ZUW Szczecin. Uznanie za obywatela polskiego
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Obywatelstwo polskie - Uznanie za obywatela polskiego

2012-04-21

Uznanie za obywatela polskiego

ikonka przypisana do artykułu

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego

 

Warunki, jaki należy spełnić przy załatwianiu sprawy.

 

Za obywatela polskiego uznaje się:

 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który:
  a. pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
  b. nie posiada żadnego obywatelstwa;
 3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;   
 4. małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie; 
 5. małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 6. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  a. posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu,
  b. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.


Ponadto cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego na mocy decyzji właściwego wojewody, obowiązany jest posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem określonym w art. 11 a ustawy z 7 października 1999r. o języku polskim /Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn zm./, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego cudzoziemcy małoletni o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy.

 

Właściwy do wydania decyzji o uznaniu za obywatela polskiego jest Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

/należy złożyć stosownie do okoliczności uzasadniających złożenie wniosku/

 1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego
 2. kserokopia paszportu /oryginał do wglądu/
 3. kserokopia karty pobytu /oryginał do wglądu/
 4. odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 5. odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 6. poświadczenie zameldowania na terytorium województwa zachodniopomorskiego.
 7. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego /wydane zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm)/ bądź świadectwo ukończenia szkoły  w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim
 8. kopia dokumentu tożsamości współmałżonka cudzoziemca
 9. dokumenty potwierdzające stosownie do okoliczności  - 3 letni /2 letni,  bądź 10 letni/ nieprzerwany, legalny, bezpośrednio poprzedzający złożenie wniosku pobyt na terytorium RP.
 10.  dokumenty potwierdzające fakt posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu /np. umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach/
 11. tytuł prawny /np. umowa najmu, akt własności, umowa użyczenia/ do zajmowanego lokalu w którym wnioskodawca przebywa /nie uznaje się umowy użyczenia  lokalu, chyba, że użyczającym jest wstępny, zstępny lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca/
 12. zdjęcie biometryczne czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 13. oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa
 14. inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku nie wymienione wyżej.
 15. pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej
 16. gdy wniosek obejmuje małoletnie dziecko należy dołączyć także:
  •    odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego 
  •    kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica
  •    dokument tożsamości dziecka 
  •    oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego przez małoletniego przyjęte do protokołu przed właściwym miejscowo organem

 

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu  przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w postępowaniu powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula RP. 

 

Ponadto organ administracji w trakcie toczącego się postępowania może zobowiązać wnioskodawcę do dostarczenia innych niż wyżej wymienione dokumentów mogących mieć istotne znaczenie w sprawie.

 

POZOSTAŁE WYMOGI

Wniosek sporządzony na druku urzędowo określonym

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

   Czas przyjmowania pojedynczego wniosku: około 20-30 min.

 

Okres oczekiwania na wydanie decyzji i postępowanie wyjaśniające

 

Wojewoda występuje niezwłocznie do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o przekazanie w ciągu miesiąca informacji niezbędnych do prowadzonego postępowania.

 

Wojewoda może przed wydaniem decyzji wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień istotnych okoliczności, niezbędnych do podjęcia decyzji.

 

Na podstawie zgromadzonych dokumentów Wojewoda wydaje w terminie do dwóch miesięcy decyzję o uznaniu lub odmowie uznania za obywatela polskiego.

 


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

72-502 Szczecin

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek do godz. 16.45

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

pokój 96, tel. 91 43 03 498

pokój 11, tel. 91 43 03 232

pokój 15, tel. 91 43 03 691

faks  nr 91 422 57 12

www.wsoim@szczecin.uw.gov.pl,

 

Delegatura Urzędu w Koszalinie

Ul. Władysława Andersa 34

70-950 Koszalin

 

Poniedziałek w godzinach od 7.45 do 17.45,

od wtorku do piątku od 7.45 do 15.00

pokój 138, tel. 94 34 28 396

pokój 134, tel. 94 34 28 338

 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji


Opłaty:

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego wynosi 219 zł

 

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

 

Urząd Miasta Szczecin Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Pl. Armii Krajowej 1; 70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

            Wpisując tytuł wpłaty ”za złożenie wniosku o uznanie za  obywatelstwa polskiego”

 


Podstawa prawna:

 – art. 30 ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U.  z 2012r. Nr 28, poz. 161) 

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT

 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

 


Uwagi:

Po doręczeniu decyzji o uznaniu za obywatela polskiego wnioskodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić kartę pobytu (na podstawie art. 80 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 21:44:01 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-01-07 o godzinie: 10:37:45 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2016-01-07 o godzinie: 10:37:45 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 12190 razy.
historia wersji:
2016-01-07, 10:37:45 - Joanna Zmudziejewska
2016-01-07, 10:37:29 - Joanna Zmudziejewska
2015-07-21, 10:25:58 - Joanna Zmudziejewska
2014-04-09, 13:33:10 - Piotr Pieleszek
2013-05-24, 11:46:41 - Joanna Zmudziejewska
2013-05-24, 11:46:35 - Joanna Zmudziejewska
2013-05-24, 11:45:54 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 12:42:03 - Joanna Zmudziejewska
2012-12-11, 11:54:21 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-21, 09:20:29 - Piotr Pieleszek
2012-08-21, 09:19:22 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 21:51:06 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 21:50:37 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 21:49:46 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 21:44:01 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek o uznanie za obywatela polskiego
.pdf
1698.7 kB
2012-08-21, 09:21:03
cofnij do druku na górę