ZUW Szczecin. Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

2011-06-14

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

ikonka przypisana do artykułu

 

Instruktorem techniki jazdy jest osoba, która:


 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

 2. posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;

 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

 6. ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;

 7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

 8. została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.


Wymagane dokumenty


 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy (zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy; wzór wniosku do pobrania na dole strony), wraz z załącznikami określonymi we wniosku, tj.:
  a) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
  b) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
  c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia techniki jazdy,
  d) kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
  e) kopia prawa jazdy,
  f) fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
  g) dowód uiszczenia opłaty za egzamin;

  2) Dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy.


Termin i sposób załatwienia sprawy

30 dni od dnia uzyskania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego informacji od Ministra Infrastruktury i Rozwoju o pozytywnym wyniku egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy.


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Pocztą na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 208).


Kontakt

tel.: 91 43 03 459

osobiście: pokój nr 215 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

 

Tryb odwoławczy

Odmowa wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

Opłaty

Opłata za wpis wynosi 50 zł.


Sposób wniesienia opłaty

Na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

tj. NBP O/O Szczecin nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000

lub w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w siedzibie Urzędu w Szczecinie,

w godzinach 11.00-13.00.

 

Podstawa prawna

 1. Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2013 r. poz. 91) - § 30.

informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 09:52:02 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 12:59:34 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 12:59:34 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 6665 razy.
historia wersji:
2017-03-09, 12:59:34 - Rafał Mańczak
2015-11-05, 11:40:05 - Paulina Gnatek
2015-11-05, 11:39:41 - Paulina Gnatek
2015-07-22, 14:15:22 - Paulina Gnatek
2015-06-23, 14:46:48 - Paulina Gnatek
2015-06-23, 13:46:46 - Piotr Pieleszek
2015-06-23, 13:46:18 - Piotr Pieleszek
2015-03-16, 13:25:39 - Paulina Gnatek
2013-04-08, 14:44:18 - Piotr Solarz
2013-04-08, 14:39:24 - Piotr Solarz
2013-03-29, 10:11:14 - Piotr Solarz
2013-03-27, 11:00:20 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:59:48 - Piotr Solarz
2013-03-18, 09:33:28 - Piotr Solarz
2013-03-18, 09:30:59 - Piotr Solarz
2013-03-18, 09:28:13 - Piotr Solarz
2013-03-18, 09:13:31 - Piotr Solarz
2012-08-31, 13:13:14 - Marek Zieliński
2012-04-24, 13:20:01 - Piotr Pieleszek
2012-02-06, 12:36:23 - Marek Zieliński
2011-06-14, 09:52:02 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
format pliku pdf .pdf
43.9 kB
2013-03-18, 09:22:49
2
Ewidencja instruktorów techniki jazdy
format pliku doc .doc
95 kB
2016-09-30, 11:20:06
3
Ogólna klauzula informacyjna - wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy
format pliku rtf .rtf
47.4 kB
2018-05-22, 11:39:53
cofnij do druku na górę