ZUW Szczecin. Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

2012-04-21

Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

ikonka przypisana do artykułu

W załącznikach znajdziesz wnioski z informacjami przydatnymi przy ich wypełnianiu / In attachments you can find applications with useful informations to fill the applicatrionPodstawa prawna:

 

·       Dział VI Rozdział 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz. 1650),

·       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku, sposobu pobierania odcisków linii papilarnych oraz sposobu utrwalania
i przekazywania danych umieszczanych w karcie pobytu,

·       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 maja 2014r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom,

·       Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE może pobrać formularz w pokoju 92/tel. 914303728/Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie /tel.943428382/ oraz ze stron internatowych w tym: ZUW Szczecin - www.szczecin.uw.gov.pl

 

Następnie cudzoziemiec powinien osobiście złożyć w pokoju 92 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić ważny dokument podróży /paszport/ oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

·       kserokopię wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży,

·       tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

·       4 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,

·       dowód wniesienia opłaty skarbowej,

·       potwierdzenie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu,

·       posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE trwa około 45 minut.

Po przyjęciu kompletnego wniosku organ prowadzący postępowanie niezwłocznie występuje do właściwego miejscowo Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie o przekazanie informacji czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy biorące udział
w postępowaniu są obowiązane w terminie 30 dni zająć stanowisko lub udostępnić posiadane informacje.

Ponadto w toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.

W terminie do 3 miesięcy Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania i dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia do Urzędu. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN.

 


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                      

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                  

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

KONTAKT

Pok. 92 Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 10.00 do 18.00,

tel. 914303728,

fax 914225712,

e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Opłaty:

 

OPŁATA PODSTAWOWA

brak

ULGI I ZWOLNIENIA

brak

 

OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wynosi 640 PLN.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

 

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Pl. Armii Krajowej 1

70 – 456 Szczecin

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium RP”

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:25:34 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-01-08 o godzinie: 12:11:32 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-01-08 o godzinie: 12:11:32 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 8892 razy.
historia wersji:
2018-01-08, 12:11:32 - Joanna Zmudziejewska
2016-11-30, 12:54:19 - Joanna Zmudziejewska
2015-08-26, 13:27:27 - Grażyna Stojecka
2015-08-26, 11:32:50 - Grażyna Stojecka
2015-08-26, 11:10:40 - Grażyna Stojecka
2014-06-04, 08:49:16 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 11:04:12 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:45:30 - Piotr Pieleszek
2014-04-30, 14:26:16 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:31:53 - Piotr Pieleszek
2013-06-04, 09:02:46 - Piotr Pieleszek
2013-04-16, 09:15:03 - Piotr Pieleszek
2013-03-04, 15:59:46 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 15:58:51 - Joanna Zmudziejewska
2013-01-22, 10:07:48 - Joanna Zmudziejewska
2012-12-11, 11:44:59 - Joanna Zmudziejewska
2012-04-21, 22:25:34 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek - rezydent długoterminowy UE
.pdf
5157.9 kB
2014-05-19, 13:59:48
2
wzór wniosku- ang.
.pdf
405.4 kB
2016-11-30, 12:50:46
3
wzór wniosku - Ukr.
.pdf
409.5 kB
2016-11-30, 12:51:10
4
wzór wniosku
.pdf
411.3 kB
2016-11-30, 12:56:44
cofnij do druku na górę