Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Planowanie przestrzenne i gospodarka - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

2011-06-14

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

ikonka przypisana do artykułu

Karta informacyjna; Nazwa procedury: "Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych"

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych


Podstawa prawna:

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć:


Wnioski można pobrać w:

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
tel. 091 43 03 470
pok. 226,
w biurze informacji BOI

POZOSTAŁE WYMOGI

W razie niezbędnej konieczności.


Termin i sposób załatwiania sprawy:

Do 2 miesięcy – licząc od daty złożenia kopletnego wniosku.

Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Gospodarki Przestrzennej
tel. 91 43 03 470, fax. 914343546
pok. 226, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, adres email:
ap@szczecin.uw.gov.pl

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Tryb odwoławczy:

Stronie służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Adres organu podatkowego :

URZĄD MIEJSKI w SZCZECINIE
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin
Nr rachunku: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429


poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii itp.- 5,- zł od każdej strony;

Uwagi:


Lista załączników:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.


Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”

I.2.0133.10.11.KJ

Lista załączników: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.

Opłata za:
 


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych
rozmiar pliku: 39.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2018-02-15 09:23:34
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych
rozmiar pliku: 40 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2015-03-13 11:42:52
cofnij do druku na górę