ZUW Szczecin. Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Obywatelstwo polskie - Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

2012-04-21

Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Wymagane dokumenty

Dokumenty poświadczające dane zawarte we wniosku, w tym wymagane: 

 1. Dla osób posiadających ważny paszport lub dowód osobisty:
  kserokopie tych dokumentów,
  dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 2. Dla osób, których polski paszport utracił ważność, a posiadających inne obywatelstwo:
  zagraniczny paszport,
  odpisy aktów stanu cywilnego w tym aktu stanu cywilnego na obecnie noszone nazwisko, może zajść konieczność wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego,
  paszport na którym osoba zainteresowana opuściła Polskę,
  nieważny polski dowód osobisty,
  decyzja o zmianie nazwiska lub imienia za granicą, jeśli taka zmiana nastąpiła,
  dowód wniesienia opłaty skarbowej,
  ewentualnie polskie dokumenty tożsamości rodziców, w przypadku, gdy wniosek dotyczy małoletniego – polskie dokumenty tożsamości rodziców obowiązkowo,
  książeczka wojskowa,
  akt nabycia obywatelstwa obcego.

 3. dla osób które w latach 1951-1984 r wyjechały z Polski na podstawie dokumentu podróży lub Uchwał Rady Państwa dla wyjeżdżających na pobyt stały do Państwa Izrael lub wyjeżdżających jako repatrianci do Niemiec:
  zaświadczenie o dacie nabycia obywatelstwa obcego,
  odpisy aktów stanu cywilnego w tym aktu stanu cywilnego na obecnie noszone nazwisko i aktu stanu cywilnego na nazwisko na którym nastąpił wyjazd z Polski,
  dokument na którym osoba zainteresowana opuściła Polskę,
  inne dokumenty ułatwiające potwierdzenie posiadania obywatelstwa, tj. świadectwa szkolne, dokumenty rodzinne,
  dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Pozostałe wymagania

Wniosek należy wypełnić na druku urzędowo określonym , oryginały dokumentów przedstawić do wglądu.

Termin i sposób załatwiania sprawy 

Czas przyjmowania pojedynczego wniosku:

Ad 1- około 5 min. Ad 2 - około 10 min. Ad 3- około 20-30 min.


Okres oczekiwania na wydanie poświadczenia i postępowanie wyjaśniające 

Ad 1 - 7 dni – postępowanie wymaga dokonania sprawdzeń w ewidencji paszportowej wydziału, oraz zapisów w Centralnym Banku Danych. 

Ad 2 -30 dni –postępowanie wyjaśniające wymaga zapytania polskich konsulatów o okoliczność składania wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, w wyjątkowych przypadkach postępowanie wymaga wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej o akta paszportowe- wówczas okres oczekiwania może wynosić około 2 miesiące. 

Ad 3 - około 2 miesiące – postępowanie wyjaśniające wymaga wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej o akta paszportowe, do urzędów gminy o archiwalne zapisy, oraz do innych instytucji posiadających archiwa niezbędne do prowadzonego postępowania.

O właściwości miejscowej wojewody decyduje kolejno:

W razie braku tych podstaw właściwy jest Wojewoda Mazowiecki.

Wojewoda może przed wydaniem decyzji wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień, niezbędnych do podjęcia decyzji.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów Wojewoda wydaje decyzję


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna 

Szczecin

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
72-502 Szczecin

 

Godziny urzędowania

poniedziałek od 8.00 do 16.45,

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

 

Numery pokojów i telefonów

pokój nr 96, tel. 91 43 03 498;
pokój nr 15, tel. 91 43 03 691;
pokój nr 11, tel. 91 43 03 232;

faks 91 422 57 12.

adres e-mail: wsoim@szczecin.uw.gov.pl 


Koszalin

Delegatura Urzędu w Koszalinie
Ul. Władysława Andersa 34
70-950 Koszalin
 

 

Godziny urzędowania

Poniedzialek w godzinach od 7.45 do 17.45

od wtorku do piątku od 7.45 do 15.00

 

Numery pokojów i telefonów

pokój 138, tel. 94 34 28 396
pokój 134, tel. 94 34 28 338)

faks 94 34 23 637

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa za wydanie poświadczenia obywatelstwa polskiego wynosi 58 zł.

 

Opłata wnoszona w chwili składania wniosku.

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

 

Urząd Miasta Szczecin Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Pl. Armii Krajowej 1; 70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Wpisując tytuł wpłaty „za poświadczenie obywatelstwa polskiego”

 

 

 

Podstawa prawna

– art. 55 ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012r. poz. 161)

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:34:48 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-05-14 o godzinie: 14:38:07 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2018-05-14 o godzinie: 14:38:07 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 13534 razy.
historia wersji:
2018-05-14, 14:38:07 - Piotr Pieleszek
2018-05-14, 14:37:10 - Piotr Pieleszek
2015-11-30, 14:48:37 - Joanna Zmudziejewska
2015-11-30, 14:44:57 - Joanna Zmudziejewska
2015-07-21, 10:24:12 - Joanna Zmudziejewska
2015-07-21, 10:24:01 - Joanna Zmudziejewska
2015-07-21, 10:23:43 - Joanna Zmudziejewska
2014-04-09, 13:53:56 - Piotr Pieleszek
2014-04-09, 13:46:53 - Piotr Pieleszek
2013-05-24, 11:47:37 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 12:37:04 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 12:36:20 - Joanna Zmudziejewska
2012-12-11, 11:57:56 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-21, 09:25:20 - Piotr Pieleszek
2012-08-21, 09:24:08 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 22:35:06 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 22:34:48 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek o stwierdzenie posiadaniautraty obywatelstwa polskiego
format pliku pdf .pdf
3330.5 kB
2012-08-21, 09:25:51
cofnij do druku na górę