ZUW Szczecin. Wydział Finansów i Budżetu
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu

email: fb@szczecin.uw.gov.pl

 

Dyrektor Wydziału

...............................

 

Zastępca Dyrektora

Małgorzata Gabryelska
pokój 157
tel. 91 43-03-538
fax: 91 43-03-338


Główny Księgowy Budżetu Wojewody

Lidia Modrzejewska-Markiewicz
pokój 149
tel. 91 43-03-534

 


Oddział Budżetu Wojewody

Joanna Wieczorek - kierownik
pokój 160
tel. 91 43-03-340


Oddział Rachunkowości i Sprawozdawczości

Iwona Bajena - kierownik
pokój 155

tel. 91 43-03-602


Wieloosobowe stanowisko pracy ds.monitoringu realizacji budżetu

 

Kinga Drejas - koordynator
pokój 159
tel. 91 43-03-447


Oddział Rozstrzygnięć Finansowych i Realizacji Należności

Tomasz Majkowski - kierownik
pokój 163
tel. 91 43-03-528

 

 

Wieloosobowe stanowisko ds. finansowania zadań dotacjami

pokój 168
tel. 91 43-03-568

 

 ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU


I.Dyrekcja

Dyrektor Wydziału
Zastępca Dyrektora Wydziału
Główny Księgowy Budżetu Wojewody


II. Oddziały:

1. Oddział Budżetu Wojewody

 

Zadania:

 1. Wykonywanie, we współpracy z wydziałami Urzędu Wojewódzkiego i jednostkami podległymi Wojewodzie, czynności związanych z opracowywaniem projektu budżetu państwa w części obejmującej województwo zachodniopomorskie oraz ustalanie planu budżetu Wojewody w granicach kwot dochodów i wydatków określonych ustawą budżetową;
 2. Przygotowywanie projektów wystąpień o zwiększenie wydatków z rezerw budżetu państwa oraz wniosków o zapewnienie finansowania
 3. Przygotowywanie propozycji i opracowywanie projektów zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Wojewody wynikających z decyzji centralnych, przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w podziale dotacji;
 4. Zapewnienie środków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody;
 5. Przygotowywanie informacji i analiz z przebiegu realizacji budżetu Wojewody;
 6. Współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych ZUW i jednostkami administracji zespolonej w zakresie pozyskiwania środków budżetu państwa na współfinansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej;
 7. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wydatkowania środków objętych budżetem Wojewody;
 8. Opiniowanie – pod względem finansowym – projektów umów i porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody w formie dotacji;
 9. Prowadzenie spraw dotyczących dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa na zadania związane z funduszem sołeckim;
 10. Koordynacja budżetu Wojewody w układzie zadaniowym.

 

2. Oddział Rachunkowości i Sprawozdawczości

 

Zadania:

 1. Prowadzenie księgowości dysponenta głównego;
 2. Zapewnianie środków finansowych na realizację budżetu Wojewody;
 3. Przekazywanie środków pieniężnych na realizację zadań jednostkom budżetowym oraz beneficjentom dotacji;
 4. Obsługa rachunków bankowych wojewody;
 5. Prowadzenie spraw dotyczących otwierania rachunków bankowych przez podległe jednostki budżetowe;
 6. Koordynacja Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 7. Opiniowanie – pod względem finansowym – projektów umów i porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody;
 8. Obsługa finansowo-księgowa programów realizowanych przy udziale środków UE,
 9. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wydatkowania środków objętych budżetem Wojewody,
 10. Weryfikacja sprawozdań sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe podległe dysponentowi części budżetowej;
 11. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, a także innych sprawozdań i informacji w zakresie operacji finansowych dysponenta części budżetowej.

 

3. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. monitoringu realizacji budżetu

 

Zadania:

 1. Przygotowywanie informacji i analiz z przebiegu realizacji budżetu Wojewody;
 2. Współdziałanie z wydziałami Urzędu i jednostkami administracji zespolonej w zakresie pozyskiwania środków budżetu państwa na współfinansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej;
 3. Prowadzenie spraw dotyczących dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa na zadania związane z obsługą administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej ujętych w rozdziale 75011 (w zakresie niezwiązanym ze sprawami obywatelskimi);
 4. Współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych ZUW oraz kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży w celu zapewnienia działalności zespolonej administracji rządowej oraz realizacji zadań zgodnych z polityką rządu;
 5. Gromadzenie sprawozdań i sporządzanie analiz z działalności administracji zespolonej i niezespolonej oraz innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie.

 

4. Oddział Rozstrzygnięć Finansowych i Realizacji Należności

 

Zadania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 2. Wykonywanie czynności związanych z dochodzeniem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych budżetu państwa, w tym wynikających z opłat legalizacyjnych za zmianę sposobu użytkowania oraz kar nakładanych na podstawie ustawy Prawo budowlane;
 3. Rozpatrywanie wniosków dotyczących udzielania ulg w spłacie należności, których wierzycielem jest Wojewoda i przygotowywanie projektów postanowień, decyzji, umów oraz oświadczeń woli;
 4. Przygotowywanie projektów postanowień o proporcjonalnym zaliczeniu wpłat na poczet należności i odsetek za zwłokę w trybie przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa;
 5. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej i wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej de minimis;
 6. Prowadzenie spraw dotyczących wstrzymania przez Wojewodę egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym wraz z zawiadomieniem właściwego ministra;
 7. Podejmowanie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji o kwotach dotacji podlegających zwrotowi w odniesieniu do dotacji będących w dyspozycji Wydziału.

 

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-06 o godzinie: 10:40:53 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-03-19 o godzinie: 13:31:28 przez użytkownika Piotr Winnicki
publikacja treści wykonana dnia: 2018-03-19 o godzinie: 13:31:28 przez użytkownika Piotr Winnicki
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 23475 razy.
historia wersji:
2018-03-19, 13:31:28 - Piotr Winnicki
2018-03-19, 12:18:30 - Piotr Winnicki
2017-03-15, 15:28:44 - Piotr Winnicki
2017-03-13, 08:24:10 - Piotr Winnicki
2016-09-21, 14:06:32 - Piotr Winnicki
2016-09-20, 14:26:50 - Piotr Winnicki
2016-09-20, 09:24:00 - Piotr Winnicki
2016-08-19, 14:20:57 - Tomasz Majkowski
2016-08-19, 14:11:24 - Tomasz Majkowski
2016-08-19, 14:05:42 - Tomasz Majkowski
2016-07-11, 09:59:08 - Piotr Winnicki
2016-07-11, 09:36:40 - Piotr Winnicki
2016-07-08, 13:16:17 - Piotr Winnicki
2016-06-29, 11:38:15 - Piotr Winnicki
2016-04-14, 14:24:57 - Piotr Pieleszek
2016-03-10, 13:09:50 - Piotr Winnicki
2016-03-08, 12:00:24 - Piotr Winnicki
2016-03-08, 11:40:49 - Piotr Winnicki
2016-03-08, 11:37:58 - Piotr Winnicki
2016-03-08, 11:37:13 - Piotr Winnicki
2016-02-10, 14:11:28 - Paweł Pacała
2016-02-08, 13:48:18 - Piotr Winnicki
2015-06-01, 09:31:35 - Piotr Pieleszek
2015-06-01, 09:26:32 - Piotr Pieleszek
2015-06-01, 09:23:28 - Piotr Pieleszek
2015-06-01, 09:22:20 - Piotr Pieleszek
2015-05-29, 14:57:29 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 14:49:23 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 14:42:07 - Tomasz Majkowski
2015-02-11, 15:25:19 - Piotr Pieleszek
2014-01-17, 09:39:26 - Piotr Winnicki
2014-01-15, 10:31:17 - Piotr Winnicki
2014-01-15, 10:30:35 - Piotr Winnicki
2013-12-03, 14:05:16 - Piotr Winnicki
2013-11-29, 14:56:46 - Piotr Winnicki
2013-11-29, 14:36:00 - Piotr Winnicki
2013-10-02, 08:58:58 - Joanna Wieczorek
2013-10-02, 08:57:22 - Joanna Wieczorek
2013-04-09, 12:18:12 - Joanna Wieczorek
2013-04-09, 11:17:07 - Joanna Wieczorek
2013-04-09, 11:14:36 - Joanna Wieczorek
2013-04-09, 10:52:33 - Joanna Wieczorek
2013-03-01, 12:40:40 - Tomasz Majkowski
2013-03-01, 12:30:36 - Tomasz Majkowski
2012-09-24, 15:29:01 - Tomasz Majkowski
2012-09-24, 15:28:24 - Tomasz Majkowski
2012-09-21, 14:16:12 - Piotr Winnicki
2012-02-21, 13:19:56 - Joanna Wieczorek
2012-02-03, 12:19:39 - Tomasz Majkowski
2012-01-16, 12:38:44 - Joanna Wieczorek
2012-01-16, 12:23:35 - Joanna Wieczorek
2012-01-16, 11:58:19 - Joanna Wieczorek
2011-09-29, 12:31:04 - System Administrator
2011-05-16, 14:32:30 - System Administrator
2011-05-16, 14:32:14 - System Administrator
2011-05-16, 14:31:13 - System Administrator
2011-05-06, 10:40:53 - System Administrator
cofnij do druku na górę