieleszek
2015-11-24, 09:59:59 - Piotr Pieleszek
2015-09-10, 12:40:32 - Joanna Zmudziejewska
2015-09-10, 12:37:54 - Joanna Zmudziejewska
2015-05-25, 11:56:36 - Joanna Zmudziejewska
2015-05-25, 11:55:23 - Joanna Zmudziejewska
2015-05-25, 11:53:06 - Joanna Zmudziejewska
2015-05-25, 10:59:18 - Piotr Pieleszek
2015-05-25, 10:55:19 - Piotr Pieleszek
2015-05-25, 10:50:17 - Joanna Zmudziejewska
2015-05-25, 10:39:21 - Joanna Zmudziejewska
2015-05-25, 10:35:56 - Joanna Zmudziejewska
2015-05-08, 10:34:18 - Paweł Pacała
2015-05-04, 08:03:02 - Grażyna Stojecka
2015-05-04, 08:00:15 - Grażyna Stojecka
2015-05-04, 07:59:25 - Grażyna Stojecka
2015-04-28, 10:44:38 - Joanna Zmudziejewska
2015-04-28, 10:42:34 - Joanna Zmudziejewska
2014-12-09, 10:52:40 - Joanna Zmudziejewska
2014-12-09, 10:51:58 - Joanna Zmudziejewska
2014-11-24, 14:04:58 - Piotr Pieleszek
2014-11-24, 14:04:02 - Piotr Pieleszek
2014-11-24, 14:03:50 - Piotr Pieleszek
2014-11-24, 14:03:23 - Piotr Pieleszek
2014-10-29, 12:36:46 - Piotr Pieleszek
2014-06-04, 08:56:36 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:42:48 - Piotr Pieleszek
2014-01-21, 14:08:15 - Piotr Pieleszek
2014-01-02, 15:18:44 - Piotr Pieleszek
2013-07-05, 11:10:59 - Piotr Pieleszek
2013-04-16, 09:16:06 - Piotr Pieleszek
2013-03-04, 16:06:52 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 16:04:57 - Joanna Zmudziejewska
2012-04-25, 08:21:21 - Anna Rokosz
2012-04-25, 08:17:48 - Anna Rokosz
2012-04-21, 22:51:57 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznejz dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
.pdf
176.9 kB
2014-01-24, 09:42:02
2
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
.pdf
178.1 kB
2014-01-24, 09:43:28
3
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
.pdf
298.1 kB
2014-01-24, 09:45:24
4
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
.pdf
1004 kB
2015-05-04, 07:50:35
5
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
.pdf
175.3 kB
2015-10-29, 09:31:53
6
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20-04-2004 -t.j z 2016 poz 645
.pdf
760.7 kB
2016-07-04, 12:11:54
7
Upoważnienie dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP
.doc
26 kB
2017-04-25, 08:09:22
8
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od 01-01-2018
.pdf
95 kB
2017-12-27, 12:59:40
9
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
.pdf
1037.4 kB
2017-12-27, 13:02:04
10
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
.pdf
392.2 kB
2017-12-27, 13:03:17
11
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
.pdf
233.1 kB
2017-12-27, 13:04:32
12
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
.pdf
231 kB
2017-12-27, 13:05:31
13
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
.pdf
228.1 kB
2017-12-27, 13:06:59
14
Oświadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust.( dotyczące karalności)
.pdf
89.9 kB
2017-12-28, 08:51:07
15
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od 01-01-2018
.pdf
121.6 kB
2017-12-28, 08:52:52
cofnij do druku na górę