ZUW Szczecin. Nadanie obywatelstwa
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Obywatelstwo polskie - Nadanie obywatelstwa

2012-04-21

Nadanie obywatelstwa

ikonka przypisana do artykułu

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

  

Z wnioskiem  do Prezydenta RP o  nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania- może ubiegać się cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce na podstawie właściwego zezwolenia na pobyt na terytorium RP /zezwolenie na osiedlenie się, za zamieszkanie na czas oznaczony, na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, posiadając prawo pobytu stałego obywatela UE, prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE/

               

WYMAGANE DOKUMENTY

1.     wniosek skierowany do Prezydenta RP,

2.     zdjęcie biometryczne czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

3.     oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego

4.     oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny np.  aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka,

5.     kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu albo dokumentu potwierdzającego prawo pobytu wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,

6.     poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

7.     poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

8.     dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach),

9.     dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. dyplomy ukończenia szkół, świadectwa pracy) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,

10.  posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,

11.  posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego, 

12.  oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa

13.  poświadczenie zameldowania na terytorium województwa zachodniopomorskiego

14.  dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca np. listy polecające.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

1.     fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi z punktu 2,

2.     oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego

3.     kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

4.     kserokopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt w Polsce - jeżeli taką uzyskał,

5.     kserokopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana,

6.     oświadczenie o wyrażeniu zgody  na nadanie małoletniemu obywatelstwaa polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym..  

7.     oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. 


POZOSTAŁE WYMOGI

Wniosek sporządzony na druku urzędowo określonym

składany osobiście lub pocztą z podpisem urzędowo poświadczonym

 


Termin i sposób załatwiania sprawy: 
Czas przyjmowania pojedynczego wniosku: około 20-30 min.

 

Wojewoda niezwłocznie występuje do Komendanta Wojewódzkiego Policji, a w razie potrzeby do innych organów o przekazanie w ciągu miesiąca informacji niezbędnych do prowadzonego postępowania. Na podstawie zgromadzonych dokumentów Wojewoda sporządza informację, zawierającą w szczególności:  datę wydania cudzoziemcowi pierwszego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się w Polsce oraz datę wydania pierwszej karty pobytu, dane o pobycie wnioskodawcy w Polsce oraz o charakterze tego pobytu.Komplet dokumentów po przeprowadzeniu w Urzędzie postępowania opiniującego trwającego do 2 miesięcy, Wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, które następnie są przekazywane do Biura Obywatelstwa i Prawa Łaski w Kancelarii Prezydenta RP. Wojewoda informuje stronę o przekazaniu akt do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

W postępowaniu przed Prezydentem RP o nadanie obywatelstwa nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent RP nie jest związany żadnym terminem ustawowym   do rozpatrzenia wniosku.

 

Po podpisaniu przez Prezydenta RP postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa polskiego, Biuro Obywatelstwa i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta RP wysyła stosowne zaświadczenia do Urzędu Wojewódzkiego celem ich wręczenia zainteresowanym.


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

72-502 Szczecin

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek do godz. 16.45

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

pokój 96, tel. 91 43 03 498

pokój 11, tel. 91 43 03 232

pokój 15, tel. 91 43 03 691

faks  nr 91 422 57 12

www.wsoim@szczecin.uw.gov.pl,

 

Delegatura Urzędu w Koszalinie

Ul. Władysława Andersa 34

70-950 Koszalin

 

poniedziałek w godzinach od 7.45 do 17.45,

od wtorku do piątku od 7.45 do 15.00

pokój 138, tel. 94 34 28 396

pokój 134, tel. 94 34 28 338


Tryb odwoławczy:

brak


Opłaty:

brak


Podstawa prawna:

 – art. 18 ustawy z dnia 09 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. Nr 28, poz. 161) 

 


Uwagi:

Po doręczeniu decyzji o nadaniu obywatelstwa polskiego wnioskodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić kartę pobytu (na podstawie art. 80 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 21:40:17 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-01-07 o godzinie: 10:36:16 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2016-01-07 o godzinie: 10:36:16 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 14336 razy.
historia wersji:
2016-01-07, 10:36:16 - Joanna Zmudziejewska
2016-01-07, 10:35:47 - Joanna Zmudziejewska
2014-04-09, 13:23:22 - Piotr Pieleszek
2013-03-04, 12:31:23 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 12:31:07 - Joanna Zmudziejewska
2012-12-11, 11:49:03 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-21, 09:14:50 - Piotr Pieleszek
2012-08-21, 09:12:52 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 21:40:17 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
.pdf
69.9 kB
2012-08-21, 09:13:36
2
aneks do wniosku dla małoletniego
.pdf
29.4 kB
2012-08-21, 09:14:42
cofnij do druku na górę