ZUW Szczecin. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

2011-06-14

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

ikonka przypisana do artykułu

 

 

Podstawa prawna:
 
1)      Art. 39g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.);
2)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1005).

 


Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:
 
Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który:
1)      prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących  pojazdami, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;
2)      zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez:
a)      wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia – w zakresie zajęć teoretycznych,
b)      osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - w zakresie zajęć praktycznych,
c)       osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w pkt 3, i urządzenie, o którym mowa w pkt 5 lit. b;
3)      posiada:
a)      warunki lokalowe,
b)      wyposażenie dydaktyczne,
c)       miejsca przeznaczone od prowadzenia zajęć praktycznych,
d)      miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych,
e)      pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia,
f)        szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania;
4)      nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
5)      przedsiębiorca może nie spełniać wymagań, o których mowa w pkt 3 lit. d, jeśli:
a)      zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub
b)      posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39g ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadające odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
 
1)      Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
a)      oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
b)      numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane;
c)       numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
d)      wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.
2)      Do wniosku przedsiębiorca dołącza:
a)      program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;
b)      kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców;
c)       kopie dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy, o której mowa w pkt 5 lit. a powyżej, lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu, o którym mowa w pkt 5 lit. b powyżej, wraz z kopią certyfikatu;
d)      dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy samochodowe przeznaczone do szkolenia, wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
3)      Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1)      dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;
2)      znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”.
Oświadczenie w/w powinno również zawierać:
a)      oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
b)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
c)       podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 


Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:
 
Pocztą na adres:
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 
lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 208).
 
Kontakt:
tel.: 91 43 03 459
osobiście: pokój nr 327 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

 

Tryb odwoławczy:
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:
1)      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
2)      przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

Opłaty:

 
1)      Opłata za wpis: 400 zł ( § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ).
2)      Opłata ewidencyjna: 1 zł ( § 2  ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012  r. w sprawie opłaty ewidencyjnej - Dz. U. z 2012 r. poz. 447 ).
Sposób wniesienia opłat:
 
1)      na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. NBP O/O Szczecin nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 lub w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w siedzibie Urzędu w Szczecinie, w godzinach 11 – 13,
2)      opłatę za wpis i opłatę ewidencyjną należy uiścić oddzielnie.

 


Uwagi:

 

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.


Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”:

I.1.0133.16.MZ


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 09:44:03 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 12:54:45 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 12:54:45 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 6394 razy.
historia wersji:
2017-03-09, 12:54:45 - Rafał Mańczak
2017-03-09, 12:54:00 - Rafał Mańczak
2016-02-16, 10:04:43 - Paulina Gnatek
2015-07-22, 14:13:37 - Paulina Gnatek
2015-06-24, 14:29:59 - Paulina Gnatek
2015-06-24, 14:29:44 - Paulina Gnatek
2015-03-31, 08:26:13 - Paulina Gnatek
2015-03-16, 13:16:23 - Paulina Gnatek
2013-04-08, 14:45:00 - Piotr Solarz
2013-04-08, 14:41:07 - Piotr Solarz
2013-03-29, 10:17:02 - Piotr Solarz
2013-03-29, 10:15:55 - Piotr Solarz
2013-03-25, 15:11:54 - Piotr Solarz
2013-03-25, 15:10:39 - Piotr Solarz
2013-03-25, 15:09:34 - Piotr Solarz
2012-08-31, 13:07:59 - Marek Zieliński
2012-04-24, 13:18:24 - Piotr Pieleszek
2012-02-06, 12:33:41 - Marek Zieliński
2011-06-14, 09:44:03 - System Administrator

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Ogólna klauzula informacyjna - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem
rozmiar pliku: 47.8 kB, typ pliku: *.rtf, zmodyfikowany: 2018-05-22 11:41:35
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia Województwa Zachodniopomorskiego
rozmiar pliku: 272.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-21 10:16:29
cofnij do druku na górę