ZUW Szczecin. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
ZUW na instagramie obsuga osb niepenosprawnych strona w wysokim kontrascie informacje w jzyku migowym

informacje w jzyku angielskim informacje w jzyku rosyjskim Biuletyn Informacji Publicznej
Dla przedsiębiorców:
Architektura i budownictwo
Geodezja i kartografia
Infrastruktura, Transport i Komunikacja
Planowanie przestrzenne i gospodarka
Pomoc publiczna
Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców
Spółki wodne
Zainwestuj w Zachodniopomorskie
Zakłady pracy chronionej
Zamówienia publiczne

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

 

Wnioski można pobrać w:

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 91 43 03 470
pok. 226

w biurze informacji BOI


Termin i sposób załatwiania sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

ap@szczecin.uw.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

pok. 226

tel. 91 43 03 470

fax. 91 43 43 546

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Andersa 34

75-950 Koszalin

tel. 94 34 28 375

fax 94 34 28 322 


Tryb odwoławczy: 

Przysługuje jedynie w przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.          

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego 


Opłaty:   

brak 


Uwagi:

 

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

 

1)  budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21**;

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;

2)  wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13***;

3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

 

** Dotyczy budowy obiektów:

 

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

8) parkometrów z własnym zasilaniem;

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

10)   miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

11)   zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

13)   gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

14)   obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

15)   przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

16)   pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

b)        uprawiania wędkarstwa,

c) rekreacji;

17)   opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

18)   pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

19)   instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;

20b) kanalizacji kablowej;

21)   urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b)        punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

 

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

 

*** Dotyczy wykonania robót budowlanych, polegających na:

 

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b)        urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

10)   wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

11)   przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

12)   przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

 

13)   wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

 

 

Lista załączników:

1.       oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2.       zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę


Podstawa prawna: 

Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

 


Lista załączników:
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
rozmiar pliku: 41 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2011-06-14 08:40:08
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
rozmiar pliku: 37.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2011-06-14 08:40:19