Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

2011-06-14

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

ikonka przypisana do artykułu

 

 

Podstawa prawna:
 
1)      Art. 114 oraz art. 115 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm);
2)      Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2013 r. poz. 91).


Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:

 
Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może prowadzić przedsiębiorca, który:
1)      posiada:
a)      infrastrukturę techniczną,
b)      pojazdy do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
c)       pojazdy do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – w przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego,
d)      warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne
- pozwalające na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzenie zajęć;
2)      zapewnia prowadzenie zajęć przez instruktorów techniki jazdy;
3)      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
1)  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy (zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy; wzór wniosku do pobrania na dole strony);
2)      Oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1)      dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;
2)      znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.
Oświadczenie powinno również zawierać:
a)      firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
b)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
c)       podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;
(uwaga - oświadczenie zawarte jest we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy)
3)      Dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru;
4)      Dowód wniesienia opłaty ewidencyjnej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
 
Zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.

 


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:
 
Pocztą na adres:
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 
lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 208).
 
Kontakt:
tel.: 91 43 03 459
osobiście: pokój nr 215 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00Tryb odwoławczy:

 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 


Opłaty:

 
1)      Opłata za wpis: 600 zł (§ 4  ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013  r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy - Dz. U.  z 2013 r. poz. 91);
2)      Opłata ewidencyjna: 1 zł (§ 2  ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012  r. w sprawie opłaty ewidencyjnej - Dz. U.  z 2012 r. poz. 447).
 
Sposób wniesienia opłat:
 
1)      na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. NBP O/O Szczecin nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 lub w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w siedzibie Urzędu w Szczecinie, w godzinach 11 – 13;
2)      opłatę za wpis i opłatę ewidencyjną należy uiścić oddzielnie.

 

Uwagi:

 

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.


Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”:

I.1.0133.18.MZ

 

  

Brak wpisów w ewidencji.

 

 

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 09:59:53 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 13:03:38 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 13:03:38 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 5769 razy.
historia wersji:
2017-03-09, 13:03:38 - Rafał Mańczak
2015-07-22, 14:08:06 - Paulina Gnatek
2015-06-24, 14:30:34 - Paulina Gnatek
2015-03-16, 13:27:19 - Paulina Gnatek
2013-06-04, 13:56:08 - Piotr Solarz
2013-04-08, 14:38:24 - Piotr Solarz
2013-04-08, 14:37:14 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:55:18 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:54:36 - Piotr Solarz
2013-03-14, 13:52:11 - Piotr Solarz
2013-03-14, 13:49:13 - Piotr Solarz
2013-03-14, 13:41:12 - Piotr Solarz
2012-08-31, 13:14:02 - Marek Zieliński
2012-04-24, 13:19:32 - Piotr Pieleszek
2012-02-06, 12:37:56 - Marek Zieliński
2011-06-14, 09:59:53 - System Administrator

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
rozmiar pliku: 63.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-03-14 13:46:18
Ogólna klauzula informacyjna - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem
rozmiar pliku: 46.8 kB, typ pliku: *.rtf, zmodyfikowany: 2018-05-22 11:37:49
cofnij do druku na górę