ZUW Szczecin. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

2011-06-14

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

ikonka przypisana do artykułu

 

 

 

Kiedy należy zgłosić roboty budowlane?


Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Co należy przygotować?

 

 

Formularz zgłoszenia i oświadczenie można również pobrać w miejscu składania dokumentów.

 

Gdzie należy złożyć dokumenty?


Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Ul. Wały Chrobrego 4


pokój 226
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej


tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl


od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

 

Koszalin
Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Andersa 34


pokój 150
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej


tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322


od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

 

Jakie roboty budowlane należy głosić wojewodzie?

 

Zgłoszenia wymaga budowa:

 1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  b) płyt do składowania obornika,
  c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
  e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 2. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 3. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 4. wiat przystankowych i peronowych;
 5. budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
 6. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 7. parkometrów z własnym zasilaniem;
 8. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 9. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 10. zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 11. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 12. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 13. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 14. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
 15. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
  b) uprawiania wędkarstwa,
  c) rekreacji;
 16. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 17. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 18. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
  a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
  b) kanalizacji kablowej;
 19. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
  b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
  c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

 

Zgłoszenie wymagane jest również przy wykonywaniu robót budowlanych takich jak:

 1. budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
  a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
 2. budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

 

Zgłosić należy także roboty budowlane, polegające na:

 1. remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 2. dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
 3. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 4. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 5. wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
  a) ziemnych stawów hodowlanych,
  b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 6. wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
 7. przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 8. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
  a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
 9. wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

 

Tryb odwoławczy:

Przysługuje jedynie w przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego

 

Opłaty:

Zgłoszenie (poza przypadkami o których mowa w art. 29 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane) w nie wymaga opłat.

 

Uwagi:

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Podstawa prawna:

Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 08:39:35 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-06-05 o godzinie: 13:17:03 przez użytkownika Marta Rodziewicz
publikacja treści wykonana dnia: 2018-06-05 o godzinie: 13:17:03 przez użytkownika Marta Rodziewicz
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 30795 razy.
historia wersji:
2018-06-05, 13:17:03 - Marta Rodziewicz
2016-12-19, 10:37:52 - Tomasz Tomczak
2016-12-19, 10:14:15 - Tomasz Tomczak
2016-03-31, 09:29:32 - Paweł Moliński
2015-02-10, 13:39:00 - Katarzyna Sołtysiak
2015-01-22, 15:01:23 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 15:01:13 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 15:00:53 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 14:59:49 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 15:18:21 - Piotr Pieleszek
2013-06-11, 09:55:00 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:23:59 - Paweł Moliński
2012-04-24, 13:14:15 - Piotr Pieleszek
2011-06-14, 08:39:35 - System Administrator

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
rozmiar pliku: 37.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2011-06-14 08:40:19
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.doc
rozmiar pliku: 36.2 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 10:08:49
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf
rozmiar pliku: 58.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 10:09:04
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanie.doc
rozmiar pliku: 32.2 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:25:48
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanie.pdf
rozmiar pliku: 62.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:25:58
Informacja uzupełniająca.doc
rozmiar pliku: 29.8 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:26:25
Informacja uzupełniająca.pdf
rozmiar pliku: 34.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:26:43
cofnij do druku na górę