ZUW Szczecin. Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

2011-06-14

Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

ikonka przypisana do artykułu

 

 

Podstawa prawna:
 
  1. Art. 33 oraz art. 39 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r.  poz. 93).

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:
 
Instruktorem jest osoba, która:
1)      posiada prawo jazdy:
a)   kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b)   kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c)   kategorii B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
2)      posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
3)      posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4)      posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
5)    ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania  pojazdami silnikowymi;
6)      złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
7)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a)      przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b)      przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c)       przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d)      prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e)      przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f)        przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
8)      jest wpisana do ewidencji instruktorów.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.
 
Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę.
 

Sposób załatwienia sprawy:
 
Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.
  
Jednostka odpowiedzialna:
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 
Kontakt:
tel.: 91 43 03 307

 Tryb odwoławczy:

Opłaty:

 

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu określa tabela nr 1 w załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.
 
Poz.
Zakres egzaminu
Opłata (w zł)
Część pierwsza
Część druga
Część trzecia
1
Prawo jazdy kategorii B lub T
50
50
240
2
Prawo jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
50
50
260
3
Pozwolenie
50
50
160
 
Sposób wniesienia opłaty:
 
  1. Na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. NBP O/O Szczecin nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 lub w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w siedzibie Urzędu w Szczecinie, w godzinach 11 – 13;
  2. W polu tytułem należy umieścić: opłata za egzamin instruktora nauki jazdy lub wykładowcy, ze wskazaniem zakresu kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.
Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”:
I.1.0133.14.MZ

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 09:12:02 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 12:51:28 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 12:51:28 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 7529 razy.
historia wersji:
2017-03-09, 12:51:28 - Rafał Mańczak
2015-07-22, 14:10:00 - Paulina Gnatek
2015-03-16, 13:03:27 - Paulina Gnatek
2014-03-21, 11:15:22 - Piotr Solarz
2013-12-18, 09:23:05 - Piotr Solarz
2013-05-06, 07:50:44 - Piotr Solarz
2013-03-29, 10:24:36 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:52:44 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:50:12 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:49:02 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:47:50 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:44:58 - Piotr Solarz
2012-08-31, 13:01:04 - Marek Zieliński
2012-04-24, 13:15:39 - Piotr Pieleszek
2012-02-06, 12:27:29 - Marek Zieliński
2011-06-14, 09:12:02 - System Administrator

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 218 z 2013 r.
rozmiar pliku: 26.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-30 12:42:55
Regulamin pracy komisji egzaminacyjnej
rozmiar pliku: 46.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-30 12:43:04
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2 z 2016 r.
rozmiar pliku: 185.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-11 13:53:44
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 802 z 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 218/2013
rozmiar pliku: 147.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-13 14:24:17
cofnij do druku na górę